This page in English

Forskningsämne

Idrottsvetenskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Fawzi Kadi

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap
  • Medicin

Forskningsområden

  • Didaktik
  • Fysiologi
  • Medicin
  • Sport Management

Forskningsmiljöer

Idrottsvetenskap är till sin karaktär ett tvärvetenskapligt ämne och definieras som studiet av fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse. Forskningen inom idrottsvetenskap vid Örebro universitet bedrivs inom två forskningsområden: fysiologi/medicin och didaktik.

Idrottsvetenskaplig forskning inom området didaktik fokuserar på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott. Inom området bedrivs forskning som kan benämnas idrottsdidaktik, idrottspsykologi samt idrottshistoria. Undersökningsobjekt för studier i forskarutbildningsämnet kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv. Processer som studeras är exempelvis ledarskap, undervisning, lärande, socialisation, meningsskapande och identitetsskapande inom olika idrotts- och rörelsekulturer. Vidare studeras innehållsliga aspekter som undervisningstraditioner och lärandemiljöers betydelse samt synsätt på kropp, rörelse och hälsa. Ämnet är knutet dels till den mångvetenskapliga forskningsmiljön i utbildningsvetenskap vid Örebro universitet, dels till forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik.

Inom området fysiologi/medicin har den idrottsvetenskapliga forskningen vid Örebro universitet en medicinsk bas som omfattar både grund- och tillämpad forskning som behandlar kunskaper om den friska och den sjuka kroppen samt vävnaders anpassning till såväl inaktivitet och långvarigt fysiskt arbete vid olika typer av träning och fysisk aktivitet. Inom ämnet behandlas också det naturliga åldrandets inverkan på den fysiska prestationsförmågan. Ämnet belyser såväl neuromuskulära, hormonella, immunologiska och kardiovaskulära som metabola förändringar som sker i samband med fysisk aktivitet av olika karaktär men också epidemiologiska studier rörande motionsvanor i olika åldrar samt vid olika sjukdomstillstånd. Idrottsfysiologiska kunskaper är av stor betydelse för utveckling av intervention baserad på fysisk träning som en viktig åtgärd i prevention och behandling samt rehabilitering av olika sjukdomstillstånd, samt främjande av fysisk prestationsförmåga inom olika former av idrott och som ett led i välbefinnande och ett hälsosamt åldrande.

Forskningsprojekt

Pågående projekt