This page in English

Forskningsprojekt

Överstatligandet av unionens straffrätt

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Jacob Öberg

Forskningsämne

I min framtida forskning avser jag att utgå ifrån den forskning som jag har bedrivit vid författande av min avhandling om unionens befogenheter inom straffrätten som, även om den gav en viss förståelse för särdragen av unionens rättsordning, ej besvarade frågan om vad utvecklingen av unionsstraffrätten generellt kan säga om karaktären av unionens rättsordning. Den senare frågan är fokus för ett av mina planerade forskningsprojekt. Projektet, som har den preliminära titeln ”Den överstatliga karaktären av unionsstraffrätten” skall undersöka unionsstraffrättens karaktär efter ikraftträdandet av Lissabon-fördraget. Planen är att projektet skulle vara indelat i två delar där den första delen skall utforska begreppet ”överstatlighet” inom ramen för vissa utvalda politikområden. Del två kommer därefter, med stöd av en jämförelse med andra politikområden, exempelvis konkurrensrätt, som redan har antagit en ”överstatlig” karaktär, att analysera huruvida EU-straffrätten efter Lissabon-fördraget har antagit en ”överstatlig” karaktär.

Publikationer

Limits to EU Powers: A Case Study of EU Regulatory Criminal Law ( Hart Publishing, 2017, forthcoming)

EU regulatory criminal law- competence, limits and judicial review (2015) SIEPS Report, SIEPS 2015:4

Do we really need criminal sanctions for the enforcement of EU law’ (2014) 5 New Journal of European Criminal Law, 370-387

 

 

Forskare

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet