This page in English

Forskningsprojekt

Kriminalisering som ett regulatoriskt instrument för att genomföra unionens politik

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Jacob Öberg

Forskningsämne

Med utgångspunkt i min tidigare forskning om kriminalisering planerar jag ett framtida avgränsat forskningsprojekt med den preliminära titeln ’Lämpligheten av straffrättsliga sanktioner för genomförandet av unionens politik’ som avser att utveckla en övergripande teori om användandet av straffrättsliga sanktioner som instrument för att tillse efterlevandet av EU-rättsliga normer. Frågan om ändamålsenligheten och den allmänpreventiva effekten av straffrättsliga sanktioner är en omdebatterad fråga inom alla samhällsvetenskaper. Min metod för det planerade projektet att använda väletablerad kunskap inom andra discipliner än rättsvetenskapen för att diskutera lämpligheten av kriminalisering. Ett sådant angreppssätt skiljer sig från tidigare analyser som utgått ifrån ett tydligt rättsligt, sociologiskt, rättsekonomiskt eller statsvetenskapligt perspektiv. Grundantagandet i forskningsprojektet är att straffrättsliga sanktioner får användas för att sanktionera överträdelser av EU-rätten endast om två villkor är uppfyllda. Först, måste det fastställas att en straffrättslig sanktion är ’effektiv’ för genomförandet av unionens politik inom det relevanta samarbetsområdet. För det andra måste det påvisas att andra alternativa (administrativa) sanktioner inte är lika effektiva som straffrättsliga sanktioner vid genomförandet av unionens politik. Denna metod är väl förenlig med gällande trender inom EU:s kriminalpolitik och den straffrättsliga litteraturen där betoning särskilt har lagts på behovet av adekvat underlag för att rättfärdiga straffrättslig harmonisering. För att erhålla mer allmängiltiga slutsatser kommer jag att granska två områden, illegal invandring/irreguljär migration samt livsmedelsreglering som erbjuder intresseväckande studieområden för projektet. Livsmedelsreglering är ett högaktuellt ämne eftersom kriminalisering inom detta område har diskuterats både på internationell nivå, nationell nivå och på EU nivå. För att hantera problemen med de utmanande och globala problemen med överträdelser av livsmedelsreglering har medlemsstaterna i allt högre grad valt att använda straffrättsliga sanktioner för att hantera sådana överträdelser. Illegal invandring och irreguljär immigration har därtill utvalts på grund av EU:s initiativ inom detta område samt på grund av den växande trenden bland EU:s medlemsstater att kriminalisera inom detta område. Med stöd av dessa exempel, bör det vara möjligt att utvärdera legitimiteten och nödvändigheten av kriminalisering på EU-nivå.

Publikationer:

J Öberg ‘Is it ‘essential’ to imprison insider dealers to enforce insider dealing laws?’ (2014) 14 Journal of Corporate Law Studies 111

J Öberg ‘The definition of criminal sanctions in the EU’ (2013) 3 European Criminal Law Review 273

 J Öberg ‘ Union Regulatory Criminal Law Competence after Lisbon Treaty’ 19 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 289

 J Öberg ‘Criminal Sanctions in the Field of EU Environmental Law’ (2011) 2 New Journal of European Criminal Law 402.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer