Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Masterprogrammet i företagsekonomi erbjuder en avancerad utbildning med möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden: Hållbart företagande, Ledning och styrning samt Strategi och entreprenörskap.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska kurs 3 eller kurs B och Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Masterprogrammet i företagsekonomi vid Örebro universitet ger dig möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden. Inom profilen Hållbart företagande behandlas bland annat etik och etiska förhållningssätt till företagande, hur företag styr och rapporterar sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv, hur miljö-, klimat- och kvalitetsfrågor kan integreras i företagande, samt hur samhällets och företagens resurser kan användas långsiktigt och hållbart. Profilen är intressant för dig som i ditt yrkesliv vill arbeta med hållbarhetsfrågor i organisationer. Inom profilen Ledning och styrning fördjupar du dina kunskaper om ledarskap och om olika typer av styrverktyg som används i dagens organisationer och hur sådana styrsystem fungerar när de vävs in i ett socialt och organisatoriskt sammanhang. Profilen är intressant för dig som i ditt yrkesliv ser framför dig en roll som chef, ledare eller controller. Profilen Strategi och entreprenörskap handlar om att få kunskap om, och praktisk erfarenhet av, att fatta kritiska beslut i komplexa situationer, utveckla nya och befintliga verksamheter strategiskt samt genom kreativitet och nytänkande klara av att tackla de utmaningar dagens och morgondagens företag och företagare ställs inför. Profilen är intressant för dig som vill utveckla ditt eget företagande eller i rollen som chef eller konsult bidra till utveckling av befintliga organisationer.

För varje profil finns en rekommenderad studiegång, men det finns även möjlighet till individuella kursval inom ramen för programmets kursutbud.

Oavsett val av profil behandlar kurserna aktuell forskning inom respektive område. Genom frekvent användning av praktikfall och företagskontakter ges också möjlighet till fördjupade insikter om spänningsfältet mellan teori och praktik. Den tvååriga utbildningen är utformad i linje med den europeiska standarden för högre utbildning, vilket ger dig ökade möjligheter till en internationell yrkeskarriär.

Utbildningsplan Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp

Programmet omfattar 120 högskolepoäng (hp) och leder till en masterexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Under programmets första termin väljer studenterna en av tre profiler. För de som väljer profilen Hållbart företagande inleds programmet med kurserna CSR och företagsetik, 7,5hp, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, 7,5hp, Miljömanagement, 7,5hp samt Hållbara Försörjningssystem, 7,5hp. Termin två läser studenten kurserna Affärsförnyelse och tillväxt, 15hp, Strategi, 7,5hp och Vetenskaplig analys, 7,5hp. Termin tre läser studenten kurserna Verksamhetsförlagd utbildning inom hållbarhetsområdet, 22,5hp och Företaget och samhället, 7,5hp. Termin fyra läses kursen Självständigt arbete II, 30hp.

För de studenter som väljer profilen Ledning och Styrning inleds programmet med kurserna Makt, styrning och organisering, 15hp, Ledarskapets identitet och professionalitet, 7,5hp, samt Miljömanagement, 7,5hp. Termin två läses kurserna Datorbaserad kalkylering och redovisning, 15hp, Strategi, 7,5hp och Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 7,5hp. Termin tre läses kurserna Internationell redovisning och redovisningsval, 7,5hp, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, 7,5hp, Vetenskaplig analys, 7,5hp och Företaget och samhället, 7,5hp. Termin fyra läses kursen Självständigt arbete II, 30hp.

För de studenter som väljer profilen Strategi och Entreprenörskap inleds programmet med kurserna Innovationsskapande i ekosystem, 15hp. Därefter läses kurserna Ledarskapet identitet och professionalitet, 7,5 hp samt Miljömanagement 7,5 hp. Termin två läses kurserna Affärsförnyelse och tillväxt, 15hp, Strategi, 7,5hp och Strategisk företagsutveckling i praktiken, 7,5hp. Termin tre läses kurserna CSR och företagsetik, 7,5hp, Entreprenörskapets ekonomi och politik, 7,5hp, Vetenskaplig analys, 7,5hp och Företaget och samhället, 7,5hp. Termin fyra läses kursen Självständigt arbete II, 30hp.

Behörighet: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska kurs 3 eller kurs B och Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Urvalet grundas på de kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi eller motsvarande som de sökande läst, senast sista anmälningsdatum. Därefter beaktas på vilka av dessa kurser som betyget VG har ingått i betygsskalan. Utifrån antalet högskolepoäng som de senare kurserna omfattar, beräknas hur många procent högskolepoäng som har betyget VG. Högst procentsats rangordnas först.

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Gun Abrahamsson

Anmälningskod ORU-29404

Programmet förbereder för kvalificerat yrkesarbete i ledande befattning inom olika specialområden, såväl i företag som i offentlig sektor. Vilken typ av arbete studierna leder till beror i hög utsträckning på ditt val av profilering under utbildningen.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.