This page in English

Forskningsprojekt

Trafiksäkerhetsarbete i Latinamerika

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2019

Kontaktperson

Ann-Catrin Kristianssen

Forskningsämne

Projektet som pågår åren 2018-2019 kommer att fokusera på hur trafiksäkerhetsarbete implementeras i en latinamerikansk kontext, med fokus på två fall. Det första rör Argentina som har genomfört stora förändringar på nationell nivå rörande trafiksäkerhet och har antagit nollvisionen som trafiksäkerhetsprogram. Studiens syfte är att undersöka hur detta arbete gått till, hur nollvisionen tolkas i ett argentinskt perspektiv, samt vilka utmaningar som arbetet har inneburit. Studien förväntas ge kunskap om vad som händer institutionellt och idémässigt när ett program förs från en kontext till en annan och studien kan också utgöra en grund för att ge råd och stöd till andra länder som planerar att införa nollvisionen. Det material som analyseras i studien är framför allt policydokument och intervjuer.

Den andra studien genomförs under 2019 och fokuserar på staden Bogotá i Colombia. I dagsläget riktas stora insatser från internationellt håll, både från mellanstatliga organisationer såsom Världsbanken och från NGOs såsom World Resources Institute, Bloomberg Philantrophies och FIA Foundation, rörande stadens trafiksäkerhetsarbete. Projektets syfte är att undersöka hur detta samarbete ser ut och hanteras av både de internationella och lokala aktörerna i partnerskapet. Studien har ett tydligt flernivåperspektiv och här hanteras även hållbarhetsperspektiv som är specifika ur ett stadsmiljöperspektiv enligt de urbant inriktade skrivningarna i FN:s hållbarhetsmål. Studien kommer att leda till betydelsefull kunskap om samverkan mellan olika aktörer i ett utvecklingsperspektiv och vilka för- och nackdelar som finns med de projekt som idag bedrivs av olika aktörer i staden Bogotá. Studiens slutsatser bygger på intervjuer och olika typer av dokument. Båda studierna kommer att genomföras av Véronica de Majo, doktorand vid Örebro Universitet.

Sammanfattningsvis kommer dessa båda studier att bredda kunskapen om trafiksäkerhetsarbete men även bidra till kunskap om spridningen av och implementeringen av nollvisionen i olika kontexter.

Finansiärer