Erasmus praktikstipendium

Erasmus+ praktikstipendium är mer än bara ett praktikstipendium. Med stipendiet får du möjlighet att göra praktik, VFU, ex-jobb eller datainsamling till din uppsats i ett europeiskt land (ej Schweiz) under din utbildning.

Stipendiet kan sökas för att antal olika aktiviteter, inte endast praktik som namnet antyder. Du kan söka stipendium för att göra något av följande aktiviteter:

 • praktik
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • ex-jobb
 • datainsamling till din kandidat- eller masteruppsats eller doktorsavhandling

Syftet är bland ­annat att du som student ska få in en fot på arbetsmarknaden och sen lättare få jobb när du har pluggat klart. I dokumentlistan längst ner på sidan hittar du bland annat villkoren för stipendiet och även Erasmus Student Charter där du kan läsa mer om rättigheter och skyldigheter.

För att du ska kunna ta del av Erasmus+ stipendiet behöver följande villkor vara uppfyllda. 

 • Du har inte fått andra stipendier från EU eller UHR (exempelvis SIDAs resestipendium) för samma aktivitet.
 • Du ordnar själv en VFU-/praktikplats/ex-jobb/företag och/eller organisation där du kan utföra datainsamling i ett land eller region som är godkänd av Europeiska Unionen.
 • Din VFU-/praktikplats/exjobb/plan för datainsamling till uppsats är godkänd av ansvarig vid din institution. Aktiviteten ska genomföras inom ramen för en kursplan och vara poänggivande.
 • Du genomför hela aktiviteten hos samma företag/organisation. Om företaget/organisationen finns på flera orter kan aktiviteten genomföras på flera orter, men dock minst två månader per ort.
 • Du gör din aktivitet på heltid under 2-12 månader. Minimitiden är 2 månader, dvs. 60 dagar. (Notera att en månad räknas som 30 dagar, oavsett månadens verkliga längd i kalenderdagar. För startmånaden räknas antal dagar från och med startdatumet till och med den 30:e, för hela månader räknas 30 dagar och för slutmånaden räknas faktiskt antal dagar (om inte mobiliteten avslutas på den sista dagen i månaden; då räknas 30 dagar).
 • Du lämnar in ett fullständigt ifyllt och signerat stipendiekontrakt, Grant
  Agreement for Erasmus+.
 • Du gör ett Online Language Assessment test (språktest) innan din aktivitet för att se vilken språkkompetens du har.
 • Du besvarar en elektronisk enkät, Erasmus Participant Report, efter
  avslutad aktivitet. 
 • Du skickar in ditt Certificate of Attendance till Internationella kontoret
  vid Örebro universitet efter avslutad aktivitet.

Erasmus+ stipendiet är ett merkostnadsstipendium som ska täcka de extra kostnader som du får under din aktivitet för exempelvis resa och boende. Stipendiets storlek bestäms utifrån vilket land du åker till och hur många dagar du är borta. 

För att kunna få stipendiet måste du vara utomlands i minst 2 månader, dvs. 60 dagar. Inom Erasmus+ räknas en månad som 30 dagar, oavsett månadens verkliga längd i kalenderdagar.

 • För startmånaden räknas antal dagar från och med startdatumet till och med den 30:e.
 • För hela månader räknas 30 dagar.
 • För slutmånaden räknas faktiska antal dagar om inte mobiliteten avslutas på den sista dagen i månaden så räknas 30 dagar.

Stipendiesummor 2023/24*

Mottagande land

Summa

Danmark, Finland, Norge, Island, Irland, Lichtenstein och Luxemburg 660 € per månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Frankrike, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

550 € per månad

*Beloppen är bestämda av Universitets- och högskolerådet (UHR). Studenter som ska göra en mobilitet läsåret 2022/23 har redan meddelats aktuella stipendiebelopp.

 

Erasmus+ stipendiet betalas ut i två omgångar.

Innan, eller i början av, din aktivitet får du en första utbetalning om 70 % av det totala stipendiebeloppet. Den andra utbetalningen, resterande 30 %, betalas ut efter din aktivitet där du dessutom:

 • lämnat in ditt Certificate of Attendance som intygar att du genomfört din aktivitet.
 • besvarat enkäten "Erasmus Participant report" som skickas till din mail.

Innan din aktivitet kommer du att skriva under ett stipendiekontrakt, ett så kallat "Grant agreement". Skulle din aktivitet bli kortare än det som angetts i Grant Agreement minskas den andra utbetalningen med motsvarande belopp. Skulle din aktivitet bli längre än det som angetts i Grant Agreement ökas den andra utbetalningen med motsvarande belopp.

Att ansöka om Erasmus+ praktikstipendium är inte så svårt som det kanske verkar. Men det finns några saker som du behöver ha gjort innan du skickar in din ansökan.

Praktik/VFU utomlands

Om du planerar att göra din praktik eller VFU utomlands så behöver du själv hitta en praktikplats som din institution måste godkänna. Börja med att prata med studievägledarna vid din institution om vem som behöver godkänna praktikplatsen. 

Här hittar du tips och råd på vart du kan söka efter praktikplatser i Europa

Samla in data utomlands

Om du planerar att samla in data till din uppsats utomlands så behöver du veta om du behöver skriva själv eller tillsammans med en klasskompis. Ibland behöver du själv hitta en handledare och ibland tilldelas du en, beroende på vilken institution/ämne du läser.

Presentera därefter din idé för uppsatsen för din handledare. För att du ska kunna söka stipendium för din datainsamling så behöver det finnas akademiskt skäl till att du gör den utomlands.

När din handledare godkänt din idé så kan du ta kontakt med det företag, organisation eller laboratorium (etc) där du tänkt samla data för att se om de kan ta emot dig. Den organisation som tar emot dig måste också bistå med en handledare. Det innebär att du alltså har en handledare på hemmaplan och en handledare på plats i landet. Den senare behöver dock inte vara en akademisk person. Säger de okej till projektet och din handledare godkänner det hela kan du gå vidare till att söka ett stipendium.

Som student vid Örebro universitet omfattas du av försäkringen Student UT vid praktik, utbytesstudier och uppsats utomlands. Läs mer om försäkringen här.

Extra bidrag för att resa grönt

Studenter som åker på utbyte med hållbara transportmedel har rätt till extra bidrag på 50 € och upp till fyra dagars extra individuellt stöd för att täcka resdagar för en tur- och returresa. Tåg, buss och samåkning i bil räknas som hållbara transportmedel och minst halva sträckan måste vara med något/några av dessa färdmedel.

Utöver Erasmusstipendiet för studier erbjuder Örebro universitet ett stipendium på 150 € för hållbart resande till och/eller från din studieort.

Stipendiet betalas ut tillsammans med den första utbetalningen av Erasmusstipendiet. Om du beviljas stipendiet ska du fylla i en utvärdering samt redovisa dina resekostnader till Internationella kontoret. Vi kan också komma att kontakta dig för att intervjua dig om din upplevelse i syfte att sprida information och uppmuntra fler att söka detta stipendium.

Ansökan för detta stipendium får du av Internationella kontoret.

Läs om Johan och Niklas som tog tåget till Tyskland.

Extra bidrag för inkludering

Om du har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa, kan du få 250 €/månad.

Inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader

Utöver det extra bidrag som beskrivs i stycket ovan kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader om de överstiger det extra stipendium du blivit beviljad. Inkluderingsstödet syftar till att täcka de extra ekonomiska kostnader som deltagare med fysisk, neuropsykiatrisk eller kognitiv funktionsnedsättning kan stöta på under sitt utbyte.

Kontakta gärna vår Erasmuskoordinator för mer information.

Extra bidrag för inkludering

Om du som student har barn har du rätt till ett extra stipendium på 250 €/månad. Du kan söka stipendiet oavsett om barnet följer med på utbytet eller inte samt oavsett hur många barn du har.

Kontakta gärna vår Erasmuskoordinator för mer information.

Blond tjej framför dator

Checklista för Erasmus+ praktikstipendium

Här får du en tydlig översikt vad du behöver göra innan, under och efter att du fått ett Erasmus+ praktikstipendium.