This page in English

Camilla Warnicke

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 6025894

Rum: USÖ S-huset

Camilla Warnicke

Om Camilla Warnicke

Camilla Warnicke  är disputerad i ämnet Funktionsnedsättning och samhälle och är verksam som forskare vid Region Örebro län och affilierad forskare till Örebro universitet. 

Camilla Warnicke är auktoriserad tolk mellan svenska och svenskt teckenspråk (STT). 


Forskning

Camilla Warnickes forskning fokuserar främst på tolkning och på delaktighet och interaktion för döva personer och personer med dövblindhet, samt på funktionsnedsättning och funktionshinder.


Undervisning

Camilla Warnicke handleder uppsatser på grund och avancerad nivå och undervisar sedan 2007 på tolkutbildningen i Örebro (Fellingsbro folkhögskola). Camilla Warnicke anlitas även som gästföreläsare vid kandidatprogrammet i tolkning vid Stockholms universitet. 

 

Handledning

Camilla Warnicke är bihandledare till Charlotte Ryman, som är antagen doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper.


Samarbeten och uppdrag 

Camilla Warnicke har flera olika forskningsprojekt, bland annat forskar hon på interaktion vid förmedlade samtal via bildtelefoni. Tjänsten bildtelefoni möjliggör samtal på distans mellan personer som använder svenskt teckenspråk som brukar en bildtelefon och personer som använder talad svenska och brukar telefon, och vice versa. En tolk förmedlar samtalet. I sitt avhandlingsprojekt undersökte Camilla Warnicke hur interaktionen ter sig mellan samtalsdeltagarna. Efter disputation har Camilla Warnicke fortsatt med denna forskning genom att med hjälp av Conversation Analysis (CA) analysera hur tolkar vid tjänsten använder olika typer av resurser vid interaktionen. Vid projekt som rör denna forskning sker samarbete med IKK; Linköpings universitet.

 

Camilla Warnicke arbetar även som forskare i flera andra projekt:

- Social jämlikhet och trafiksäkerhet? - en förstudie om funktionsnedsättning och nollvisionen - ett samarbete mellan Region Örero län och Örebro universitet finansierat av Trafikverket.

Bättre kommunikation hos individer med medfödd dövblindhet - ett projekt som finansieras av Forte i samarbete med  Linköpings universitet

Perspektiv av tolkning på distans mellan talat och tecknat språk (Remote interpreting between a spoken and signed language (ReS) ett prjekt vid Region Örebro län

- SVAN – specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning - ett projekt vid Region Örebro län

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Warnicke, C. & Plejert, C. (2018). The headset as an interactional resource in a video relay interpreting (VRI) setting. Interpreting, 20 (2), 285-308.
Warnicke, C. & Plejert, C. (2012). Turn-organisation in mediated phone interaction using Video Relay Service (VRS). Journal of Pragmatics, 44 (10), 1313-1334.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Warnicke, C. (2017). Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net: interaktion och gemensamt meningsskapande. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Warnicke, C. (2019). Tolkning via bildtelefoni: förr, nu och i framtid. I: Stefan Coster, Konferensvolym: STTF:s årsmötes- och fortbildningshelg februari 2019 (ss. 36-51). . Myrans tryckeri.
Warnicke, C. (2018). The co-creation of communicative projects within the Swedish Video Relay Service (VRS). I: Jemina Napier, Robert Skinner & Sabine Braun, Here or There: Research on Interpreting Via Video Link (ss. 210-229). Washington: Gallaudet University Press.
Warnicke, C. (2018). Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni. I: Hilde Haualand, Anna-Lena Nilsson & Eli Raanes, Tolkning: språkarbeid og profesjonsutøvelse. Oslo, Norway: Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Konferensbidrag

Warnicke, C. (2019). Bildtelefoni förr, nu och i framtiden. Konferensbidrag vid Sveriges teckenspråkstolkars förenings konferens 2019 - STTF 50 år, Gothenburg, Sweden, February 22-24, 2019.
Warnicke, C. (2019). När det oförutsedda händer: Dövas möjlighet att larma SOS. Konferensbidrag vid UR Samtiden: Hörselnedsättning, dövhet och kognition, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD, Linköping, Sweden, March 21, 2019.
Warnicke, C. (2018). Delade arenor vid förmedlade samtal via bildtelefoni.net. I: Abstractsamling OFTI 36 Tema: Tal – Interaktion – Multimodalitet. Konferensbidrag vid OFTI 36, Stockholm, 20–21 september, 2018 (ss. 19-19).
Warnicke, C. & Plejert, C. (2018). Languaging in the Swedish Video Relay Interpreting Service: Signed and Spoken Languages in Combination with Written Text Messages. Konferensbidrag vid 5th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction (Nordisco 2018), Aarhus, Denmark, November 21-23, 2018.
Warnicke, C. (2018). Tolkning mellan svenska och svenskt teckenspråk. Konferensbidrag vid Temadag om teckenspråk, Linköping University, Linköping, Sweden, 2018.
Warnicke, C. (2017). Textmeddelanden som en kommunikativ resurs vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net. Konferensbidrag vid Områdesgruppen för Forskning om Tal och Interaktion (OFTI-35), Karlstad, Sweden, September 21-22, 2017.
Warnicke, C. (2017). Video Relay Service. Konferensbidrag vid Nobeldagen, Örebro University, Örebro, Sweden, 2017.
Warnicke, C. (2016). Co-creation of Communicative Projects within the Swedish Video Relay Interpreting Service (VRI). Konferensbidrag vid Critical Link 8, Edingburgh, UK, June 29 - July 1, 2016.
Warnicke, C. (2016). The co-creation of communicative projects within the Swedish Video Relay Interpreting Service (VRI). Konferensbidrag vid European Federation of Sign Language Interpreter Conference (EFSLI 2016), Athens, Greece, September 9-11, 2016.
Warnicke, C. (2015). Det tolkade bildtelefoni-samtalet som ett gemensamt projekt: Tolkens positionering som samtalsbidragande. Konferensbidrag vid HLF NAV Tolketjenesten, Jevnaker, Norway, September 14, 2015.
Warnicke, C. (2015). Interaction within the Video Relay Service in Sweden. Konferensbidrag vid Nobeldagen, Örebro University, Örebro, Sweden, 2015.
Warnicke, C. (2015). The headset as a communicative resource in a Video Relay Interpreting service setting. Konferensbidrag vid Intergrating Multimodality in the study of Dialogue Interpreting (IMDI), University of Surrey, Guildford, UK, August 31 - September 1, 2015.
Warnicke, C. (2015). Tolkaspekter av interaktionen vid förmedlade samtal via bildtelefoni.net. Konferensbidrag vid Förskrivarkonferens Alternativ telefoni 2015, Stockholm, Sweden, November 10-11, 2015.
Warnicke, C. (2014). Interaktion vid förmedlade samtal via bildtelefoni.net. Konferensbidrag vid Rikstolkkonferens, Örebro, Sweden, June 12-13, 2014.
Warnicke, C. (2013). Characteristics of Interaction within the Video Relay Service (VRS). Konferensbidrag vid Critical Link 7, Toronto, Canada, June 17-21, 2013.
Warnicke, C. (2012). Characteristics of Interaction within the Video Relay Service. Konferensbidrag vid Nordic Seminar, Faroe Islands, June 2, 2012.
Warnicke, C. (2012). Characteristics of interaction within the Video Relay Service (VRS). Konferensbidrag vid SignVideo Remote Journal Discussion Group, London, UK, December 7, 2012.
Warnicke, C. (2012). Förmedlade samtal via bildtelefoni- en utmaning!. Konferensbidrag vid Bildetolktjenestens fagsamling, Oslo, Norway, November 20, 2012.
Warnicke, C. (2012). Förmedlade samtal via bildtelefoni.net. Konferensbidrag vid Områdesgruppen för Forskning om Tal och Interaktion (OFTI-30), Stockholm, Sweden, September 20-21, 2012.
Warnicke, C. (2012). Teckenspråkstolkade samtal via bildtelefoni.net. Konferensbidrag vid HAB2012, Örebro, Sweden, April 17-19, 2012.
Warnicke, C. (2012). Turn-organisation in mediated phone interaction using Video Relay Service (VRS). Konferensbidrag vid 8th International Postgraduate Conference in Translating and Interpreting (IPCITI 2012), Dublin City University, Dublin, Ireland, November 8-10, 2012. Dublin City University.
Warnicke, C. (2011). Teckenspråkstolkens positionering vid förmedlade samtal via bildtelefoni.net. Konferensbidrag vid Områdesgruppen för Forskning om Tal och Interaktion (OFTI-29), Eskilstuna, Sweden, September 15-16, 2011.
Warnicke, C. (2011). Vems tur?: Ett perspektiv av interaktionen vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net. Konferensbidrag vid Rikstolkkonferensen, Örebro, Sweden, June 16, 2011.

Manuskript

Rapporter

Warnicke, C. & Sundqvist, A. (2020). Habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för vuxna personer med dövblindhet: en systematisk kunskapsöversikt. Lund: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Övrigt