Läkarprogrammet, 360 hp

Vill du gå en läkarutbildning och träffa patienter redan under första terminen?
Vi förbereder dig för ett livslångt lärande och ett utmanande yrke med höga krav på teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och ett professionellt förhållningssätt.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 eller Matematik D.

Läkarprogrammet vid Örebro universitet har fokus på att förebygga och behandla ohälsa utifrån dagens och morgondagens behov. Vi lyfter fram evidensbaserad hälso- och sjukvård samt forskning. Utbildningen bygger på ett studentcentrerat, problembaserat lärande (PBL) med syfte att förbereda dig för ett livslångt lärande. Träning av praktiska färdigheter och utveckling av rollen som läkare pågår under hela utbildningen.

Under utbildningen vävs teori och praktik ihop inom sex olika teman; Respiration/cirkulation, neuro/rörelse, sinne/psyke, försvar, nutrition/metabolism/elimination och reproduktion/utveckling. Läkarprogrammet innehåller även moment som fokuserar på din professionella utveckling, där du utvecklas både som person och som blivande läkare.

Stor vikt läggs på den praktiska delen av utbildningen som är förlagd till vårdcentraler och sjukhus inom Region Örebro län, och under den senare delen av programmet även till närliggande län.

Det finns möjligheter till internationella studier i samband med självständiga arbeten och under den kliniska placeringen som utbytesstudent vid University of Glasgow.

Utbildningsplan Läkarprogrammet, 360 hp

Läkarprogrammet är uppbyggt av sammanlagt 13 kurser omfattande totalt 360 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet medicin. Programmet omfattar tre år på grundnivå samt tre år på avancerad nivå. De kurser som programmet omfattar läses i den ordning som framgår under föregående rubrik.

Programmet är uppdelat i fyra stadier, Organ, cell och molekyl (termin 1-2), Hälsa och sjukdom (termin 3-6), Diagnostik, behandling och prevention (termin 7-9) samt Medicinsk fördjupning (termin 10-12). Varje stadium är sammansatt av kurser som innehåller olika teman. Utbildningen är organiserad utifrån sex teman vilka utgår från kroppens organ och funktioner: Respiration och Cirkulation (RC); Neuro och Rörelse (NR); Nutrition, Metabolism och Elimination (NME); Försvar (F); Reproduktion och Utveckling (RU) samt Sinne och Psyke (SP). Varje tema återkommer, med breddning, fördjupning och ökad komplexitet, för varje stadium. Slutligen integreras dessa teman under termin 11 och 12 där komplexa medicinska problem avhandlas temaöverskridande för att i kombination med långa kliniska placeringar förbereda för läkarexamen och legitimation.

Utbildningen är uppbyggd av tre kunskapsområden, Biomedicin, Klinisk medicin och Professionell utveckling, som ingår i varierande omfattning i programmets kurser. Med kunskapsområden avses de olika områden som vart och ett samlar likartad kunskap och tillsammans bygger en sammanhållen helhet; läkarens kompetens.

Under Stadium I och II har Biomedicin en relativt stor omfattning medan Klinisk medicin dominerar under Stadium III och Stadium IV. Kunskapsområdet Professionell utveckling fördelas jämt över alla kurser med undantag av termin 6 och 10 där kunskapsområdet har en dominerande roll genom de självständiga arbetena.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en lärandeform inom kunskapsområdena Klinisk medicin och Professionell utveckling. Lärandeformen introduceras under Stadium I, ökar under stadium II och utgör sedan en stor del av stadium III och IV. VFU är ett av flera medel att nå målen för de olika kurserna och innehållet i VFU utvecklas mot större bredd och djup under utbildningens gång.

Kommunikationsförmåga, förhållningssätt och övriga färdigheter inom Klinisk medicin och Professionell utveckling tränas, utöver under VFU, även under övningar på campus och vid kliniskt träningscentrum.

Utbildningen innehåller moment som av vissa personer kan upplevas som etiskt eller religiöst utmanande, t.ex. djurförsök, abort, transplantationer eller förskrivning och utprovning av preventivmedel. För att kunna genomgå läkarutbildningen måste dock kunskaper och färdigheter inom dessa områden inhämtas.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 eller Matematik D.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 65

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34% - Vid samma meritvärde i betygsurvalet används resultat från högskoleprovet som skiljekriterium före lottning

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Examen: Läkarexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-89200

Läkare har många karriärvägar och många val att göra efter läkarlegitimationen, såsom val av specialitet, arbetsgivare, forskning, undervisning, ledarskap med mera. De flesta blir anställda vid sjukhus och vårdcentraler, några driver egen praktik, andra arbetar med forskning och utbildning eller inom industrin, möjligheterna är många.

Höstterminen 2021 startar den nya sex-åriga utbildningen som leder till läkarexamen med möjlighet att ansöka om läkarlegitimation. Därefter ska du göra ett års bastjänstgöring (BT) innan du påbörjar din utbildning till specialistläkare. Alla som påbörjat sina läkarstudier innan hösten 2021 måste däremot efter läkarexamen fullgöra allmäntjänstgöring (AT) omfattande minst 18 månaders tjänstgöring och godkända prov innan de kan ansöka om läkarlegitimation. Efter legitimation och BT-tjänstgöring (gäller nya 6-åriga) kan du påbörja vidareutbildning, så kallad specialiseringstjänstgöring, omfattande minst fem år, för att bli specialistläkare. Andra karriärvägar förutom tjänstgöring inom hälso- och sjukvården finns inom forskning, undervisning och i näringslivet.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Kristoffer Krause

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Indy Kromodikoro

”Det är en häftigt personlig utveckling att känna att man växer in i läkarrollen”

Grym gemenskap, mycket praktik och stort studentinflytande. Indy Kromodikoro flyttade till Örebro för att läsa till läkare och blev kvar. Nu gör hon AT på Universitetssjukhuset i Örebro.
– Redan efter ett par veckor på Läkarprogrammet hade jag fått kompisar och trivdes jättebra med både universitetet och staden, säger hon.