This page in English

Forskningsämne

Idrottsvetenskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Fawzi Kadi

Idrottsvetenskap är till sin karaktär ett tvärvetenskapligt ämne och definieras som studiet av fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse. Forskningen inom idrottsvetenskap vid Örebro universitet bedrivs inom två forskningsområden: fysiologi/medicin och samhälls- och utbildningsvetenskaplig inriktning.

Inom området samhälls- och utbildningsvetenskaplig inriktning bedrivs exempelvis forskning som kan benämnas idrottsdidaktik, idrottspsykologi, sport management, hälsofrämjande idrott samt idrottshistoria. Undersökningsobjekt för studier i ämnet kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott samt friluftsliv. Processer som studeras är exempelvis ledarskap, organisering, styrningsprocesser, undervisning, lärande, bedömning och socialisation inom olika idrotts- och rörelsekulturer. Vidare studeras idrott utifrån olika perspektiv på kropp, rörelse och hälsa. Forskning genomförs ofta tillsammans med forskare i andra ämnen och på andra lärosäten. Detta samarbete möjliggör även för doktorander att delta i olika forskarskolor, såsom forskarskolan i Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik och forskarskolan Sustainable Movement Education.

Idrottsfysiologisk och medicinsk forskning vid Örebro universitet har en medicinsk bas som omfattar både grund- och tillämpad forskning och behandlar kunskaper om kroppens anpassning till såväl inaktivitet samt olika typer av fysisk aktivitet och träning. Ämnet belyser dels neuromuskulära, hormonella, immunologiska, kardiovaskulära och metabola förändringar som sker i samband med fysisk aktivitet, dels studier rörande prestationsförmåga, motionsvanor i olika åldrar samt vid olika sjukdomstillstånd. Idrottsfysiologiska kunskaper är av stor betydelse för idrottsprestation, samt för utveckling av intervention baserad på fysisk träning som en viktig åtgärd i prevention, behandling samt rehabilitering av olika sjukdomstillstånd, samt främjande av ett hälsosamt åldrande.

Avslutade projekt