Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, 60 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du fördjupa din kunskap om psykosociala faktorers betydelse för hälsa och ohälsa samt om sorg, kriser, förluster och trauman? Som hälso- och sjukvårdskurator genomför du kvalificerat socialt och psykosocialt arbete med patienter och anhöriga i nära samverkan med andra yrkesgrupper.

Två studenter sitter utanför universitets biblioteket
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Socionomexamen (inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng) samt minst ett års yrkeslivserfarenhet som socionom på minst halvtid efter avlagd socionomexamen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet om 60 högskolepoäng på avancerad nivå leder till en yrkesexamen som hälso- och sjukvårdskurator. Den som erhållit Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen kan efter avslutad utbildning ansöka hos Socialstyrelsen om legitimation.

Som nyutexaminerad socionom ger utbildningen en möjlighet till specialisering och ökad anställningsbarhet inom yrkesområdet. För dig som idag är yrkesverksam som socionom inom andra verksamhetsområden ger utbildningen en möjlighet att bredda dina framtida karriärvägar. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper om hälsa och ohälsa och om juridiska och etiska frågeställningar inom hälso- och sjukvården. Utbildningen sker i nära samverkan med yrkesverksamma kuratorer inom hälso- och sjukvården. I utbildningen ingår en verksamhetsförlagd kurs där du som studerande utvecklar din förmåga att under kvalificerad handledning delta i det kliniska psykosociala arbetet inom något av hälso- och sjukvårdens olika verksamhetsområden.

Utbildningsplan Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, 60 hp

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som ges på avancerad nivå och omfattar 60 högskolepoäng. Socialt arbete är programmets huvudområde. Utbildningen fokuserar på villkor och arbetsmetoder för socialt och psykosocialt arbete med människors hälsa och ohälsa. I samtliga kurser integreras teoretiska kunskaper och forskning med professionsförberedande färdighetsträning. Den studerandes personliga och professionella utveckling är ett återkommande tema i utbildningen, vilket innehåller reflektioner om värderingar och förhållningssätt i relation till yrkesetiska överväganden i yrkesrollen som hälso- och sjukvårdskurator.

Programmet innehåller fem obligatoriska kurser vilka läses i given ordning för att möjliggöra progression.
• Socialt arbete inom hälso- och sjukvården, 15 hp, fokuserar på samspelet mellan hälsa och ohälsa och olika sociala och psykosociala faktorer.
• Organisation, samverkan och juridik, 7,5 hp, behandlar organisatoriska villkor och den rättsliga regleringen inom hälso-och sjukvården samt samverkan.
• Psykosociala insatser och evidensbaserad praktik, 7,5 hp, granskar forskning om psykosociala stöd-, behandlings- och förebyggande insatser inom hälso- och sjukvården och den studerande planerar ett kvalitets- och utvecklingsarbete.
• Yrkesutövande och förhållningssätt som hälso- och sjukvårdskurator, 15 hp, innehåller verksamhetsförlagda studier som hälso- och sjukvårdskurator.
• Självständigt arbete, 15 hp. Det självständiga arbetet ska ha förankring i verksamhetsområdet socialt och psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvården.

Behörighet: Socionomexamen (inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng) samt minst ett års yrkeslivserfarenhet som socionom på minst halvtid efter avlagd socionomexamen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 23

Urval: Urval baseras på antal högskolepoäng senast sista anmälningsdag med följande prioritering. 1. Behöriga sökande med minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå efter avlagd socionomexamen. 2. Övriga behöriga sökande.

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Examen: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Katarina Hjortgren

Anmälningskod ORU-39405

Hälso- och sjukvårdskuratorer arbetar såväl inom den somatiska som den psykiatriska vården samt inom habiliteringen och på vårdcentraler. Som hälso- och sjukvårdskurator har du kompetens att genomföra olika former av kvalificerat socialt och psykosocialt arbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. Arbetet som hälso- och sjukvårdskuratorer innebär att i nära samverkan med andra professioner utreda, bedöma, genomföra och följa upp stöd- och behandlingsinsatser. Som hälso- och sjukvårdskurator genomför du olika former av samtal med patienter och deras anhöriga, både individuellt och i grupp.

Antagning sker till höstterminen en gång per år. Då Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet är en vidareutbildning för yrkesverksamma socionomer tillämpar vi en tidigarelagd ansökningsperiod.  Till denna utbildning kan du söka från 15 februari och sista anmälningsdag är normalt 15 mars inför antagning till kommande hösttermin. Antagningsbesked publiceras på Antagning.se under senare delen av april.

Se aktuella Viktiga datum på Antagning.se gällande Vidareutbildning för yrkesverksamma, klicka här.

Mer information om viktiga datum för lokal antagning finns också på Örebro universitets hemsida oru.se, klicka här.

För behörighet till Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Örebro universitet krävs yrkesexamen som socionom (inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng) samt minst ett års yrkeslivserfarenhet som socionom på minst halvtid efter avlagd socionomexamen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B. Yrkeserfarenhet som socionom ska kunna styrkas via relevanta tjänstgöringsintyg vilka du laddar upp på Antagning.se i samband med din ansökan.

Sökande till Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet ska styrka behörighetskrav gällande minst ett års yrkeslivserfarenhet som socionom på minst halvtid efter avlagd socionomexamen. Vi gör inga förhandsbedömningar av meriter. Först när du ansöker till programmet granskas dina inkomna merithandlingar.

För att styrka din yrkeserfarenhet laddar du upp relevanta tjänstgöringsintyg i samband med din anmälan till Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. För mer information se här.

Urval baseras på antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (15 mars) med följande prioritering.

  1. Behöriga sökande med minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå efter avlagd socionomexamen.
  2. Övriga behöriga sökande.

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet ges endast som studier på helfart. Det innebär att du bör räkna med att studierna tar cirka 40 timmar per vecka i anspråk. I denna tid räknar vi in såväl lärarledd tid i form av föreläsningar och seminarier samt uppgifter som exempelvis PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och inläsning av litteratur. 

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet är en campusförlagd utbildning som ges på plats i Örebro, dock med vissa digitala inslag för att underlätta studier för dig som bor på annan ort. Men du bör räkna med att vara på plats på campus cirka en gång per vecka. Programmet sker i nära samverkan med yrkesfältet och under termin 2 ges en kurs för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i klinisk verksamhet med placering inom verksamheter tillhörande Region Örebro. VFU pågår under 15 veckor och innebär närvaro på VFU-platsen två heldagar per vecka.

Utbildningen ges i nära samverkan med yrkesverksamma kuratorer inom hälso- och sjukvården vid Region Örebro. Under termin 2 ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under 15 veckor där du som student utvecklar din förmåga att under kvalificerad handledning delta i det kliniska psykosociala arbetet inom något av hälso- och sjukvårdens olika verksamhetsområden. Du får bland annat delta i samtal med patienter, anhöriga och övrig sjukvårdspersonal, delta i vårdplaneringsmöten samt under handledning utföra ett kvalificerat utredningsarbete.

Om du är antagen till en utbildning men inte kan påbörja den kan du ansöka om anstånd med studiestart. För att beviljas detta krävs särskilda skäl. Anstånd med studiestart handläggs av Örebro universitets lokala antagningsenhet. För mer information och ansökningsblankett om Anstånd med studiestart, se här.

 

Från och med 1 juli 2019 är hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke i Sverige. Det innebär att yrkestiteln är skyddad och att endast den som har legitimation får kalla sig för hälso- och sjukvårdskurator.

Att du är legitimerad visar patienter och andra yrkesgrupper att du har en relevant utbildning för din titel och att du är skyldig att föra journal även i privat sektor.

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, 60 hp, leder till en yrkesexamen som hälso- och sjukvårdskurator. Efter erhållen yrkesexamen kan du ansöka om legitimation via Socialstyrelsen, se här.

 

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Maria Holma

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Maja Ekeroth

”Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet ger mig en trygg grund att stå på”

Maja Ekeroth har arbetat i äldreomsorgen och vikarierande som kurator på USÖ. Nu läser hon Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet för att stärka sina kunskaper och kunna ansöka om legitimation.

En hälso- och sjukvårdskurator i sjukhuskläder kliver ur en hiss i sjukhusmiljö.

”Att jobba som hälso- och sjukvårdskurator är fantastiskt”

Elisabet Skeppner är hälso- och sjukvårdskurator på Universitetssjukhuset i Örebro och har specialiserat sig på cancerpatienter.
– Att drabbas av en sjukdom påverkar inte bara kroppen utan även din psykiska hälsa och dina relationer. Som kurator bidrar jag till ett helhetsperspektiv, säger hon.

Ulrika Rundberg.

"Jag känner varje vecka att jag verkligen gör nytta"

Som hälso- och sjukvårdskurator inom psykiatrin ansvarar Ulrika Rundberg för behandlingen av barn och unga med ätstörningar.
– Det är jätteroligt att följa patienternas resa mot ett tillfrisknande, säger hon.

Ingrid Thermaenius.

”Hälso- och sjukvårdskuratorn är en viktig pusselbit i teamet”

Som hälso- och sjukvårdskurator inom habilitering stöttar Ingrid Thermaenius patienter med allt från samtalsstöd till råd och stöd kring samhällsfrågor.
– Att vi arbetar i team är en enorm styrka, säger hon.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.