This page in English

Jacob Öberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303370

Rum: L2438

Jacob Öberg

Forskningsämne

Om Jacob Öberg

Curriculum Vitae

Bakgrund och erfarenheter

Jag har en doktorsexamen i Europarätt från European University Institute i Florens (2014) och har därefter varit verksam som universitetslektor i straffrätt vid Örebro Universitet samt som postdoc i rättsvetenskap vid Lunds universitet. Härtill blev jag i december 2016 antagen som docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet. I grunden har jag en juristexamen från Stockholms universitet (2007) samt flera års erfarenhet som biträdande jurist från Advokatfirman Delphi i Stockholm.

Forskningsmeriter

Min forskning berör ett stort antal ämnen såsom konstitutionell EU-rätt, EU-straffrätt samt generella frågor om kriminalisering. Jag är en ledande forskare inom dessa områden och publicerat 16 peer-reviewade artiklar i tidskrifter såsom European Law Review, European Constitutional Law Review, European Public Law, Yearbook of European Law, Journal of Corporate Law Studies, New Journal of European Criminal Law och European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 2017 publicerade jag en väsentligen reviderad version av min avhandling som en monografi hos Hart Publishing. Jag har därtill publicerat en samredigerad antologi hos Brill samt bokkapitel hos Cambridge University Press, Brill och Thomson Reuters. Jag har haft uppdrag som gästredaktör hos olika tidskrifter och är därtill en ofta anlitad peer-reviewer för tidskrifter som Journal of Common Market Studies, Journal of European Risk Regulation, European Law Journal och New Journal of European Criminal Law samt för förlag som Oxford University Press. Jag har regelbundet blivit inbjuden för att presentera min forskning på internationella konferenser samt att ge gästföreläsningar på andra lärosäten. Jag var nyligen ensam gästredaktör för ett särskilt temanummer ' EU Agencies in Transnational Criminal Enforcement: From a Coordinated Approach to an Integrated EU Criminal Justice' som för närvarande publiceras i Maastricht Journal of European and Comparative Law. Därtill har jag blivit utnämnd som ledamot i styrgruppen för Europarättsforskning (SNEF) som representant för Örebro universitet tillsammans med Joakim Nergelius. Jag är slutligen också en nyutnämnd ledamot i den vetenskapliga kommittén för European Law Journal som är den internationellt ledande tidskriften för kontextuell EU-rättsforskning.

 

Forskningsprofil

Inom konstitutionell EU-rätt och EU-straffrätt är mitt intresse fokuserat på tre huvudspår; I) den federala dimensionen av EU-rätten, II) domstolsprövning av konstitutionella principer inom EU-rätten samt III) unionens straffrättsliga politik och utveckling efter Lissabon-fördraget. Denna del av min forskning var huvudfokuset i min avhandling och efterkommande monografi där jag sökt konstruera begränsningar för utövandet av unionslagstiftarens befogenheter (särskilt på straffrättens område), främst genom en mer robust tolkning av de konstitutionella principerna om tilldelade befogenheter och subsidiaritetsprincipen. Jag utvecklade där en generell teori för att kontrollera lagligheten av EU-lagstiftning som jag därefter tillämpade på utvalda exempel för att påvisa att det finns viktiga begränsningar vid utövandet av unionens befogenheter.Min forskning inom konstitutionell EU-rätt har öppnat upp ett nytt forskningsfält, ’kontextuell rättslig integrationsteori’, varigenom den metodologiska utgångspunkten är att sammanlänka stringent juridisk analys med sociologisk, filosofisk, statsvetenskaplig och rättsekonomisk teoribildning. Denna forskning syftar att ge ett väsentligt bidrag till den politiska och samhälleliga debatten om legitimiteten av det europeiska samarbetet genom en fördjupad förståelse för rättens roll som en främjare samt begränsande faktor i integrationen.
Ett annat huvudspår i min forskning är regulatorisk straffrätt – kriminalisering av beteenden som strider mot regleringar i den moderna välfärdsstaten. Frågan om ändamålsenligheten och den allmänpreventiva effekten av straffrättsliga sanktioner är en omdebatterad fråga inom alla samhällsvetenskaper. Min metod för forskningen är att använda väletablerad kunskap inom andra discipliner än rättsvetenskapen för att diskutera lämpligheten av kriminalisering. Ett sådant angreppssätt skiljer sig från tidigare analyser som utgått ifrån ett tydligt rättsligt, sociologiskt, rättsekonomiskt eller statsvetenskapligt perspektiv.

Finansiering och forskningssamarbeten

Jag har varit framgångsrik i att erhålla finansiering för att bedriva min forskning och sammantaget emottagit 1 585 581 SEK i finansiering från offentliga såväl som privata forskningsfinansiärer. Jag har även ett omfattande internationellt nätverk samt bred erfarenhet av att delta och initiera nationella och internationella forskningssamarbeten. I juni 2017 samorganiserade jag en internationell konferens vid Leidens universitet om unionens framtida straffrättspolitik där konferenspresentationerna publicerades som en antologi hos Brill. I oktober 2019 organiserade jag därtill ett multidisciplinärt internationellt symposium om brottsbekämpande där de bästa bidragen ska publiceras i 2021 i ett särskilt temanummer i Maastricht Journal of European and Comparative Law. Jag har därutöver starkt bidragit till att upprätthålla en aktiv forskningsmiljö inom EU-rätt vid både Örebro och Lunds universitet genom regelbundna presentationer av min egen forskning samt deltagande och planering av seminarieverksamheten.

Undervisning

Jag har genomgått både högskolepedagogisk kurs I och II samt forskarhandledarutbildningen. Utöver att ha varit en regelbunden gästföreläsare vid Uppsala universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet sedan 2011 har jag sedan augusti 2014 varit anställd vid Örebro universitet som universitetslektor i straffrätt för att på heltid undervisa i straffrätt, EU-rätt och processrätt. Jag har även haft kursansvar och varit ensam examinator för grundkurserna i dessa ämnen. Jag har därtill extensiv erfarenhet från handledning av studentuppsatser varav jag sammantaget handlett 22 examensarbeten, 43 kandidatuppsatser samt numera även biträdande handledare för Elin Lindfors som är en nyantagen doktorand vid Örebro universitet. Min interaktiva och studentfokuserade undervisningspedagogik har varit väldigt uppskattat bland studenterna vilket visat sig i mycket goda kursutvärderingar. Därtill har jag tidigare haft en ledande ställning inom den pedagogiska utvecklingen vid Juridicum i Örebro genom mitt uppdrag som vice ordförande i Utbildningskollegiet; som är det organ som är ansvarigt för att säkerställa att kvalitén i undervisningen upprätthålls. Jag är för tillfället kursansvarig och ensam examinator för Europeisk processrätt och Straffrättens allmänna del och Kritiska Perspektiv (avancerad nivå) samt grundkursen i straffrätt och terminsansvarig och examinator för Rättsstaten.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Öberg, J. (2021). The European Public Prosecutor: Quintessential Supranational Criminal Law?. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 28 (2), 164-181.
Öberg, J. (2018). The legal basis for EU criminal law harmonisation: a question of federalism?. European Law Review, 43 (3), 366-393.
Öberg, J. (2017). Subsidiarity as a Limit to the Exercise of EU Competences. Yearbook of European Law, 36, 391-420.
Öberg, J. (2015). Subsidiarity and EU Procedural Criminal Law. European Criminal Law Review, 5 (1), 19-45.
Öberg, J. (2014). Do we really need criminal sanctions for the enforcement of EU law?. New Journal of European Criminal Law, 5, 370-387.
Öberg, J. (2013). The definition of criminal sanctions in the EU. European Criminal Law Review, 3 (3), 273-299.
Öberg, J. (2011). Criminal Sanctions in the Field of EU Environmental Law. New Journal of European Criminal Law (4), 402-425.
Öberg, J. (2011). Union Regulatory Criminal Law Competence after Lisbon Treaty. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 19 (4), 289-318.
Öberg, J. (2010). Tjänstedirektivet- en papperstiger?. Europarättslig tidskrift (1), 109-123.
Öberg, J. (2007). Horizontal Direct Effect of Article 39 of the EC Treaty. Europarättslig tidskrift (4), 777-802.

Artiklar, forskningsöversikter

Nergelius, J. , Öberg, J. & Öberg, M. (2017). Europarättsdagarna 2016. Europarättslig tidskrift (2), 263-266.

Böcker

Öberg, J. (2017). Limits to EU Powers: A Case Study of EU Regulatory Criminal Law. Oxford: Hart Publishing Ltd (Hart Studies in European Criminal Law ).
Öberg, J. (2011). The doctrine of horizontal direct effect in EC law. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.

Kapitel i böcker, del av antologier

Öberg, J. (2021). Day Fines in Sweden. I: Elena Kantorowicz-Reznichenko, Michael Faure, Day Fines in Europe: Assessing Income-Based Sanctions in Criminal Justice Systems (ss. 44-69). Cambridge: Cambridge University Press.
Öberg, J. (2019). EU Procedural Criminal Law after Lisbon . I: Jannemieke Ouwerkerk, Judit Altena, Jacob Öberg and Samuli Miettinen, The Future of EU Criminal Justice Policy and Practice: Legal and Criminological Perspectives (ss. 225-254). . Brill Academic Publishers.
Öberg, J. , Miettinen, S. , Altena, J. & Ouwerkerk, J. (2019). Introduction . I: Jannemieke Ouwerkerk, Judit Altena, Jacob Öberg and Samuli Miettinen, The Future of EU Criminal Justice Policy and Practice: Legal and Criminological Perspectives (ss. 1-12). . Brill Academic Publishers.
Öberg, J. (2016). Legal Diversity, Subsidiarity and Harmonization of EU Regulatory Criminal Law. I: Renaud Colson & Stewart Field, EU Criminal Justice and the Challenges of Legal Diversity : legal cultures in the area of freedom, security and justice (ss. 87-105). Cambridge: Cambridge University Press.
Öberg, J. (2013). Union Regulatory Criminal Law Competence after Lisbon Treaty. I: H-J Albrecht and A. Klip, Crime, criminal law and criminal justice in Europe : a collection in honour of Prof. Em. Dr. H.C. Cyrille Fijnaut (ss. 297-324). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Öberg, J. (2012). The Principle of Proportionality, Federalism and Judical Review in the Law of Free Movement. I: Loïc Azoulai, Lena Boucon, François-Xavier Millet, Deconstructing EU federalism through competences: EUI workshop proceedings - 14 June 2011 (ss. 65-87). Florence: European University Insitute.
Skoglund, P. & Öberg, J. (2011). Sweden. I: Simon Bushell, International Fraud and Asset Tracing (ss. 257-266). London: Sweet & Maxwell.

Konferensbidrag

Öberg, J. (2014). Legal basis for the criminal enforcement of EU policies. Konferensbidrag vid Reforming the EU: The Future of European Law and Policy IV, Birmingham, United Kingdom, June 26-27, 2014.
Öberg, J. (2014). ‘The principle of subsidiarity and the harmonisation of national criminal procedure’. Konferensbidrag vid European Criminal Policy Initiative conference, A Manifesto for European Criminal Procedure Law, Stockholm, Sweden, June 12-13, 2014.
Öberg, J. (2013). Effective limits to the exercise of union competences: a case study of regulatory criminal law. Konferensbidrag vid Jean Monnet Doctoral seminar, Brussels, Belgium, November 14-15, 2013.
Öberg, J. (2013). Legal Diversity, Subsidiarity and the Case for Harmonization of EU Criminal Law. Konferensbidrag vid EU criminal law meets legal diversity - Towards a socio-legal approach to EU criminal policy, EUI, Florence, Italy, June 6-7, 2013.

Rapporter

Öberg, J. (2015). Union regulatory criminal law competence - scope, limits and judicial review. Stockholm: Swedish Swedish Institute for European Policy (SIEPS 2015:4).

Samlingsverk (redaktör)

Öberg, J. (ed.) (2021). EU Agencies in Transnational Criminal Enforcement: From a Coordinated Approach to an Integrated EU Criminal Justice’ (28:2ed.). Sage Publications (Maastricht Journal of European and Comparative Law ).
Ouwerkerk, J. (ed.) , Altena, J. (ed.) , Öberg, J. (ed.) & Miettinen, S. (ed.) (2019). The Future of EU Criminal Justice Policy and Practice: Legal and Criminological Perspectives. Brill Nijhoff (European Criminal Justice Series Vol. 1).

Övrigt