This page in English

Forskningsprojekt

Federala dimensionen av EU-rätten

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Jacob Öberg

Forskningsämne

Detta projekt syftar till att belysa hur befogenheterna delas mellan medlemsstaterna och unionen. Den undersöker särskilt hur domstolen och andra aktörer bidrar till att utforma dessa maktförhållanden. Projektet tar också ett normativt synsätt och överväger hur domstolen och de andra EU-institutionerna borde hantera med dessa frågor med tanke på strukturen för EU: s rättsordning. Forskningen hittills är kritiskt mot hur EU-institutionerna har tagit sig an dessa frågor, vilket tyder på att det finns en tendens att anta en "centraliserande" strategi för utövandet av unionens kompetenser på bekostnad av legitim nationell mångfald. En del av det teoretiska ramverket för detta projekt publicerades i en artikel med titeln ' The Legal Basis for EU Criminal Law Legislation- A Question of Federalism?’ i juni-numret av European Law Review (2018). Som en specifik del av denna forskning analyserar jag subsidiaritetsprincipen som en särskild skyddsmekanism för federalism. Inom ramen för denna del av min forskning undersöker jag både EU: s materiella och processuella straffrättsliga behörighet samt allmän inre marknadsrätt. Jag har analyserat såväl politisk som rättslig kontroll av subsidiaritetsprincipen samt teoretiska aspekter av subsidiaritetsprincipen. Min forskning föreslår att EU-lagstiftning endast bör antas för att rätta till eller åtgärda gränsöverskridande marknadsmisslyckanden eller för att skydda gränsöverskridande intressen. Forskning ställer sig därmed kritisk till huruvida EU-lagstiftaren i tillräcklig utsträckning har beaktat subsidiaritetsprincipen när man föreslår lagstiftning. Min senaste artikel om subsidiaritet kopplad till denna del av projektet heter '' National Parliaments and Political Control of EU Competences- A Sufficient Safeguard of Federalism'' publicerades i novembernumret av European Public Law (2018).

Publikationer:

J Öberg ‘National Parliaments and Political Control of EU Competences— A Sufficient Safeguard of Federalism? ’ (2018) 24 European Public Law 695.

J Öberg ’The Legal Basis for EU Criminal Law Legislation—A Question of Federalism?’ (2018) 43 European Law Review 366

J Öberg ‘The Rise Of The Procedural Paradigm- Judicial Review Of EU Legislation In Vertical Competence Disputes’ (2017)13 European Constitutional Law Review 248

J Öberg,  Limits to EU Powers: A Case Study of Regulatory Criminal Law (Hart Publishing, 2017)

J Öberg ’ Subsidiarity as a Limit to the Exercise of EU Competences’ (2017) 36 Yearbook of European Law 391

 J Öberg ‘Legal Diversity, Subsidiarity and the Case for Harmonization of EU Criminal Law’ i Renaud Colson och Stewart Field (red), EU Criminal Justice and the Challenges of Legal Diversity (Cambridge University Press, 2016) 106-124

J Öberg, Limits to EU Powers: A case study on individual criminal sanctions for the enforcement of EU law, (2014), defended 26 September 2014 at European University Institute, Florens, 258 pp. 

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer