”Att jobba som hälso- och sjukvårdskurator är fantastiskt”

En hälso- och sjukvårdskurator i sjukhuskläder som kliver ur en hiss i sjukhusmiljö.

"Min roll är att bevaka den psykosociala situationen som har betydelse för patientens behandling", berättar Elisabet Skeppner.

Elisabet Skeppner är hälso- och sjukvårdskurator på Universitetssjukhuset i Örebro och har specialiserat sig på cancerpatienter.
– Att drabbas av en sjukdom påverkar inte bara kroppen utan även din psykiska hälsa och dina relationer. Som kurator bidrar jag till ett helhetsperspektiv, säger hon.

Elisabet Skeppner har över 30 års erfarenhet av att jobba som kurator inom sjukvården. Första åren stöttade hon patienter med en hiv-eller aidsdiagnos på Infektionskliniken vid det som då var Regionsjukhuset i Örebro.

– Det fanns en stor oro i samhället på den tiden, då var aids en dödlig sjukdom och både patienten och familjen utsattes för stora påfrestningar rent psykologisk. Det behövdes en balans mellan det medicinska och det psykosociala stödet runt patienten, vilket visade på behovet av ett tvärprofessionellt samarbete med stort fokus på kuratorsrollen, berättar hon.

Sedan 1998 jobbar hon på Urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, där hon framför allt jobbar med cancerpatienter och deras närstående, men även med sexuell hälsa hos män och deras partners.

– Arbetet kan handla om allt från stöd vid krisreaktioner i samband med ett sjukdomsbesked, rehabiliteringssamtal efter en operation, problem av sexuell karaktär eller palliativ vård i livets slutskede. Att leva med en cancersjukdom som är livshotande är något som tydligt påverkar såväl patient som närstående och att kunna ge möjlighet till stöd i denna situation är viktigt.

Följer patienten från diagnos till rehabilitering

En vanlig dag startar med rond på vårdavdelningen, där Elisabet Skeppner tillsammans med läkare och sjuksköterskor går igenom alla patienter som är inlagda.

– Min roll är att bevaka den psykosociala situationen som har betydelse för patientens behandling. Vi är verksamhetsanslutna och skapar en kontinuitet där vi följer patienten genom hela cancerprocessen, från diagnosbesked via behandling och efterföljande rehabilitering.

Som hälso- och sjukvårdskurator arbetar hon både med individuell samtalsbehandling och med närstående-, par- eller familjesamtal.

– En stor del av arbetet sker även i team med läkare och sjuksköterskor, där vi använder våra olika kunskaper och kompetenser för att helheten ska bli så bra som möjligt för varje patient. Det biopsykosociala synsättet betonas idag inom cancervården. Att vara en del av ett sammanhang är fantastiskt. Vi har stor respekt för varandras olika kunskaper, vilket gör att det blir lätt och roligt att jobba, säger hon.

Mest givande är förstås mötet med patienterna.

– Hur man mår psykiskt och socialt påverkar både vården och behandlingen, och genom att detta perspektiv lyfts upp är möjligheten större att individanpassa vården. Att få bygga goda relationer med de människor som drabbas av sjukdom och ta del av alla deras berättelser skapar mening.

”Många spännande jobb för hälso- och sjukvårdskuratorer”

Elisabet Skeppner välkomnar den nya utbildningen som leder till en examen som hälso- och sjukvårdskurator. Hon rekommenderar alla som är intresserade av att jobba med krisstöd och samtalsbehandling att söka till Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet.

– Det finns så många spännande jobb inom somatisk sjukvård, primärvård samt psykiatri och habilitering. Med denna vidareutbildning skapar vi såväl en praktisk som teoretisk kunskap att bygga vidare på när vi sedan specialiserar oss inom de olika medicinska verksamheter där kuratorer kan arbeta.

Möjligheten till fördjupning och kompetensutveckling är en av de stora fördelarna med jobbet, enligt Elisabeth Skeppner.

– Jag har till exempel gått kurser i sexologi, disputerat och tagit en doktorsexamen inom medicinsk vetenskap och nu senast gick jag en steg 1-utbildning i psykoterapi. Jag sitter också med i nationella styrgrupper och vårdprogramgrupper, där mitt perspektiv som kurator efterfrågas. Det finns stora möjligheter att själv utforma sitt arbete och jag har aldrig haft tråkigt på jobbet – det är fantastiskt att jobba som hälso- och sjukvårdskurator, säger hon.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Pavel Koubek