This page in English

Marie Matérne

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Marie Matérne

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Marie Matérne

Marie Matérne är leg hälso- och sjukvårdskurator och har disputerat i handikappvetenskap. Hon har sin anställning vid Region Örebro som verksamhetsutvecklare för Nära vård - Habilitering samt som forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Hon är affilierad forskare i socialt arbete. 

Hon har tidigare arbetat med habilitering och rehabilitering bland annat som verksamhetschef på Vuxenhabiliteringen. 

Aktuell forskning

Inom forskarmiljön i socialt arbete involveras det tvärvetenskapliga perspektivet och Marie genomför forskning i olika projekt tillsammans med forskare från olika discipliner.

Projekten handlar om personer med stroke, där olika aspekter av livstillfredsställelse och långtidsperspektiv involveras. Två studier innefattar personer med flerfunktionsnedsättning. En handlar om erfarenheter av vårdkvalité i habiliteringsinsatser för målgruppen där intervjuer genomförs med närstående och boendepersonal. Den andra är en interventionsstudie om en ny metod, Vattendans, som genomförs som en multicenterstudie. Här undersöks effekterna av metoden, kostnadseffektiviteten och implementeringsaspekter. Ytterligare studier som Marie arbetar med är perpektiv av tolkning på distans, där tolkar och tolkanvändares erfarenheter kommer att belysas. 

Läs mer om projektet Upplevd vårdkvalitet i habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning 

Läs mer om projektet Remote interpreting between a spoken and a signed language

Undervisning

  • Habiliteringsutbildning avancerad nivå 7,5 hp i samarbete med Högskolan i Dalarna. 
  • Habiliteringsutbildning på webben. 
  • Basgruppshandledare läkarutbildningen.
  • Undervisning vetenskapligt förhållningssätt för ST läkare.
  • Handledare C och D-uppsatser.
  • Involverad i utbildningen för hälso- och sjukvårdskuratorer. 

Handledning: 

Bihandledare doktorand, Anette Granberg

C, D samt specilaistarbete psykologer

Övriga uppdrag: 

  • Representant i det svenska nätverket för handikappforskare, 2013 – ff.
  • Ledamot i rådet för medicinsk kunskapsstyrning, Region Örebro län 2013- ff.
  • Representant i Nordic Network on Disability Research, 2013 – ff.
  • Representant i The International Network of Social Workers in Acquired brain injury (INSWABI) 2013-ff.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Appelros, P. , Arvidsson Lindvall, M. & Matérne, M. (2021). Stroke prevalence in a medium-sized Swedish municipality. Acta Neurologica Scandinavica, 143 (2), 210-216.
Matérne, M. , Appelros, P. & Arvidsson Lindvall, M. (2020). STROKE SURVIVORS IN THE MUNICIPALITY OF KUMLA SWEDEN: PREVALENCE, CO-MORBIDITY, DISABILITY, SOCIAL SITUATION AND QUALITY OF LIFE. International Journal of Stroke, 15 (Suppl. 1), 413-413.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2017). Opportunities and barriers for successful return to work after acquired brain injury: A patient perspective. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 56 (1), 125-134.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2016). Successful return to work after acquired brain injury: opportunities and barriers from a patient perspective. Brain Injury, 30 (5-6), 516-516.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2016). Support Persons' Perceptions of Giving Vocational Rehabilitation Support to Clients With Acquired Brain Injury in Sweden. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 15 (3-4), 351-369.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Matérne, M. (2018). Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada: livskvalitet, möjligheter och hinder. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2018). Support Persons’ Perceptions of Giving Vocational Rehabilitation Support to Clients With Acquired Brain Injury in Sweden: . I: Grahame K. Simpson, Francis K. Yuen, Contemporary Perspectives on Social Work in Acquired Brain Injury (ss. 183-201). . Routledge.

Konferensbidrag

Lundqvist, L. , Matérne, M. & Strandberg, T. (2019). Risk markers for not returning to work among people with acquired brain injury. Konferensbidrag vid 9th International Conference on Social Work in Health and Mental Health: Shaping the future. Promoting human rights and social perspectives in health and mental health, York, UK, July 22-26, 2019.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2017). Successful return to work after acquired brain injury: support person’s perception of supporting. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research 14th Research Conference(NNDR 2016), Örebro, Sweden, May 3-5, 2017.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2017). Successful return to work after acquired brain injury: support persons’ perception of supporting. Konferensbidrag vid Nobel Festivities, Örebro, Sweden, 7 december, 2017,.
Matérne, M. , Strandberg, T. & Lundqvist, L. (2015). Opportunities and barriers for successful return to work after acquired brain injury: A client perspective. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research 13th Research Conference(NNDR 2015), Bergen, Norway, May 6-8, 2015.
Matérne, M. , Strandberg, T. & Lundqvist, L. (2015). Patients experiences of opportunities and barriers for successful return to work after acquired brain injury. Konferensbidrag vid Nobel Festivities 2015, Örebro, Sweden, 10 December, 2015.
Strandberg, T. & Matérne, M. (2013). Återkomst i arbetslivet efter förvärvad hjärnskada. I: Hjärnskadeforum 2013. Konferensbidrag vid Hjärnskadeforum 2013, Stockholm, Sweden, 15-16 januari, 2013.

Rapporter

Matérne, M. (2016). Metodbok för GAS skalor. Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro Län.
Matérne, M. (2016). Vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor. Region Örebro Län.
Sköld, A. , Ödman, P. , Hedberg, Å. & Matérne, M. (2014). Möjligheter med kvalitetsregistret HabQ: föräldrars synpunkter och önskemålpå information från register. Linköpings universitet.