Information till dig som studerar och har en funktionsnedsättning

För att få stöd från Funka behöver du ha ett intyg på att du har en varaktig funktionsnedsättning som påverkar din studiesituation. Nedan listas exempel på funktionsnedsättningar och tillstånd som studenter kan beviljas stöd för. Därefter beskriver vi vilket stöd du kan få här på Örebro universitet.

Exempel på funktionsnedsättningar och andra varaktiga tillstånd som Funka kan ge stöd för

 • dyslexi
 • dyskalkyli
 • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
 • psykisk funktionsnedsättning
 • rörelsehinder
 • synskada
 • hörselskada/döv
 • andra sjukdomstillstånd som påverkar studiesituationen

Tillfällig skada

Enligt Riktlinjer för examination för utbildning på grundnivå och avancerad nivå kan examinationer anpassas för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning. Funka beviljar särskilt pedagogiskt stöd för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar. Om du har en tillfällig skada eller tillfällig funktionsnedsättning, omfattas du inte av det stöd som beskrivs på den här sidan. Kontakta din institution för frågor om tillfälligt stöd. 

Vilket stöd kan du få?

Vilket stöd just du behöver beror på vilket hinder din varaktiga funktionsnedsättning innebär för dig i studierna. Vilken utbildning du går, spelar också stor roll för vilket stöd du kan behöva. Här listar vi det stöd finns. Något eller några av dessa kan bli aktuella för dig.

 • Anpassad tentamen kan innebära längre skrivtid, att sitta i eget rum eller att få använda dator.
 • Anteckningsstöd innebär att en medstudent antecknar på föreläsningar och du får sedan kopior på anteckningarna.
 • Studieteknisk handledning erbjuds de flesta studenterna och kan tips om lässtrategier, anteckningstekniker och hur du kan använda appar som stöd i dina studier.
 • Lån av hörseltekniska hjälpmedel kan du låna om du ska ha undervisning i en sal  där fast slinga saknas.
 • Stöd av mentor syftar till att studenten ska få stöd i planering av sina studier. En mentor är en studievan medstudent som hjälper dig att planera och struktura dina studier.
 • Anpassat kursmaterial kan du få om materialet inte är tillgängligt för dig.
 • Teckenspråkstolkning, dövblindtolkning eller skrivtolkning behöver du i god tid kontakta Funka för att ordna. Universitetet har avtal för tolktjänst med leverantörer utanför universitetet.
 • Individuellt anpassat stöd ges utifrån just dina hinder i din studiesituation.

Vad kan du göra själv?

 • Digitalt språkstöd

Funka bemannar Läs- och skrivstudion (Universitetsbiblioteket) tisdagar och torsdagar 10.00 - 12.00. Dit kan du gå för att få digitalt språkstöd som till exempel förslag på appar och hur du jobbar med rättstavningsprogram och talsyntes. Vi pratar gärna studieteknik med dig utifrån dina behov.

 • Informera andra

Om det känns bra för dig, prata med kurskamrater, lärare, studievägledare och utbildningsadministratör. Det kan hända att de inte har någon erfarenhet av just din funktionsnedsättning och kan behöva information för att på bästa sätt kunna diskutera stöd. Du får gärna hänvisa till oss på Funka som gärna hjälper till med information. Målsättningen är att du ska vara så självständig och självbestämmande som möjligt.

 • Inspelade föreläsningar

Som student kan du spela in föreläsningens ljud, med till exempel din telefon, för eget bruk. Du ansvarar själv för att inte dela dessa inspelningar vidare. När du  är klar med kursen, raderar du dina inspelningar.

 • Talböcker

Du som har en läsnedsättning kan få din obligatoriska kurslitteratur som talbok. Du laddar ner till din dator, platta eller smartphone. Kontakta This is an email address eller besök universitetsbibliotekets hemsida för att få veta mer. 

 • Talsyntes

Du som är student på Örebro universitet kan ladda ner talsyntesen TorTalk till din egen dator. Den finns också på universitetets datorer. Information om hur du laddar ner programmet hittar du i Blackboard under fliken Support. 

Lika villkor

"Universitetets målsättning är att du som student med funktionsnedsättning ska kunna bedriva och delta i studier på lika villkor som andra studenter. Det förutsätter ett gott bemötande, en bra tillgänglighet samt tillgång till individuellt pedagogiskt stöd så att du ska känna dig trygg och ha möjlighet att genomföra dina studier med gott resultat.

Vid Örebro universitet har vi lång erfarenhet av studenter med funktionsnedsättning. Vid Funka inom Studentavdelningen finns handläggare för stöd till studenter med funktionsnedsättning.

Diskrimineringslagen 2008:567 har till ändamål att motverkar diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder."

Johan Schnürer, rektor