This page in English

Forskargrupp

Dövblindforskning i ett mångvetenskapligt perspektiv

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Moa Wahlqvist

Forskningsämne

Att leva med dövblindhet medför för många begränsningar i att vara delaktig och aktiv i samhället på lika villkor som andra. Enligt den nordiska definitionen innebär dövblindhet en kombinerad syn- och hörselnedsättning av sådan grad att respektive sinne har svårt att kompensera för nedsättningen i det andra sinnet.

För personer med dövblindhet innebär det svårigheter i att ta del av information och kommunicera med andra. Det kan också medföra problem med att kunna orientera och förflytta sig på ett tryggt och säkert sätt. Dessa svårigheter kan resultera i sämre fysisk och psykisk hälsa samt social isolering. Samhället behöver därför erbjuda specialiserade rehabiliterings- och habiliteringsinsatser till målgruppen.

Forskargruppen består av forskare med olika yrkes- och ämnesbakgrund och har långsiktiga målsättningar att bedriva forskning för att förbättra livsvillkor och livskvalité för personer med dövblindhet. Gruppen är också inriktad på att höja kunskapen i samhället om personer med dövblindhet och deras villkor, samt hur insatser inom till exempel rehabilitering och habilitering kan utformas för att möta de behov som finns hos målgruppen.

Till gruppen bjuds professionella in att delta utifrån ett uttryckt intresse av forskningsfrågor och den forskning som bedrivs. Forskargruppen strävar efter att utveckla och genomföra forskningsprojekt som på ett substantiellt sätt ska bidra till att personer med dövblindhet möts av förståelse och kunskap om de utmaningar som det innebär att leva med dövblindhet. Forskningen i gruppen bedrivs i nära samverkan med intresseorganisationerna Förbundet Sveriges Dövblinda, Dövblind Ungdom och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Forskare från forskargruppen deltar även i nätverk och samarbeten på nordisk och internationell nivå.

Forskningen som bedrivs spänner över en rad olika aspekter av att leva med dövblindhet, bland annat hälsa och välmående, familjeliv, arbetsliv, stöd och insatser samt tillgänglighet och kommunikation, men är inte begränsad till dessa områden.

Externa deltagare i forskargruppen:

Sofia Hansdotter, leg. psykolog, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Emil Holmer, docent i funktionsnedsättning och samhälle, Linköping Universitet. Rasmus Hougaard Pedersen, Psykolog/projektleder, cand.psych., Specialrådgivningen for Døvblinde, Region Nordjylland. Emma Varga, Kurator, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)