This page in English

Forskningsprojekt

Nollvisionen i ett lokalt perspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2020

Kontaktperson

Ann-Catrin Kristianssen

Forskningsämne

Projektet fokuserar på hur nollvisionen implementeras på lokal nivå i Sverige. Indikationer finns att policyskapande kring nollvisionen främst sker på nationell nivå och att det är ett något oklart kunskapsläge om hur samspelet ser ut med den lokala nivån. Projektet tar också fasta på hur kommunerna relaterar till agenda 2030 och särskilt till de globala hållbarhetsmål som på olika sätt berör trafiksäkerhet. Projektet består främst av en övergripande enkätstudie av hur kommuner arbetar med trafiksäkerhet, men projektet kommer även att ta fram ramen för en fram-tida jämförande fallstudie. Projektet vill bidra till mer kunskap om hur arbetet går till praktiskt ute i de svenska kommunerna. Materialet för denna studie består främst av ett enkätmaterial men även av policydokument och semi-strukturerade intervjuer. I projektet ingår även samordning av ett forskningsnätverk med fokus på samhällsvetenskaplig forskning om trafiksäkerhet.

Finansiärer