Läkarprogrammet, 360 hp

Vill du gå en läkarutbildning och träffa patienter redan under första terminen?
Vi förbereder dig för ett livslångt lärande och ett utmanande yrke med höga krav på teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och ett professionellt förhållningssätt.

Två läkarstudenter sitter vid ett bord.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 eller Matematik D.

Läkarprogrammet är en sexårig utbildning som leder fram till en läkarexamen och möjlighet att ansöka om läkarlegitimation.

Som student på läkarprogrammet studerar du på Campus USÖ, ett eget campus som ligger vid universitetssjukhuset i centrala Örebro. Våra studenter uppskattar närheten mellan studenter, lärare, programledning och medarbetare.

Undervisningen bygger på ett problembaserat lärande (PBL) som förbereder dig för ett livslångt lärande. Du lär dig att förebygga och behandla samtidens ohälsa utifrån kunskap som bygger på forskning och evidensbaserad hälso- och sjukvård.

Läkarprogrammet innehåller även genom hela programmet moment som fokuserar på din professionella utveckling, där du utvecklas både som person och som blivande läkare.

Stor vikt läggs på den praktiska delen av utbildningen som är förlagd till vårdcentraler och sjukhus inom Region Örebro län samt närliggande regioner.

Det finns möjligheter till internationella studier i samband med självständiga arbeten och under den kliniska placeringen som utbytesstudent vid utländska universitet.

Utbildningsplan Läkarprogrammet, 360 hp

Läkarprogrammet är uppbyggt av sammanlagt 13 kurser omfattande totalt 360 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet medicin. Programmet omfattar tre år på grundnivå samt tre år på avancerad nivå. De kurser som programmet omfattar läses i den ordning som framgår under föregående rubrik.

Programmet är uppdelat i fyra stadier, Organ, cell och molekyl (termin 1-2), Hälsa och sjukdom (termin 3-6), Diagnostik, behandling och prevention (termin 7-9) samt Medicinsk fördjupning (termin 10-12). Varje stadium är sammansatt av kurser som innehåller olika teman. Utbildningen är organiserad utifrån sex teman vilka utgår från kroppens organ och funktioner: Respiration och Cirkulation (RC); Neuro och Rörelse (NR); Nutrition, Metabolism och Elimination (NME); Försvar (F); Reproduktion och Utveckling (RU) samt Sinne och Psyke (SP). Varje tema återkommer, med breddning, fördjupning och ökad komplexitet, för varje stadium. Slutligen integreras dessa teman under termin 11 och 12 där komplexa medicinska problem avhandlas temaöverskridande för att i kombination med långa kliniska placeringar förbereda för läkarexamen och legitimation.

Utbildningen är uppbyggd av tre kunskapsområden, Biomedicin, Klinisk medicin och Professionell utveckling, som ingår i varierande omfattning i programmets kurser. Med kunskapsområden avses de olika områden som vart och ett samlar likartad kunskap och tillsammans bygger en sammanhållen helhet; läkarens kompetens.

Under Stadium I och II har Biomedicin en relativt stor omfattning medan Klinisk medicin dominerar under Stadium III och Stadium IV. Kunskapsområdet Professionell utveckling fördelas jämt över alla kurser med undantag av termin 6 och 10 där kunskapsområdet har en dominerande roll genom de självständiga arbetena.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en lärandeform inom kunskapsområdena Klinisk medicin och Professionell utveckling. Lärandeformen introduceras under Stadium I, ökar under stadium II och utgör sedan en stor del av stadium III och IV. VFU är ett av flera medel att nå målen för de olika kurserna och innehållet i VFU utvecklas mot större bredd och djup under utbildningens gång.

Kommunikationsförmåga, förhållningssätt och övriga färdigheter inom Klinisk medicin och Professionell utveckling tränas, utöver under VFU, även under övningar på campus och vid kliniskt träningscentrum.

Utbildningen innehåller moment som av vissa personer kan upplevas som etiskt eller religiöst utmanande, t.ex. djurförsök, abort, transplantationer eller förskrivning och utprovning av preventivmedel. För att kunna genomgå läkarutbildningen måste dock kunskaper och färdigheter inom dessa områden inhämtas.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 eller Matematik D.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 65

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Examen: Läkarexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-89400

Arbetsmarknaden för läkare är god och det saknas läkare inom flera specialiteter.

De flesta av våra tidigare studenter arbetar på sjukhus eller vårdcentraler. Andra arbetar med forskning och utbildning. Som läkare har du även goda möjligheter att arbeta inom industri och näringsliv. Utbildningen öppnar också för arbete internationellt..
Efter examen från den sexåriga läkarutbildningen kan du ansöka om läkarlegitimation. Sedan följer bastjänstgöring (BT) och därefter utbildning till specialistläkare.

Du som påbörjat din läkarutbildning innan hösten 2021 behöver göra allmäntjänstgöring (AT) som omfattar minst 18 månaders tjänstgöring och godkända prov innan du kan ansöka om läkarlegitimation.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Kristoffer Krause

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: kristoffer.krause@oru.se

Indy Kromodikoro

”Det är en häftigt personlig utveckling att känna att man växer in i läkarrollen”

Grym gemenskap, mycket praktik och stort studentinflytande. Indy Kromodikoro flyttade till Örebro för att läsa till läkare och blev kvar. Nu gör hon AT på Universitetssjukhuset i Örebro.
– Redan efter ett par veckor på Läkarprogrammet hade jag fått kompisar och trivdes jättebra med både universitetet och staden, säger hon.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.