This page in English

Marie Matérne

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Marie Matérne
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Marie Matérne

Marie Matérne är leg hälso- och sjukvårdskurator och har disputerat i Disability Research. Hon är anställd vid Region Örebro som verksamhetsutvecklare för Nära vård - Habilitering samt som forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Hon har tidigare arbetat med habilitering och rehabilitering bland annat som verksamhetschef på Vuxenhabiliteringen. 

Aktuell forskning

Inom forskarmiljön i socialt arbete involveras det tvärvetenskapliga perspektivet. Marie genomför forskning i flera olika projekt inom funktionshinderområdet.

Dessa projekt involverar:

  • personer med stroke, där olika aspekter av livstillfredsställelse och långtidsperspektiv studeras. 
  • två projekt som innefattar personer med flerfunktionsnedsättning. Ett handlar om vårdkvalité i habiliteringsinsatser. Den andra är en interventionsstudie gällande en ny metod, Vattendans, som genomförs som en multicenterstudie.
  • perpektiv av tolkning på distans, där tolkar och tolkanvändares erfarenheter undersöks. 

Marie samarbetar också med socionomer från andra lärosäten för att undersöka vilka teorier som använts i socionomers avhandlingar inom hälso- och sjukvården. Hon har även samarbete med internationella forskare. 

Undervisning

Undervisning på Hälso- och sjukvårdskurators programmet 60 hp, ORU
Habiliteringsutbildning avancerad nivå 7,5 hp i samarbete med Högskolan i Dalarna. 
Habiliteringsutbildning på webben. 
Basgruppshandledare läkarutbildningen.
Undervisning vetenskapligt förhållningssätt för ST läkare.

Handledning

Bihandledare doktorand. C-, D-uppsatser samt specilaistarbete psykologer

Övriga uppdrag

Ledamot i styrelsen för stroketeam kongressen 2022- 

Representant i The International Network of Social Workers in Acquired brain injury (INSWABI) 2013-ff.
Representant i det svenska nätverket för handikappforskare, 2013 – ff.
Ledamot i rådet för medicinsk kunskapsstyrning, Region Örebro län 2013- ff.
Representant i Nordic Network on Disability Research, 2013 – ff.


Läs mer om projektet Upplevd vårdkvalitet i habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning

Läs mer om projektet Remote interpreting between a spoken and a signed language

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter