This page in English

Mattias Folkesson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303321

Rum: G2150

Mattias Folkesson

Om Mattias Folkesson

Mattias Folkesson är doktor i idrottsvetenskap. Hans avhandling (2018) är inom det fysiologiska/medicinska området av ämnet idrottsvetenskap. Mattias forskning fokuserar på anpassningar i människans skelettmuskulatur, på funktionell samt cellulär och molekylär nivå, kopplat till olika former av träning. Övriga områden inom Mattias forskning är fysisk aktivitet kopplat till behandling och prevention av sjukdom, samt nutrition relaterat till fysisk aktivitet och träning.

Mest aktuellt i Mattias forskning just nu är dels ett pågående projekt kring återhämtningsstrategier efter krävande fysiskt arbete, där både lång- och kortsiktiga effekter av kall- och varmvattenbad studeras, dels medverkan i projektet ”Fysisk träning vid psykisk ohälsa (FYPO)”, som leds av forskare från Institutionen för medicinska vetenskaper samt Psykiatrin vid Region Örebro, där effekter av fysisk träning kopplat till ångest och depression studeras.

Mattias undervisning är i första hand riktad mot idrottens fysiologi, anatomi och biomekanik, träningslära, idrottsfysiologiska mätmetoder, samt handledning av uppsatser på kandidat och masternivå.

Mattias är även programansvarig för Tränarprogrammet 180 hp, där studenterna utbildar sig för att kunna arbeta med träning och hälsa i olika former på allt från motions- till elitnivå. Länk till Tränarprogrammet

Utöver detta leder han verksamheten för Örebro universitet som ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Detta är en satsning där flera lärosäten tillsammans med riksidrottsförbundet (RF) verkar för att göra det möjligt att kombinera elitidrott med studier. Länk till EVL

Vid sidan om arbetet vid Örebro universitet är Mattias också styrelsemedlem i RF-SISU/Örebro (fd Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript