This page in English

ORU Holding – skapar samhällsnytta genom innovation och utveckling

Vårt mål är att lösa konkreta samhällsutmaningar och stärka Örebroregionen genom att se till att innovationer och kompetens från Örebro universitet kommer till nytta i samhället. Behöver du stöd kring idéutveckling, design thinking eller kompetensutveckling? Vi kan hjälpa dig.

ORU Holding.
Skräddarsydda utbildningar.

Skräddarsydda utbildningar

Vår uppgift är att tillsammans med dig utveckla och anpassa en utbildning för att motsvara er efterfrågan. Ert behov är vårt uppdrag.

Forskare samtalar med två företagsrepresentanter i Robotlab.

Forskaruppdrag

Genom Forskaruppdrag vid Örebro universitet kan ni få hjälp att matcha er organisations behov med en av våra forskare.

Studenten Sara Borg och handledare Nadine Krips på Epiroc.

Studentuppdrag

Genom Studentuppdrag kan du som arbetsgivare hyra in studenter för ett avgränsat och kvalificerat uppdrag under deras studietid.

Inkubera.

Inkubera

Hos Inkubera utvecklas innovativa tillväxtbolag. Läs om hur du kan få hjälp att utveckla din idé och ditt bolag här.

Social Impact Lab.

Social Impact Lab

Social Impact Lab främjar utvecklingen av idéer och innovationer med fokus på samhällsnytta.

Person håller upp vit skylt med texten Innovation på.

ORU Innovation

ORU Innovation erbjuder stöd i innovations- och idéutvecklingsprocessen och hjälper forskare att nyttiggöra sina forskningsresultat.

Kontakta oss för kunskap och kompetens!

Här nedanför följer ett axplock av all den kompetens och de kunskaper som finns vid Örebro universitet. Kontakta oss om du vill ta del av och få hjälp ur denna kompetensbank.
Om du i detta urval av forskare inte hittar den skräddarsydda kompetens du, din organisation eller ditt företag behöver – ring i alla fall så lotsar vi dig vidare.
Vi på Örebro universitet finns för dig och till din och er tjänst – och vi hjälper dig att hitta den kompetens och den kunskap du söker.

Magnus Wikström – verksamhetsledare Oru Holding AB
079-061 40 69 eller This is an email address

Torbjörn Karlgren – projektledare Oru Holding AB
073-182 34 31 eller This is an email address


Ida kartlägger åldersrelaterade mag- och tarmproblem

Ida.

Ida Schoultz är docent i biomedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper. Idas forskning syftar till att kartlägga mekanismerna bakom åldersrelaterade mag- och tarmproblem men också till att förstå orsakerna bakom varför inflammatoriska tarmsjukdomar debuterar allt senare i livet.
Ett särskilt fokus ligger på att förstå hur tarmens förmåga att fungera som en barriär mot främmande ämnen som bakterier och toxiska substanser förändras med åldern men även vid magproblem och IBD som utvecklas senare i livet.

Anna forskar om hur dans kan minska psykisk ohälsa

Anna.

Anna Duberg är medicine doktor inom hälsovetenskaper och forskningshandledare på universitetssjukvårdens forskningscentrum Region Örebro län, leg fysioterapeut och innovationscoach som även driver "Dans för hälsa".
Dans för hälsa är en metod som kompletterar elevhälsans arbete och är framtagen med stöd av Social impact lab vid Örebro universitet. Anna forskar om dans som insats för att minska stressrelaterad psykisk ohälsa hos ungdomar, om hur dans och yoga kan minska funktionell magsmärta hos barn samt om implementeringsprocesser.
Läs mer här: www.dansforhalsa.se.

Terese forskning stöttar föräldrar

Terese.

Terese Glatz är docent i psykologi och kan svara på frågor rörande familjeprocesser och föräldraskap. Föräldraskapsleken är framtagen av Terese Glatz, utifrån bland annat mångårig forskningserfarenhet av föräldraskap och föräldra-barnrelationen.
Föräldraskapet är en källa till glädje, men alla föräldrar stöter förr eller senare på utmaningar. I samtal med andra föräldrar och professionella går det att hitta potentiella lösningar genom andras erfarenheter och kompetenser.
Läs mer här: https://www.komlitt.se/product.html/foraldraskapsleken-hjalpmedel-inom-foraldraskapsstod-terese-glatz?category_id=69https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2019.1705898.

Susanne forskar om stalkning och våld i nära relation

Susanne.

Susanne Strand är docent i kriminologi och kan svara på frågor som rör våld i nära relation och stalkning, framförallt hur isolering, självvald eller påtvingad, ökar riskerna för de utsatta.
I hennes forskningsprojekt Risksam studerar hon och hennes kollegor hur polis och socialtjänst mer effektivt kan samverka kring riskhantering av de utsatta för att förhindra våld och samtidigt öka livskvaliteten för de utsatta och deras barn.

Kristinas Almamodell hjälper flickor med autism och ADHD

Kristina C.

Kristina Collén är socionom, författare och adjunkt i socialt arbete. Kursansvarig på socionomutbildningen och på den fristående kursen Socialt arbete med personer med funktionshinder.
Kristina planerar och skräddarsyr utvecklingsprojekt som syftar till kompetenshöjning av personal inom vård och skola inom området funktionshinder. Exempel på projekt är Almamodellen - utveckling för en inkluderande miljö för flickor med autism och ADHD samt Sexualitet & relationer – utvecklingsprojekt för gymnasiesärskolan.

Johan undersöker hur våra sinnen påverkar matupplevelsen

Johan.

Johan Swahn forskar vid Restauranghögskolan i Grythyttan kring hur våra sinnen (syn, hörsel, känsel, doft och smak) kan samspela med varandra för att skapa en förbättrad sensorisk upplevelse med fokus på mat, smak och hälsa.
Till exempel så tittar man på hur ljud och musik kan påverka smakupplevelsen när vi äter, samt hur mat och smak kan påverkas av att äta i en digital virtuell värld.

Mats forskar om entreprenörsskap och effektivisering

Mats.

Lektor Mats Carlbäck, med en lång erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen, nationellt och internationellt, undervisar och forskar främst inom ekonomistyrning, affärsutveckling, entreprenörskap och effektivisering.
För tillfället arbetar han med att analysera effekterna/åtgärderna av Covid-19, utveckla hållbar kompetensförsörjning och beräkna hur man faktiskt kan mäta sitt hållbarhetsarbete.

Ann-Sofie forskar om äldre måltidsupplevelser på sjukhus 

Ann-Sofie.

Ann-Sofie Jonsson är doktorand inom måltidskunskap och inriktar sin forskning mot äldres måltidsupplevelser på sjukhus med fokus på rummet där måltiden intas och de möten och bemötande som sker med personalen.
Hon har en kandidatexamen inom psykologi samt en masterexamen inom folkhälsovetenskap inriktning nutrition och fysisk aktivitet. Undervisningen har främst varit inriktad mot beteendeförändring, grundläggande kunskaper inom folkhälsovetenskap, hälsopedagogik och nutritionsfrågor.
Det stora intresset ligger inom hälso- och sjukvården och hur hälsofrämjande strategier kan bli en än mer naturlig del av arbetet inom den arenan.

Stefan kartlägger samverkan mellan metall, miljö och organism

Stefan.

Stefan Karlsson är professor i kemi och arbetar sedan länge med metallers uppträdande i naturliga och tekniska system och hur detta är kopplat till deras egenskaper i förhållande till miljön där de återfinns.
Huvudspåren handlar om att öka förståelsen av samverkan metall-miljö-organism respektive effektiva och enkla metoder för att återvinna metaller från föroreningar.

Magnus undersöker organiska miljöföroreningars påverkan

Magnus.

Magnus Engwall is professor, research is directed towards studying receptor-mediated effects of organic environmental pollutants on living organisms. Magnus lead several research projects using mechanism-specific bioassays for characterisation of complex mixtures of receptor-acting toxicants.
These include toxicological characterisation and risk assessment of contaminated soil and sediment, marine plastic, and other complex mixtures. He is also research director of Man-Technology-Environment research center.

Jürgen utvecklar ledarskap och organisation vid behandlingshem

Jurgen.

Jürgen Degner är enhetschef, socionom, fil.dr. och lektor i socialt arbete, kan svara på frågor om organisation och ledarskap inom människobehandlande verksamheter – med fokus på unga och vuxna med bland annat svåra psykosociala problem, missbruk och kriminalitet. Behandlingsformen kan både vara placeringar på institution eller mer öppenvårdbaserade sociala insatser. Degners forskning, och specialistkunskap, rör även kvalitetsledningssystem och behandlings-/programinnehåll inom nämnda verksamheter – för att stödja ledning och personal med konkreta forskningsbaserade principer för att bedriva en kvalitets- och kunskapsstyrd verksamhet. Mycket uppskattad föreläsare.

Funktionshinderforskning i fokus för Thomas

Thomas.

Thomas Strandberg är docent i socialt arbete vid Örebro universitet och professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna, kan svara på frågor om funktionsnedsättning främst med fokus på rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada samt omsorgen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Även mer generellt om funktionshinderforskningen i Sverige (och internationellt).

Katarina hjälper offentlig sektor med innovation

Katarina.

Katarina Wetter Edman är filosofie doktor i design, forskar på innovations- och förbättringsarbete inom offentlig sektor. Hon har speciellt fokuserat på hur design- och användardrivna arbetssätt bidrar till befintliga arbetssätt genom att bryta upp befintliga strukturer.
Med erfarenhet från kommunal, regional och statlig nivå så kan hon svara på frågor kring vad det kan innebära för en verksamhet att börja intressera sig på djupet för de som de är till för.

Daniela undersöker sjukskrivning och arbetsmarknadsaktiva program

Daniela.

Daniela Andrén är docent i nationalekonomi, kan svara på frågor om människornas sjukskrivning, deltagandet i arbetsmarknadsaktiva program och socialbidragstagandet innan, under och efter en krisperiod. 
Daniela kan också svara på frågor om välmående, studiestrategier och tidsanvändning under Covid-19.

Åke forskar om digital teknik inom skolan

Åke.

Åke Grönlund är professor i informatik och författare till bland annat böckerna ”Det digitala lärandets möjligheter” och ”Att förändra skolan med teknik” och kan svara på frågor om hur digital teknik bäst kan användas för att förbättra undervisningen, både i klassrummet och i fjärrundervisning där lärare och elever/studenter finns på olika platser men jobbar tillsammans.
En aktuell studie handlar om hur grundskolor och gymnasier klarat ”coronasituationen” där många elever tvingats studera hemma.

Miriam granskar kritiskt tänkande vad gäller rörlig bild

Miriam.

Miriam von Schantz, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, kan svara på frågor om medie- och informationskunnighet (MIK) och filmkunnighet.
I sin forskning undersöker hon frågor som rör åskådarskap och kritiskt tänkande och hur vi förhåller oss till den rörliga bildens sanningsanspråk.
Dessa frågor korsbefruktas genom undervisning som bland annat rör medie- och kommunikationsvetenskapens vetenskapsfilosofi.

Henriks expertis: automatiserade fordon

Henrik.

Henrik Andreasson, docent i datavetenskap och forskare vid AASS vid Örebro universitet, har flerårig erfarenhet av automatisering av maskiner och fordon för att göra dessa självgående.
Dessa innefattar områden som persondetektering och säkerhetsstandarder, behandling av sensordata (datorseende, maskininlärning, tillståndsskattning), positionering (lokalisering och kartering) med olika typer av sensorer, styrning och reglerteknik, bangenerering, simulering samt koordinering av flera självgående maskiner.

Kristinas skapar upplevelser genom Body Percussion 

Kristina.

Kristina Tyrenius är konsertpianist och sångerska med mångårigt projektledarskap för ett unikt brasiliansk-svenskt samarbete, introducerar och utvecklar konceptet Body percussion som fortbildning, workshops, kick-offs eller i föreläsningsform.
Kristina presenterar en kreativ och lättillgänglig metod (kropps-slagverk) för alla, med eller utan tidigare erfarenheter i ”Body Percussion”, oavsett ålder, etnicitet, språk eller eventuella funktionshinder, där deltagare i en varm, tillåtande och prestigelös miljö får prova på och gemensamt uppleva hur allas olika och otaliga rytmer och ljud tillsammans skapar något helt fantastiskt i rummet.
Utifrån Kristinas ledning baserad på erfarenheter som professionell musiker, universitetsföreläsare och med internationella erfarenheter erbjuder Body percussion inspirerande och glädjefulla möten, socialt utvecklande – utan rätt eller fel.

Sören Andersson och Åke Strid.

Spixia

Spixia Biotechnology AB har utvecklat ett vaccin mot klamydia.

Örebro universitet Holding AB arbetar med att nyttiggöra och kommersialisera idéer och innovationer sprungna ur forskning och utbildning vid Örebro universitet.

Örebro universitets holdingbolag ägs av svenska staten och förvaltas av Örebro universitet. I bolaget ingår Örebro universitet Enterprise AB, Örebro universitet Uppdrag AB och Inkubera AB.

Örebro universitet Holding AB

Helena Melander Bergström

Tjänstetitel: VD Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Helena Melander Bergström

E-post:

Telefon: 019 303347

Rum: IA2016

Helena Melander Bergström

ORU Holding / Innovation

Åsa Allard

Tjänstetitel: Verksamhetsledare/innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Åsa Allard

E-post:

Telefon: 019 301409

Rum: IA2005

Åsa Allard

Peter Blomberg

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare/affärsutvecklare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Peter Blomberg

E-post:

Telefon: 0706 738407

Rum: IA2016

Peter Blomberg

Camilla Nicander

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Camilla Nicander

E-post:

Telefon: 019 303270

Rum: IA2001

Camilla Nicander

Pialill Ring

Tjänstetitel: Affärsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Pialill Ring

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0708 909084

Rum: IA2016

Pialill Ring

Martin Tverling

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare/Affärsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Martin Tverling

E-post:

Telefon: 019 301337

Rum: IA2016

Martin Tverling

Katarina Wetter Edman

Tjänstetitel: Forskare/Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Katarina Wetter Edman

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0702 926289

Rum: IA2005

Katarina Wetter Edman

Anna Ragén

Tjänstetitel: Styrelseledamot Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Anna Ragén

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Anna Ragén

ORU Holding / Samverkan

Monica Thyresjö

Tjänstetitel: Expert rekrytering och urval Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Monica Thyresjö

E-post:

Telefon: 019 303132, 0706 603890

Rum: IA1012

Monica Thyresjö

Kajsa-Stina Pettersson

Tjänstetitel: Verksamhetsansvarig/rekryteringsspecialist Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Kajsa-Stina Pettersson

E-post:

Telefon: 019 303199

Rum: IA1012

Kajsa-Stina Pettersson

Johnny Karlsson

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Johnny Karlsson

E-post:

Telefon: 019 301328

Rum: P2326, X2205

Johnny Karlsson

Cecilia Nälsén

Tjänstetitel: Chefredaktör nutritionsfakta Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Cecilia Nälsén

E-post:

Telefon: 019 301419

Rum: IA2016

Cecilia Nälsén

Martin Tverling

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare/Affärsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Martin Tverling

E-post:

Telefon: 019 301337

Rum: IA2016

Martin Tverling