Läkarprogrammet, 330 hp

Läkarprogrammet ger dig en bred medicinsk kunskapsbas på en stark vetenskaplig grund. En humanistisk grundsyn, personlig och professionell mognad betonas. Karriärvägar finns inom hälso- och sjukvård, forskning, undervisning och näringsliv.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D

Programmet bygger på ett studentcentrerat, problembaserat lärande (PBL), som tillämpas genom hela utbildningen och syftar till att förbereda dig för ett livslångt lärande. Programmet har en långt driven integration mellan teori och praktik, mellan biomedicin, klinisk medicin och de övriga kunskapsområden som utgör basen för din professionella kompetens som färdig läkare.

Läkarprogrammet vid Örebro universitet har fokus på den ohälsa som utgör dagens och morgondagens stora utmaningar, evidensbaserad hälso- och sjukvård samt på klinisk forskning. Utbildningen innehåller två självständiga vetenskapliga arbeten, som ger dig möjlighet till examen på kandidat- respektive masternivå. Möjlighet till internationellt utbyte finns framför allt med vårt samarbetsuniversitet i Glasgow.

Som student får du möta patienter redan under den första terminen. Träning i praktiska färdigheter och i rollen som läkare fortsätter sedan under hela utbildningen. Den praktiska delen av utbildningen är förlagd till vårdcentraler och sjukhusenheter inom Region Örebro län, och under den senare delen av programmet även till sjukvårdsinrättningar i Dalarna och Värmland.

Utbildningsplan Läkarprogrammet, 330 hp

Läkarprogrammet är uppbyggt av sammanlagt 12 kurser omfattande totalt 330 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet medicin. Programmet omfattar tre år på grundnivå samt två och ett halvt år på avancerad nivå. De kurser som programmet omfattar läses i den ordning som framgår under föregående rubrik.

Programmet är uppdelat i fyra stadier, Organ, cell och molekyl (termin 1-2), Hälsa och sjukdom (termin 3-6), Diagnostik, behandling och prevention (termin 7-9) samt Medicinsk fördjupning (termin 10-11). Varje stadium är sammansatt av kurser innehållande olika teman vilka utgår från kroppens funktioner: respiration och cirkulation; neurologi och rörelse; nutrition, metabolism och elimination; försvar; reproduktion och utveckling samt sinne och psyke. Varje tema återkommer, med breddning, fördjupning och ökad komplexitet, för varje stadium, samt integreras slutligen i den AT-förberedande termin 11 där komplexa medicinska problem avhandlas temaöverskridande.

Utbildningen byggs upp av tre kunskapsområden som ingår i varierande omfattning i programmets kurser: Biomedicin, Klinisk medicin och Professionell utveckling. Med kunskapsområden avses de olika områden som vart och ett samlar likartad kunskap inom sig och tillsammans bygger en sammanhållen helhet; läkarens kompetens.

Under Stadium I och II har Biomedicin en relativt stor omfattning medan Klinisk medicin dominerar under Stadium III och Stadium IV. Kunskapsområdet Professionell utveckling fördelas jämt över alla kurser med undantag av termin 6 och 10 där kunskapsområdet har en dominerande roll genom de självständiga arbetena.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en lärandeform inom kunskapsområdena Klinisk medicin och Professionell utveckling. Lärandeformen introduceras under Stadium I och utgör sedan en stor del av övriga stadier. VFU är ett av flera medel att nå målen för de olika kurserna och innehållet i VFU utvecklas mot större bredd och djup under utbildningens gång.

Kommunikationsförmåga, förhållningssätt och övriga färdigheter inom Klinisk medicin och Professionell utveckling tränas, utöver under VFU, även vid kliniskt träningscentrum.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 65

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).
Bland sökande med samma meritvärde i betygsurvalet ska resultat från högskoleprovet användas som skiljekriterium före lottning.

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Examen: Kandidatexamen, Läkarexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

För att få legitimation som läkare fullgör du efter läkarexamen allmäntjänstgöring (AT) omfattande minst 18 månaders tjänstgöring och godkända prov. Efter legitimation kan du påbörja vidareutbildning, specialiseringstjänstgöring, omfattande minst fem år. Andra karriärvägar förutom tjänstgöring inom hälso- och sjukvården finns inom forskning, undervisning och i näringslivet.

Louise Segerqvist

Efter grundutbildningen på fem och ett halvt år i Uppsala hamnade Louise i Örebro för sin AT-tjänst, den allmäntjänstgöring på knappt två år, som är obligatorisk för att man ska få sin läkarlegitimation.

Omväxlingen

– Min syster och andra bekanta fanns här och jag trivdes så bra att jag gärna ville fortsätta med specialistutbildningen här också. Det är ett kul jobb, jag trivs väldigt bra och det är ständigt nya utmaningar.

Bland möjligheter till omväxling i yrkeslivet nämner hon, utom att vara kliniker, också forskning eller läkemedelsföretag.

– Men jag tycker också om att undervisa. Vi har ganska ofta studenter från läkarutbildningen hos oss på kliniken. Som ung läkare får man ta till sig kunskaper från äldre och yrket handlar mycket om kunskapsöverföring, att föra vidare det man kan. Jag skulle gärna ha mera tid till det.

Inte bara plugg

När Louise Segerqvist gick sin grundutbildning i Uppsala handlade det om traditionell katederundervisning i föreläsningssalar. Nu handlar det liksom för den betydligt yngre utbildningen i Örebro om problembaserad undervisning, vilket innebär att studenterna tränas utifrån olika exempel.

– Det är en lång utbildning och jag brukar tänka på ett råd vi fick vid en introduktionsföreläsning från en av de mer jordnära föreläsarna: Gör något annat också, plugga inte bara, ha kul också!

Text: Lars Westberg
Foto: Linda Harradine

Nej, det har vi inte. Ni får söka till programmet och bli antagen enligt ordinarie process. Därefter kan du ansöka om tillgodoräknande av tidigare medicinska studier.

Ja, efter att du har blivit antagen till programmet kan du ansöka om tillgodoräknande.

I huvudsak på Campus USÖ (X-huset) som ligger vid Örebro universitetssjukhus. Viss del av undervisningen kan äga rum vid huvudcampus.

Din elektroniska registrering bekräftar ditt deltagande på läkarprogrammet. Något formellt upprop genomförs inte.

Dels har vi ett direktutbyte med Glasgow University och dels har du möjlighet att göra det självständiga arbetet i annat land.

I slutet av den andra introduktionsveckan ges en obligatorisk dugga med avsikt att ge dig som läkarstudent en inblick för vilka gymnasiekompetenser som kommer krävas av dig.

Eventuell reservantagning dagen efter registreringsperiodens slut och pågår under de första två introduktionsveckorna.

Datorvana är ett krav. Läkarprogrammet har digital tentamen där du som student genomför din tenta på egen bärbar dator (obs! lånedator finns för tentatillfällen).

Som läkarstudent får du redan under din första termin genomföra verksamhetsförlagd utbildning (praktik) vid verksamheter inom Region Örebro län eller Örebro kommun.

En del av din utbildningstid kommer att vara förlagd  på olika placeringar för att du ska kunna pröva dina kunskaper ”på riktigt”. Det innebär att du jobbar inom sjukvården tillsammans med en handledare som du sedan diskuterar och reflekterar med om hur det går för dig. Det här är förstås otroligt viktig tid för dig, det ger dig en möjlighet att känna efter om du vill bli läkare och tillika själv kunna se hur du kan skaffa dig de kunskaper som behövs för att kunna jobba självständigt som läkare. 

På läkarprogrammet har vi ingen obligatorisk litteratur utan endast referenslitteratur. Mer information om detta får ni under introduktionsveckorna.

Stor del av litteraturen på engelska då majoriteten av forskningen som bedrivs inom området är internationellt.

Nej.

65 platser.

Ja, du som programstudent på läkarprogrammet behöver ansöka till varje ny termin inom programmet. Du som student ansvarar själv för att du uppfyller de behörighetskrav som krävs för nästkommande kurs. För mer information se respektive kursplan.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Kristoffer Krause

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Victoria Oscarsson

Varför sökte du Läkarprogrammet?
Det är en rolig historia. Jag hade tänkt att det vore kul att läsa till läkare eftersom man lär sig om den egna kroppen. Det är trots allt den man ska leva med i resten av livet. När jag gick andra året på gymnasiet fick man välja vilka ämnen man ville läsa. Jag valde alla naturämnen ifall jag ville söka till läkarprogrammet, men också för att jag kanske ville söka till ett ingenjörsprogram. Det är många i min släkt som har gått på KTH i Stockholm, där jag kommer ifrån, och jag tänkte att det är nog där jag hamnar i slutänden. Men jag fick en liten personlig kris och tänkte att jag kan inte bara följa i alla andras fotspår och kom fram till att läkarprogrammet kan vara något för mig.

Jag sökte Karolinska institutet i första hand, eftersom att jag är hemmakär. Men nu i efterhand har jag märkt att det bästa som kunde hända mig var att hamna utanför min ”komfortzon” och bo här i Örebro. Plus att när man får hemlängtan är det bara två timmar bort med tåg.

Jag tycker att Örebro är helt fantastiskt! Och det är ingen överdrift. Läkarprogrammet är fortfarande väldigt nytt och därför är ingen ”studenttrött” på klinikerna där vi praktiserar. Alla är väldigt hjälpsamma. Vi är också det minsta programmet i Sverige och känner därför kursledningen väldigt bra. Det är aldrig långt till hjälp eller support – oavsett om det är en överläkare på kliniken eller om det är programansvarig eller en hjälpsam äldre kursare. Sedan tycker jag om att det aldrig är för långt för att cykla dit man ska!


Vad är det bästa med ditt program?
Det är att programmet är så pass nytt och att jag därför kan vara med och påverka hur det utformas för framtida yngre kursare och kollegor. Men även att Örebro har en väldigt praktiskt inriktad profil, under termin ett har vi praktik i primärvården och från termin tre har vi praktik på sjukhuset.  Då får man se i verkligheten om det är ett yrke som man kan tänka sig att jobba med resten av livet och vilka delar man tycker mer eller mindre om. 

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Ungt, modigt och i framkant.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Studentlivet var något som jag inte hade reflekterat över innan jag kom hit till Örebro. Men blev positivt överraskad. Jag gillar inte traditioner om de inte är befästade i något positivt, och när man är nyskapare av traditioner kan man utforma dem på ett bra och lämpligt sätt. Introduktionen är superbra (det kallas introduktion istället för nollning då det är en mer positiv bemärkelse). Den innebar stora och bra fester, men även aktiviteter som var nyktra och på dagtid och även lärorika och informativa delar. Det var aldrig någon alkoholhets, även om det dracks alkohol, och väldigt många bra kvällar har tillbringats på Örebro studentkår med människor från andra program än Läkarprogrammet. Det mest positiva med studentlivet i Örebro tror jag är att det är en samlad studentkår med stort inflytande över hela Sverige (genom till exempel Sveriges förenade studentkårer), och att tillgängligheten att träffa studenter från andra program är så stor. Jag har många vänner som pluggar till bland annat audionom, ingenjör, musikpedagogik och stadsplanerare. 

Vad har du för framtidsplaner?
Min framtidsplan är att bli klar med utbildningen och sedan vidareutbilda mig efter den obligatoriska Allmäntjänstgöringen (AT). Jag har haft ett starkt kirurgiintresse sedan termin ett då jag gick med i Kirurgiska utskottet, del av Medicinska föreningen Örebro. Sedan blev jag ordförande där under termin fyra, för att i termin sex starta och vara sittande ordförande för Svensk kirurgisk förening för Läkarstudenter. Men jag har också ett starkt intresse för anestesi och akutsjukvård, och vill gärna åka utomlands med Försvarsmakten och arbeta någon gång i framtiden.

Tips till blivande studenter?
Engagera er! Det spelar ingen roll vad man engagerar sig i, man kan bli fadder, vara med i Örebrospexet eller jobba ett pass på Örebro studentkår. Man kommer få många bra vänner och ha minst dubbelt så kul under studietiden!Ett annat råd är att skaffa en bra cykel med ett ännu bättre lås tidigt under studietiden. Det är värt det J

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.