Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp. Profil Ledning och styrning

Ledning och styrning

Masterprogrammet i företagsekonomi vid Örebro universitet erbjuder dig möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden. Profilen Ledning och styrning vänder sig till dig som ser framför dig att du i ditt yrkesliv vill arbeta med att påverka och utveckla hur organisationer kan organiseras och styras för att nå sina mål, t ex i rollen som chef, ledare eller controller.

Avancerat kurspaket

När du väljer profilen ledning och styrning erbjuds du ett paket av kurser som ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper avseende tre centrala områden. Ett område behandlar olika typer av styrverktyg som används i dagens organisationer. Här diskuteras allt ifrån traditionella system för ekonomi- och verksamhetsstyrning, så som kalkyler och prestationsmätningar, till styrning genom normer och makt. Ett andra område handlar om hur sådana styrsystem fungerar när de vävs in i ett socialt och organisatoriskt sammanhang. Här diskuteras exempelvis daglig användning av styrsystem men också vad som händer när man försöker att implementera eller förändra ett styrsystem i en organisation. Ett tredje område handlar om att utveckla kunskaper om den roll man som individ ikläder sig när man försöker leda och styra en organisation. Här diskuteras exempelvis olika sätt att se på vad det innebär att leda andra människor, men också de krav och förväntningar som finns på ledarskapet såväl inom som utanför organisationen. Under utbildningen ges du möjlighet att såväl fördjupa dig i forskning inom området och möta människor med praktisk erfarenhet av att leda och styra. 

 

  Profilen Ledning och styrning innehåller följande kurser:
  Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Termin 1 Makt, styrning och organisering, 15 hp Ledarskapets identitet och professionalitet, 7,5 hp
Miljömanagement, 7,5 hp
Termin 2 Datorbaserad kalkylering och redovisning, 15 hp Strategi, 7,5 hp
Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 7,5 hp
Termin 3 Internationell redovisning och redovisningsval, 7,5 hp Hållbarhetsredovisning, styrning & kommunikation, 7,5 hp  Vetenskaplig analys, 7,5 hp
Företag och samhälle, 7,5 hp
Termin 4 Självständigt arbete II, 30 hp

Tina Hillding, Ekonomichef, Örebro universitet

"’Offentlig sektor kommer alltid att behöva denna kompetens både som kvalificerade handläggare och som chefsämnen."

Hur ser du på behovet av en masterutbildning med inriktning mot ledning och styrning i dagens samhälle? Har behovet förändrats?

I och med att samhällsförändringar kommer att ske i allt snabbare takt kommer våra former för ledning och styrning behöva anpassas till det. Planer och strategier som sätts upp kommer att behöva revideras löpande och snabba beslut kommer att behöva tas allt längre ut i organisationen. Styrningen kommer att behöva ske mer utifrån målbilder såsom visioner och idéer. Uppföljning måste ske mer löpande och fokusera på händelser och processer mer än gammal data och kunna ge bra underlag till kommande planer/strategier.

Ledarna kommer att behöva agera mer som coacher där huvuduppgiften kommer att vara att ge de anställda rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbeta och kunna/vilja fatta ”rätta” beslut utifrån verksamhetens målbild. Framtidens organisering kommer därför troligtvis bli mer nätverk- och processorienterad och därmed mer komplex. Den traditionella linjeorganisationen kommer inte att vara enda sättet att organisera sig.

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller?

Förutom de senaste teorierna inom området så kommer kunskaper kring människans beteende och motivation vara mycket viktigt. Dessutom kommer färdigheter kring kommunikation samt kunskaper om processer och flöden behövas.

Om ni skulle anställa en person med en sådan utbildning, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

Även inom offentliga verksamheter behövs idag en framåtriktad styrning och idet finns en efterfrågan på individer med kunskap om ledning och styrning som kan stödja verksamhetsutveckling på ett proaktivt sätt. Universitetet kommer alltid att behöva denna kompetens, både som kvalificerade handläggare och som chefsämnen.

Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Utifrån att samhället har förändrats och kommer att göra det i än ännu snabbare takt framåt så kommer troligtvis mycket hända inom detta område. En vilja att ständigt utveckla sig och ta in nya tankar och idéer är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb och få en personlig utveckling. Dessutom måste det finnas ett stort intresse för människan och dess roll i samhällsutvecklingen.

Deniz Muharemi, CFO Sigma Polymer Group

”Jag skulle rekommendera dagens studenter att vara frågvisa, följa vad som händer i omvärlden, ha ett systematiskt tänkande och ta del av ny forskning.”

Hur ser du på behovet av en masterutbildning med inriktning mot ledning och styrning? 

Jag upplever att företag förväntar sig mer av sina rekryteringar idag, eftersom konkurrensen/kraven har ökat under senare år. Dagens företag har en mer slimmad organisation och det förväntas att de nyanställda snabbt ska kunna sätta sig in i företagets kärnverksamhet, strategier och visioner.

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller? 

Viktigt är att studenterna tidigt lär sig vikten av att kommunicera och vara lyhörda för företagets omvärldskrav, dvs förstå vilket budskap de ska förmedla och hur de ska förmedla detta. Det finns en risk i början av karriären att fasta i icke-relevanta frågor och prioritera fel.

Om ni skulle anställa en person med en sådan utbildning, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

Om jag anställer en person med denna typ av utbildning idag, är det en controller där personen sitter med i den lokala ledningsgruppen. Främsta uppgiften är att arbeta med den dagliga styrningen samt med intern kontroll för att uppnå våra långsiktiga mål.  En central del i uppdraget är att få med sig resten av ledningsgruppen i det arbetet samt att öka medvetenheten kring ständiga förbättringar med ett hållbarhetsfokus.


Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Jag skulle rekommendera dagens studenter att ta del av forskning samt följa vad som händer i omvärlden, då den förändras mycket nu. Dessutom att i ett tidigt skede i utbildningen hitta en praktikplats, vilket kan ge stöd i studierna samt möjliggöra en god start på yrkeskarriären.

Ylva Axell, VD Gustavsvik Resorts AB

"En person med denna kompetens skulle arbeta med strategiska och framåtriktade frågeställningar hos oss i ett nära samarbete med företagsledningen."

Hur ser du på behovet av en masterutbildning med inriktning mot Ledning och styrning?

Omvärlden förändras i en allt snabbare takt vilket ställer högre krav på förmågan att ta in och tolka signaler från omvärlden, för att kunna förutse beteenden och se utvecklingsmönster. Personligen så tror jag att behovet av människor med denna typ av kompetens och förmåga bara kommer att öka över tid.

För att ett företag eller en organisation ska kunna nå sina mål så krävs det att de individer som arbetar där har målbilden klar för sig. Dagens medarbetare vill känna ett sammanhang och förstå sin del i helheten. Vikten av att kommunicera på flera olika nivåer är tydlig. Betydelsen av inkännande ledare som har förmågan att få med sig sina medarbetare och att få dem att känna engagemang och delaktighet är stor.

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller?

Det finns självklara delar när det gäller rent teoretiska kunskaper som måste ingå i denna typ av utbildning, bl a kunskap om vilka olika modeller för ledning och styrning som finns, liksom kunskap om hur digitaliseringen påverkar både företag, organisationer och hela samhället. Allt fler företag arbetar projektorienterat, vilket gör att kunskap i projektledning kommer att vara en nyttig del att ha med sig.

Framtidens ledare kommer att vara mer coachande eller agera som mentorer där en av de viktigaste uppgifterna blir att få medarbetarna att utvecklas och växa i sina roller. Den emotionella intelligensen (EQ) kommer att bli allt viktigare. I utbildningen bör viss tid läggas på att träna upp den emotionella intelligensen.

 

Om ni skulle anställa en person med en sådan utbildning, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

En person med denna kompetens skulle arbeta med strategiska och framåtriktade frågeställningar hos oss i ett nära samarbete med företagsledningen.

 

Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Ha ett öppet förhållningssätt och att var nyfiken. Använd den samlade kompetens som finns inom universitetet för att lära och för att bolla tankar och frågeställningar. Försök även att etablera kontakter i näringslivet för att få möjlighet att lära mer om hur det kan fungera i arbetslivet. Det kan dessutom ge värdefulla kontakter till det första jobbet.