This page in English

Elisabeth Hultgren-Hörnquist

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301075

Rum: X2211

Elisabeth Hultgren-Hörnquist

Om Elisabeth Hultgren-Hörnquist

Elisabeth Hultgren Hörnquist är Professor i ImmunoIogi vid Inst. för Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet. Hon försvarade sin avhandling 1994 vid Göteborgs Universitet. Hennes avhandlingsarbete handlade om T-lymfocyternas reglering av immunsvar I tarmslemhinnan och hur dessa påverkas av slemhinne-adjuvanset koleratoxin i olika vaccinpreparationer. Efter disputationen rekryterades hon till Baylor College of Medicine, Houston, TX för en postdoc som bekostades av ett forskningsanslag från Crohn's and Colitis Foundation of America (CCFA), och hon arbetade där med att karakterisera en musmodell för experimentell kolit (inflammation i tjocktarmen), möss som saknar en inhibitorisk G-protein-subenhet G-alfa-i2 knockout-möss, som spontant utvecklar kronisk kolit, kliniskt och patologiskt mycket lik sjukdomen ulcerös kolit hos människa. Hon återvände till Inst. för Medicinsk Mikrobiologi och Immunologi, Göteborgs Universitet, där hon blev docent 2001. Hon kombinerade där sitt arbete med en deltidstjänst som Forsknings- och Utvecklingskoordinator vid Avd för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

År 2007 rekryterades hon som Professor i Immunologi vid Örebro Universitet, där hon har expanderat den kliniska delen av sin forskning genom studier framförallt på patienter med  Mikroskopisk kolit, en kronisk diarré-sjukdom, där hon kartlägger betydelsen av ett felreglerat immunsvar i tarmslemhinnan hos dessa patienter. Detta arbete utförs i samarbete med kollegor vid Gastroenterologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

Professor Hultgren Hörnquist har hittills varit huvudhandledare för sju doktorander, och bihandledare för ytterligare tre. Hon handleder för närvarande två doktorander, samt regelbundet Masterstudenter (totalt >40 studenter).

Hon har för närvarande 56 internationellt publicerade vetenskapliga artiklar och åtta konferensbidrag, ”proceedings”, internationella bok-kapitel och översiktsartiklar, åtta manuskript samt ett bok-kapitel i en svensk lärobok inom Gastroenterologi.

De senaste tio åren har hon varit sakkunnig vid fem professors- eller lektors-tillsättningar, varit fakultetsopponent vid två disputationer samt ingått i betygsnämnd vid >20 disputationer.

Hon är aktiv medlem i EMCG – European Mucosal Immunology Group, SO-IBD - Swedish Organization for IBD studies, NGBI - The Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre, Örebro University, och Svenska PBL (Problem Based Learning)-nätverket Hon var med och grundade och var delkoordinator för “Forum GIMIICum” 2009-2014, en VR-finansierad translationell nationell forskarskola, med målet att stimulera karriärer där man kombinerar klinisk tjänstgöring och forskning inom gastrointestinal inflammation och infektion. Hon utför även regelbundet referee-uppdrag för ett antal vetenskapliga tidskrifter inom Gastroenterologi och Immunologi.

Prof. Hultgren Hörnquist rekryterades som professor i Immunologi till Örebro Universitet 2007 delvis för att hjälpa till att att skriva ansökan om examensrätt och sätta upp ett Läkarprogram. Sedan programmets start Januari 2011 har hon varit Temaansvarig för Tema Försvar och har merparten av föreläsningarna inom Immunologi. Hon var Kunskapsområdesansvarig för Biomedicin 2010-2015. Innan Läkarprogrammet startade var hon ansvarig för kursen i Immunologi på Biomedicinarprogrammet och Biomedicinsk Analytiker-programmet 2008-2009.

Hon har deltagit i ett flertal fortbildningskurser sedan hon flyttade till Örebro Universitet, inklusive ”Open Networked Learning ONL181” (https://opennetworkedlearning.wordpress.com) 2018, “Vetenskaplig Handledning för erfarna handledare” Örebro Universitet 2016, Ledarskap, Örebro Universitet 2012-2013, “Problem-Based Learning”, Univ. of Maastricht 2010-11, ”Leadership Program - Couching Creativity”, MIVAC (Mucosal Immunobiology and Vaccine Center, Univ. of Gothenburg) 2006-07.

Hon är Internationaliseringsansvarig vid Inst. för Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet, samt koordinerar Läkarprogrammets bilaterala utbyte med University of Glasgow Medical School. Hon leder även ett Sida-finansierat Linneus-Palme Partnerskap-utbyte för lärare och studenter vid Masterprogrammet i Immunologi, Pwani University, Kilifi, Kenya. Förutom undervisningen på plats vid Pwani handleder hon på distans Masterstudenter vid Pwani University i deras projekt.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Konferensbidrag

Manuskript