Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, 60 hp

Starttermin: Hösten 2022 (anmälan stängd)

Vill du fördjupa din kunskap om psykosociala faktorers betydelse för hälsa och ohälsa samt om sorg, kriser, förluster och trauman? Som hälso- och sjukvårdskurator genomför du kvalificerat socialt och psykosocialt arbete med patienter och anhöriga i nära samverkan med andra yrkesgrupper.

Två studenter sitter utanför universitets biblioteket

Behörighet

Socionomexamen (inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng). Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet om 60 högskolepoäng på avancerad nivå leder till en yrkesexamen som hälso- och sjukvårdskurator. Den som erhållit Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen kan efter avslutad utbildning ansöka hos Socialstyrelsen om legitimation.

Som nyutexaminerad socionom ger utbildningen en möjlighet till specialisering och ökad anställningsbarhet inom yrkesområdet. För dig som idag är yrkesverksam som socionom inom andra verksamhetsområden ger utbildningen en möjlighet att bredda dina framtida karriärvägar.

Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper om hälsa och ohälsa och om juridiska och etiska frågeställningar inom hälso- och sjukvården. Utbildningen sker i nära samverkan med yrkesverksamma kuratorer inom hälso- och sjukvården. I utbildningen ingår en verksamhetsförlagd kurs där du som studerande utvecklar din förmåga att under kvalificerad handledning delta i det kliniska psykosociala arbetet inom något av hälso- och sjukvårdens olika verksamhetsområden.

Utbildningsplan Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, 60 hp

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som ges på avancerad nivå och omfattar 60 högskolepoäng. Socialt arbete är programmets huvudområde. Utbildningen fokuserar på villkor och arbetsmetoder för socialt och psykosocialt arbete med människors hälsa och ohälsa. I samtliga kurser integreras teoretiska kunskaper och forskning med professionsförberedande färdighetsträning. Den studerandes personliga och professionella utveckling är ett återkommande tema i utbildningen, vilket innehåller reflektioner om värderingar och förhållningssätt i relation till yrkesetiska överväganden i yrkesrollen som hälso- och sjukvårdskurator.

Programmet innehåller fem obligatoriska kurser vilka läses i given ordning för att möjliggöra progression.
• Socialt arbete inom hälso- och sjukvården, 15 hp, vilken fokuserar på samspelet mellan hälsa och ohälsa och olika sociala och psykosociala faktorer.
• Organisation, samverkan och juridik, 7,5 hp, behandlar organisatoriska villkor och den rättsliga regleringen inom hälso-och sjukvården samt samverkan.
• Psykosociala insatser och evidensbaserad praktik, 7,5 hp, granskas forskning om psykosociala stöd-, behandlings- och förebyggande insatser inom hälso- och sjukvården och den studerande planerar ett kvalitets- och utvecklingsarbete.
• Yrkesutövande och förhållningssätt som hälso- och sjukvårdskurator, 15 hp, vilken innehåller verksamhetsförlagda studier som hälso- och sjukvårdskurator.
• Självständigt arbete, 15 hp. Det självständiga arbetet ska ha förankring i verksamhetsområdet socialt och psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvården.

Behörighet: Socionomexamen (inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng). Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Examen: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Katarina Hjortgren

Anmälningskod ORU-39205

Hälso- och sjukvårdskuratorer arbetar såväl inom den somatiska som den psykiatriska vården samt inom habiliteringen och på vårdcentraler. Som hälso- och sjukvårdskurator har du kompetens att genomföra olika former av kvalificerat socialt och psykosocialt arbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. Arbetet som hälso- och sjukvårdskuratorer innebär att i nära samverkan med andra professioner utreda, bedöma, genomföra och följa upp stöd- och behandlingsinsatser. Som hälso- och sjukvårdskurator genomför du olika former av samtal med patienter som deras anhöriga, både individuellt som i grupp.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Maria Holma

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

En hälso- och sjukvårdskurator i sjukhuskläder kliver ur en hiss i sjukhusmiljö.

”Att jobba som hälso- och sjukvårdskurator är fantastiskt”

Elisabet Skeppner är hälso- och sjukvårdskurator på Universitetssjukhuset i Örebro och har specialiserat sig på cancerpatienter.
– Att drabbas av en sjukdom påverkar inte bara kroppen utan även din psykiska hälsa och dina relationer. Som kurator bidrar jag till ett helhetsperspektiv, säger hon.

Ulrika Rundberg.

"Jag känner varje vecka att jag verkligen gör nytta"

Som hälso- och sjukvårdskurator inom psykiatrin ansvarar Ulrika Rundberg för behandlingen av barn och unga med ätstörningar.
– Det är jätteroligt att följa patienternas resa mot ett tillfrisknande, säger hon.

Ingrid Thermaenius.

”Hälso- och sjukvårdskuratorn är en viktig pusselbit i teamet”

Som hälso- och sjukvårdskurator inom habilitering stöttar Ingrid Thermaenius patienter med allt från samtalsstöd till råd och stöd kring samhällsfrågor.
– Att vi arbetar i team är en enorm styrka, säger hon.