This page in English

Jacob Öberg

Befattning: Gästprofessor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: amFjb2Iub2Jlcmc7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Jacob Öberg
Forskningsämne

Om Jacob Öberg

Curriculum Vitae

 

Bakgrund

Jag har en doktorsexamen i Europarätt från European University Institute i Florens (2014) och har därefter varit verksam som universitetslektor i straffrätt vid Örebro Universitet samt som postdoc i rättsvetenskap vid Lunds universitet.  Från och med 1 Februari 2023 är jag Professor i EU-rätt vid Syddansk universitet. Härtill blev jag i december 2016 antagen som docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet. I grunden har jag en juristexamen från Stockholms universitet (2007) samt flera års erfarenhet som biträdande jurist från Advokatfirman Delphi i Stockholm.

Forskningsmeriter

Min forskning berör ett stort antal ämnen såsom konstitutionell EU-rätt, EU-straffrätt samt generella frågor om straffrättsliga sanktioner och kriminalisering. Jag är en ledande forskare inom dessa områden och har publicerat 20 peer-reviewade artiklar i internationellt ledande tidskrifter såsom European Law Review, European Constitutional Law Review, Yearbook of European Law, Journal of Corporate Law Studies, Maastricht Journal of European and Comparative Law och European Public Law. Utöver en monografi med Hart Publishing, har jag publicerat en samredigerad antologi hos Brill, en vetenskaplig rapport hos SIEPS samt fem bokkapitel i antologier publicerade hos Cambridge University Press, Brill och Thomson Reuters. Därtill har jag haft uppdrag som gästredaktör hos olika tidskrifter och har återkommande anlitats som peer-reviewer för ledande tidskrifter och förlag såsom Journal of Common Market Studies, European Law Journal, European Journal of Risk Regulation, Journal of Contemporary European Studies, Journal of European Integration, Journal of The Law and Practice of International Courts and Tribunals  samt Oxford University Press.

Jag har regelbundet blivit inbjuden för att presentera min forskning på internationella konferenser (UACES, Virtue, European Society of Criminology, BISA) samt att ge gästföreläsningar på andra lärosäten. Jag var nyligen ensam gästredaktör för ett särskilt temanummer ’EU Agencies in Transnational Criminal Enforcement: From a Coordinated Approach to an Integrated EU Criminal Justice’ som publicerats i Maastricht Journal of European and Comparative Law. Jag är ledamot i styrgruppen för Svenska Nätverket för Europarättsforskning (SNEF) som representant för Örebro universitet samt en av redaktörerna för European Law Journal som är den internationellt ledande tidskriften för kontextuell EU-rättsforskning. Mitt arbete har citerats av Europaparlamentet och jag har varit involverad som expert på EU-lagstiftning i större konsultprojekt med EU-kommissionen och andra konsultföretag om genomförandet av EU-lagstiftning i Sverige. Jag har nyligen kallats för att ge expertutlåtanden inför Europaparlamentets LIBE- och FEMM-kommittéer om huruvida könsbaserat våld ska kriminaliseras på EU-nivå. Detta ledde till vidare intervjuer med SVT, Sveriges Radio P4, Göteborgsposten, ETC samt Landets Fria Tidning.

Finansiering och forskningssamarbeten

Nyligen emottag jag generös finansiering om 1 979 000 SEK från Riksbankens Jubileumsfond för att genomföra ett forskningsprojekt med titeln ' Normativa grundvalar för integrerad EU-straffrätt: Befogenheter, begränsningar och rättfärdigandegrunder' vid University of Amsterdam under 12 månader: https://www.rj.se/anslag/2021/normativa-grundvalar-for-integrerad-eu-straffratt-befogenheter-begransningar-och-rattfardigandegrunder/. Därtill har jag beviljats finansiering som medsökanden i det multidisciplinära projektet ' Att konceptualisera gränsöverskridande regioner inom Europeiska unionens rättsordning: Från 'covidfencing' till konstitutionalisering' som leds av Marja-Liisa Öberg vid Lunds universitet. Projektet beviljades 4 388 000 SEK i finansiering från Riksbankens Jubileumsfond: https://www.rj.se/anslag/2021/att-konceptualisera-gransoverskridande-regioner-inom-europeiska-unionens-rattsordning-fran-covidfencing-till-konstitutionalisering/

 

Vidare kommer jag med start i december 2023, som huvudforskare att genomföra ett treårigt projekt (med start december 2023) tillsammans med Christian Kaunert och Sarah Leonard som analyserar i vilken utsträckning Europeiska unionens område med frihet, säkerhet och rättvisa har förvandlats från ett samarbetssystem till ett överstatligt integrerat ramverk. Projektet finansierades framgångsrikt av Vetenskapsrådet ( 5 000 000 SEK).

Utöver dessa större anslag har jag erhållit flera andra mindre anslag om en sammantagen summa om 1 585 581 SEK från offentliga såväl som privata forskningsfinansiärer för att bedriva mina forskning. Jag har även ett omfattande internationellt nätverk samt bred erfarenhet av att delta och initiera nationella och internationella forskningssamarbeten. I juni 2017 samorganiserade jag en internationell konferens vid Leidens universitet om unionens framtida straffrättspolitik där konferenspresentationerna publicerades som en antologi hos Brill. I oktober 2019 organiserade jag därtill ett multidisciplinärt internationellt symposium om brottsbekämpande där de bästa bidragen ska publiceras i 2021 i ett särskilt temanummer i Maastricht Journal of European and Comparative Law. I ett nuvarande forskningsprojekt med Valsamis Mitsilegas organiserade jag ett symposium om ’The Normative Foundations for European Criminal Law’ med ledande röster inom europeisk straffrätt vars bidrag nu har publicerats som ett särskilt temanummer i European Law Journal. Jag har därutöver starkt bidragit till att upprätthålla en aktiv forskningsmiljö inom EU-rätt vid både Örebro och Lunds universitet genom regelbundna presentationer av min egen forskning samt deltagande och planering av seminarieverksamheten.

Forskningsprofil

Inom det EU-rättsliga forskningsfältet fokuserar jag för nuvarande på tre huvudspår; (1) multidisciplinära och kontextuella perspektiv på EU-rätten, (2) den federala dimensionen av EU-rätten, samt (3) unionens straffrättsliga politik och dess utveckling efter Lissabon-fördraget. Min senaste forskning intresserar sig särskilt för EU-rättens utveckling i dess politiska, kulturella och ekonomiska sammanhang samt rättens roll som en faktor för europeisk integration. I en nyligen publicerad artikel ’Exit, Voice and Consensus - A Legal and Political Analysis of the Emergency Brake in EU Criminal Policy’ i European Law Review (2021) analyserar jag beslutsfattande på unionsstraffrättens område och samspelet mellan rätt och politik för att bättre kunna utvärdera EU-integrationens karaktär på det straffrättsliga området. Min forskning inom konstitutionell EU-rätt har öppnat upp ett nytt forskningsfält, ’kontextuell rättslig integrationsteori’, varigenom den metodologiska utgångspunkten är att sammanlänka stringent juridisk analys med sociologisk, filosofisk, statsvetenskaplig och rättsekonomisk teoribildning. Med utgångspunkt i denna forskning genomför jag för närvarande projektet ’Normativa grundvalar för integrerad EU-straffrätt - befogenheter, begränsningar och rättfärdigandegrunder’ med stöd av medel från Riksbankens Jubileumsfond. Baserat på demokratiska teorier om representation, teorier om federalism och ekonomiska teorier om marknadsmisslyckanden strävar jag efter att utveckla det första integrerade normativa ramverket för att utvärdera unionens straffrättsliga åtgärder. De slutliga resultaten kommer att publiceras som en monografi med titeln "The Normative Foundations for EU Criminal Justice: Powers, Limits and Justifications" i serien Modern Studies in European Law på Hart Publishing (under vintern 2023).

 

Mitt andra centrala forskningsintresse är ekonomisk brottslighet och kriminalisering av beteenden som strider mot ekonomisk och finansiell reglering. För att utveckla en övertygande teori avseende lämpligheten av straffrättsliga sanktioner har jag sökt förena resultat och koncept från olika discipliner såsom kriminologi, rättsekonomi och regulatoriska studier. I ett kapitel som jag nyligen publicerat i en antologi med Cambridge University Press, ’Day Fines in Sweden’ utforskar jag de ekonomiska och politiska grundvalarna för det svenska dagsbotssystemet.  Med utgångspunkt i min tidigare forskning planerar jag ett framtida avgränsat forskningsprojekt med den preliminära titeln ’Lämpligheten av straffrättsliga sanktioner för genomförandet av unionens politik’ som avser att utveckla en övergripande teori om kriminalisering som instrument för att tillse efterlevandet av EU-rättsliga normer. För att erhålla mer allmängiltiga slutsatser kommer jag granska två rättsområden, illegal invandring/irreguljär migration samt livsmedelsreglering som erbjuder intresseväckande fallstudier för projektet. 

Undervisning

Jag har genomgått både högskolepedagogisk kurs I och II samt forskarhandledarutbildningen. Utöver att ha varit en regelbunden gästföreläsare vid Uppsala universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet sedan 2011 har jag sedan augusti 2014 varit anställd vid Örebro universitet som universitetslektor i straffrätt för att på heltid undervisa i straffrätt, EU-rätt och processrätt. Jag har även haft kursansvar och varit ensam examinator för grundkurserna i dessa ämnen och är numera terminsansvarig för Rättsstaten samt kursansvarig för grundkursen i straffrätt och de avancerade kurserna i Europeisk processrätt samt Straffrättens Allmänna del och Kritiska Perspektiv och kursansvarig samt examinator för kurserna ’Forskningskommunikation’ samt ’Högre Akademiska Seminarier” på Forskarutbildningen. Utöver att ha undervisat mer än 7000 klocktimmar har jag en extensiv erfarenhet från handledning av studentuppsatser varav jag sammantaget handlett 28 examensarbeten och 59 kandidatuppsatser. Jag handleder numera även en doktorand på forskarutbildningen. Min interaktiva och studentfokuserade undervisningspedagogik har varit väldigt uppskattat bland studenterna vilket visat sig i mycket goda kursutvärderingar.

Därtill har jag haft en ledande ställning inom den pedagogiska utvecklingen vid Örebro Universitet. Jag har tidigare haft uppdrag som vice ordförande i Utbildningskollegiet vid Juridicum som är det organ som ansvarar för kvalitén i utbildningen inom ämnet rättsvetenskap. Jag har dessutom varit viceprefekt vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR) med särskilt ansvar för utbildningsfrågor. Som viceprefekt hade jag ett övergripande ansvar över alla pedagogiska och strategiska utvecklingsprojekt, ansvar för den strategiska inriktningen på utbildningen vid alla program inom psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap och kriminologi samt ansvar för genomförandet av utbildningsutvärderingar och genomförandet av allmänna strategiska riktlinjer från Fakultetsnämnden för Humaniora och Samhällsvetenskap.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt