This page in English

Forskarutbildningsämnet statistik

Om forskarutbildningsämnet

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Forskningen inom det statistiska vetenskapsområdet utvecklar modeller och metoder, som gör det möjligt att dra slutsatser från empiriska data, som innehåller variation och slumpstörningar. Metoderna kan användas för beskrivning, slutledning och prediktion inom de flesta vetenskapsområden. Forskningsarbetet i statistik bygger på en kombination av matematiska sannolikhetsteoretiska begrepp och datorbaserade metoder. Forskningen vid Örebro universitet är speciellt inriktad på statistisk slutledning, medicinsk statistik, epidemiologi, ekonometri och metoder för urvalsundersökningar inom officiell statistik.

Kurser för forskarstuderande i statistik

Ett samarbete i kursutbudet för forskarstuderande i statistik (GRAPES) innebär att vissa forskarutbildningskurser ges vid Örebro universitet, medan andra ges vid andra universitet.

Första året i forskarutbildningen i statistik ägnas huvudsakligen åt att läsa kurser. Förstaårskurserna samläses ofta med kurser i masterprogrammet i statistik. Mer avancerade kurser ges ofta inom ramen för GRAPES och läses gemensamt med doktorander från andra universitet.

Här kan du läsa mera om GRAPES (Swedish Network for Graduate and Postgraduate Education in Statistics)

Obligatoriska kurser

Sannolikhetslära (Probability), 7,5 hp
Inferensteori (Inference), 11 hp
Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder (Computational Statistics), 6 hp
Vetenskapsteori (Theory of Science), 7,5 hp
Forskningsetik och god forskningssed (Research Ethics and Good Research Practice), 3 hp


Se även kurser inom masterprogrammet i Statistik och kurser inom GRAPES.