Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp. Profil Ledning och styrning

Ledning och styrning

Ny profil

Masterprogrammet i företagsekonomi vid Örebro universitet erbjuder dig möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden. Från och med höstterminen erbjuds en ny profil  med inriktning mot ledning och styrning. Profilen vänder sig till dig som ser framför dig att du i ditt yrkesliv vill arbeta med att påverka hur organisationer ska inriktas och utformas för att de ska nå sina mål. 

Avancerat kurspaket

När du väljer profilen ledning och styrning erbjuds du ett paket av kurser som ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper avseende tre centrala områden inom den moderna organisatoriska styrningen. Ett första område handlar om de typer av styrverktyg som används i dagens organisationer. Här diskuteras allt ifrån traditionella system för ekonomi- och verksamhetsstyrning, så som kalkyler och prestationsmätningar, till styrning genom normer och makt. Ett andra område handlar om att du också kommer att utveckla kunskaper om hur sådana styrsystem fungerar när de vävs in i ett socialt och organisatoriskt sammanhang. Här diskuteras exempelvis daglig användning av styrsystem men också vad som händer när man försöker att implementera eller förändra ett styrsystem i en organisation. Ett tredje område handlar om att utveckla kunskaper om den roll man som individ ikläder sig när man försöker styra en organisation. Här diskuteras exempelvis olika sätt att se på vad det innebär att stödja och leda andra människor, men också de krav och förväntningar som finns på den styrande såväl inom som utanför organisationen.

 

  Profilen Ledning och styrning innehåller följande kurser:
  Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Termin 1 Makt, styrning och organisering, 15 hp Ledarskapets identitet och professionalitet, 7,5 hp
Miljömanagement, 7,5 hp
Termin 2 Datorbaserad kalkylering och redovisning, 15 hp Strategi, 7,5 hp
Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 7,5 hp
Termin 3 Internationell redovisning och redovisningsval, 7,5 hp Hållbarhetsredovisning, styrning & kommunikation, 7,5 hp  Vetenskaplig analys, 7,5 hp
Företagsekonomisk samhällsanalys, 7,5 hp
Termin 4 Självständigt arbete II, 30 hp

Tina Hillding, Vice VD Örebro Rådhus/Bolagsekonom

Hur ser du på behovet av en masterutbildning med inriktning mot ledning och styrning i dagens samhälle? Har behovet förändrats?

I och med att samhällsförändringar kommer att ske i allt snabbare takt kommer våra former för ledning och styrning behöva anpassas till det. Planer och strategier som sätts upp kommer att behöva revideras löpande och snabba beslut kommer att behöva tas allt längre ut i organisationen. Styrningen kommer att behöva ske mer utifrån målbilder såsom visioner och idéer. Uppföljning måste ske mer löpande och fokusera på händelser och processer mer än gammal data och kunna ge bra underlag till kommande planer/strategier.

Ledarna kommer att behöva agera mer som coacher där huvuduppgiften kommer att vara att ge de anställda rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbeta och kunna/vilja fatta ”rätta” beslut utifrån verksamhetens målbild. Framtidens organisering kommer därför troligtvis bli mer nätverk- och processorienterad och därmed mer komplex. Den traditionella linjeorganisationen kommer inte att vara enda sättet att organisera sig.

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller?

Förutom de senaste teorierna inom området så kommer kunskaper kring människans beteende och motivation vara mycket viktigt. Dessutom kommer färdigheter kring kommunikation samt kunskaper om processer och flöden behövas.

Om ni skulle anställa en person med en sådan utbildning, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

Kommunen och dess bolag kommer alltid behöva denna kunskap både som kvalificerade handläggare och som chefsämnen.

Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Utifrån att samhället har förändrats och kommer att göra det i än ännu snabbare takt framåt så kommer troligtvis mycket hända inom detta område. En vilja att ständigt utveckla sig och ta in nya tankar och idéer är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb och få en personlig utveckling. Dessutom måste det finnas ett stort intresse för människan och dess roll i samhällsutvecklingen.

Deniz Muharemi, Product Area Controller på Trelleborg Industrial Products Sweden AB

Hur ser du på behovet av en masterutbildning med inriktning mot ledning och styrning? Har behovet förändrats?

Jag upplever att behovet har förändrats. Företagen förväntar sig mer av nya rekryteringar idag, eftersom konkurrensen/kraven har ökat under de sista åren. Behoven av nya anställda är högre idag i och med att dagens företag har en mer ”slimmad” organisation. Det förväntas att de nyanställda snabbt ska kunna sätta sig in i företagets kärnverksamhet, strategier och visioner. 

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller? 

Det som är viktigt i utbildningen är att studenterna tidigt lär sig vikten av att kommunicera och vara lyhörda mot företagets omvärldskrav, dvs veta tidigt vilket budskap de ska förmedla samt hur de ska förmedla detta. Det är risk att i början av karriären fastna på icke relevanta frågor och att prioritera fel.

Om ni skulle anställa en person med en sådan utbildning, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

Om jag anställer en person med denna typ av utbildning idag, är det en controller för några produktionsenheter där personen sitter med i den lokala ledningsgruppen. Främsta uppgiften är att arbeta med den dagliga styrningen för att uppnå våra långsiktiga mål och att få med sig resten av ledningsgruppen i det arbetet. 


Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Jag skulle rekommendera dagens studenter att ta del av forskning och vetenskap samt följa vad som händer i omvärlden, då den förändras mycket nu. Dessutom att försöka i ett tidigt skedde under utbildningen hitta någon praktikplats, vilket kommer underlätta när man kommer ut i arbetslivet.  

Henrik Johansson, Auktoriserad revisor, Grant Thornton

Hur ser du på behovet av en masterutbildning med inriktning mot ledning och styrning i dagens samhälle? Har behovet förändrats?

Takten vår omvärld förändras går snabbar och snabbare. Vi ser en ökad globalisering, urbanisering och digitalisering. En global och tuffare omvärld ställer nya krav på företagande. Det gör att vi ser hur företag och organisationers ”livslängd” blir kortare och kortare men även att nya företag växa sig stora snabbare och snabbare. Därför blir din förmåga att göra justeringar och förändringar längs vägen allt viktigare. Ledarskapet i de olika rollerna Ägare, Styrelse och Ledning får en stor betydelse för hur man kommer att lyckas.

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller?

Några viktiga element som jag bedömer borde vara med är bland annat att utveckla kompetenser inom ledarskap, att utveckla en strategisk och analytisk förmåga, Mål och aktivitetsbaserad styrning, projektledning och innovationsförmåga – både den egna men även att kunna ta vara på andras. Därutöver behövs ekonomisk kompetens för att kunna se och analysera företagets utveckling.

Om ni skulle anställa en person med en sådan utbildning, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

Samtliga våra affärsområden kommer att vara i behov av personer som ser framtiden som en möjlighet. Har man strategisk, analytisk och projektledningsförmåga kombinerat med ekonomiska kunskaper kan man utvecklas inom samtliga av våra affärsområden. Man skulle särskilt bra passa in i vårt affärsområde Affärsrådgivning där vi arbetar med att skapa samsyn i ägarkretsen och processleda effektiva ägarskiften, etablera och utveckla professionell styrning med affären i fokus samt etablera och utveckla effektiv ledning med rätt mål- och ekonomistyrning.

Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Var nyfiken och öppen för nya idéer, världen förändras och vi vet att det kommer att påverka oss men inte HUR! Tänk tanken vad händer om vi gör precis tvärtom. Det kanske blir bättre då? Pröva och utmana gamla sanningar.