This page in English

Forskningsprojekt

Specialiserad vattendansintervention (SVAN) för personer med flerfunktionsnedsättning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2026

Kontaktperson

Lars-Olov Lundqvist

Patienter med flerfunktionsnedsättning (FFN) har en kombination av svår intellektuell funktionsnedsättning (motsvarande <IQ35) och omfattande fysisk

funktionsnedsättning (oförmåga att förflytta sig självständigt). De har också sensoriska nedsättningar och medicinska hälsoproblem. Fysiska och hälsobefrämjande aktiviteter är ofta svårtillgängliga för målgruppen med generellt minskat välbefinnande som följd. Det saknas i stor utsträckning evidensbaserade interventioner för patienter med FFN. Både liggande dans och bassängträning har visat sig ge positiva effekter för patienter med FFN. Specialiserad vattendansintervention (SVAN) som är en kombination av de båda, är en ny ännu inte vetenskapligt utvärderad metod utvecklad vid Vuxenhabiliteringen i Örebro. Projektet syftar till att utvärdera SVAN med avseende på dess effekter på stress, smärta, spasticitet, välbefinnande och socialt samspel hos patienter med FFN. I en randomiserad kontrollerad studie samlas data in via metodtriangulering genom kortisolmätning, medföljarskattningar, videoobservationer, och intervjuer vilka analyseras med sedvanlig deskriptiv statistik respektive kvalitativ innehållsanalys. Hypotesen är att SVAN är ett värdefullt komplement till den behandling och träning som denna målgrupp kan erhålla. Vården ska vara effektiv, utgå från patientens behov och bygga på vetenskap. Om SVAN visar sig ha positiv effekt har metoden potential att användas såväl nationellt som internationellt för personer med FFN.

Finansiärer

  • Region Örebro läns Forskningskommitté
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)

Samarbetspartners

  • André Frank, Region Örebro Län
  • Högskolan i Gävle
  • Patrik Arvidsson, Vuxenhabiliteringen, Region Gävleborg