This page in English

Camilla Warnicke

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 6025894

Rum: USÖ S-huset

Camilla Warnicke
Forskningsämne

Om Camilla Warnicke

Camilla Warnicke är docent och affilierad till Socialt arbete. Hon är verksam vid Region Örebro län som forskare och lärare vid Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildningen. Utöver forskningen arbetar Camilla deltid vid Grants Office (RÖL) som forskningsfinansieringsrådgivare.

Camilla Warnicke är auktoriserad tolk mellan svenska och svenskt teckenspråk (STS). 


Forskning

Camilla Warnickes forskning fokuserar på social jämlikhet, delaktighet och interaktion mellan människor och mellan människor och samhälle. Hennes forskning har primärt relaterat tolkning mellan svenska och svenskt teckenspråk (STS), döva och personer med dövblindhet. 


Undervisning

Camilla Warnicke handleder uppsatser och undervisar på grund-, avancerad- och forskarnivå. Hon undervisar sedan 2007 på Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen i Örebro (Fellingsbro folkhögskola).

Inom Region Örebro län ger hon föreläsningar om forskningsfinansiering för forskare och doktorande och verkar som basgruppshandledare på Läkarprogrammet.

Hon ansvarar och ger kurser i tolkning via bildtelefoni för Sveriges samtliga teckenspråkstolksutbildningar och anlitas regelbundet som kursledare och föreläsare vid kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet.

 

Handledning

Camilla Warnicke är bihandledare till Charlotte Ryman, som är antagen doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.


Samarbeten och uppdrag 

Camilla Warnicke har flera olika forskningsprojekt, bland annat forskar hon på interaktion vid förmedlade samtal via bildtelefoni. Tjänsten bildtelefoni möjliggör samtal på distans mellan personer som använder svenskt teckenspråk som brukar en bildtelefon och personer som använder talad svenska och brukar telefon, och vice versa. En tolk förmedlar samtalet. I sitt avhandlingsprojekt undersökte Camilla Warnicke hur interaktionen ter sig mellan samtalsdeltagarna. Efter disputation har Camilla Warnicke fortsatt med denna forskning genom att med hjälp av Conversation Analysis (CA) analysera hur tolkar vid tjänsten använder olika typer av resurser vid interaktionen. Vid projekt som rör denna forskning sker samarbete med IKK; Linköpings universitet.

 

Aktuella uppdrag:

Camilla Warnicke arbetar som forskare i flera projekt:

Remote interpreting between a spoken and a signed language (ReS) ett projekt vid Region Örebro län

Social jämlikhet och trafiksäkerhet - en förstudie om funktionsnedsättning och nollvisionen ett samarbete mellan Region Örebro län och Örebro universitet finansierat av Trafikverket

Better communication in individuals with congential deafblindness (BeCom) ett Forte-finansierat projekt i samarbete med Linköpings universitet

Specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning (SVAN) ett projekt vid Region Örebro län

Health literacy within cancer care ett doktorandprojekt vid Region Örebro län

Camilla Warnicke anlitas som referee-granskare i vetenskapliga tidskrifter relaterat till interaktion, tolkning och teckenspråk. 

Avslutade uppdrag:

Camilla Warnicke har haft uppdrag i samarbete med Nationellt kunskapscenter för Dövblindfrågor (Nkcdb) relaterat till insatser för personer med dövblindhet 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter