This page in English

Forskningsprojekt

Brobyggare i ett uppdelat samhälle? En kartläggning av framväxten av interreligiösa råd i Sverige

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2020

Kontaktperson

Ann-Catrin Kristianssen

Forskningsämne

De senaste åren har debatten om religionens roll i samhället blivit alltmer intensiv, både som politisk fråga och som forskningsområde. Religion porträtteras ofta som antingen något positivt som skapar gemenskap eller något negativt som skapar uppdelning. I ett mångkulturellt samhälle som Sverige kan religion fungera brobyggare och ett exempel på detta är så kallade interreligiösa råd i svenska kommuner.  Det finns en förhoppning om att interreligiös dialog kan bidra till att lösa lokala konflikter. Detta projekt syftar därför till att bidra till en ökad kunskap om interreligiösa råd, framför allt rörande dess potential att bygga broar mellan det ideella och det institutionella. I projektet ingår två empiriska studier; att kartlägga hur interreligiöst arbete bedrivs i svenska kommuner, både institutionellt och ideellt, och en intervjustudie med representanter för olika typer av interreligiösa råd i olika kommuner.

Studien utgår från fem huvudfrågor:

1. Hur arbetar svenska kommuner med interreligiösa frågor?

2. Var finns interreligiösa råd och hur är de organiserade?

3. Vilket är det huvudsakliga uppdraget och hur ser det konkreta arbetet ut?

4. Hur uppfattar representanterna för råden den interreligiösa dialogens roll i samhället?

5. Hur kan interreligiösa råd förstås utifrån religionens både konfliktlösande och konfliktgenerande potential? För att kunna ringa in och förstå den roll som interreligiösa råd spelar och förväntas spela i samhället, används ett analytiskt ramverk inhämtat från främst två teoretiska områden. Dels rör det sig om teorier om den potential interreligiös dialog har. Det rör sig även om teorier om governance och hybridorganisationer samt lokala förutsättningar för interreligiöst arbete.   

Finansiärer

  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)