Vad händer efter anmälan?

Läs mer om vad som gäller efter det att du gjort din anmälan på Antagning.se. Där finns också alla viktiga datum.

Meritvärdering och urval

Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än det finns platser. Då görs ett urval, där man rangordnar alla sökande. Om du inte blir antagen i urvalet blir du reservplacerad.

För alla utbildningar finns särskilda urvalskriterier. Urvalsgrupper och platsfördelning beskriver vi under respektive utbildning. Du kan delta i flera urvalsgrupper samtidigt.

Urvalsgrupper vid Örebro universitet

Tacka ja!

Om du blir antagen eller reservplacerad måste du tacka ja på det första antagningsbeskedet för de utbildningar du vill stå kvar på. Du tackar ja på Antagning.se. Uteblivet svar leder till att du mister din plats eller reservplacering urval 2.

Studieavgift

Du som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz måste betala studieavgift för studier på grund- och avancerad nivå. Betalningsinformation skickas per e-post efter det slutgiltiga antagningsbeskedet.

Studieavgiftsskyldiga studenter - Riktlinjer.pdf

Reservantagning

Reserverantagning hanteras av institutionerna. Om du har frågor om reservantagningen eller vill lämna återbud ska du vända dig direkt till studievägledare på berörd institution.

Vi har inga möjligheter att beräkna sannolikhet för att bli antagen. Berörd institution kontaktar dig om du kan erbjudas plats. Kontrollera att dina kontaktuppgifter på Antagning.se är uppdaterade. Ha telefonen nära till hands och kolla mejlen ofta (även skräpposten), samt SMS, då svarstiden kan vara mycket kort. Vid uteblivet eller sent svar går erbjudandet vidare till nästa reserv.

Omregistrering

Om du redan antagits och registrerats på en kurs som du inte slutfört under kurstiden måste du omregistrera dig för att få läsa färdigt. Du kan inte bli antagen till kursen på nytt. Kontakta studievägledare på berörd institution i god tid.

Anstånd med studiestart

Grundregeln är att du börjar din utbildning den termin som antagningsbeskedet gäller. Men om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att få anstånd med studiestart.

Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten tjänstledighet.

Dina skäl för anstånd prövas individuellt. De ska vara av sådan art att du inte själv kunnat råda över dem. Om du söker anstånd måste du styrka dina skäl med skriftliga intyg. Du kan få anstånd i högst 18 månader.

Ansökan om anstånd med studiestart

Örebro universitets antagningsordning

I antagningsordningen kan du läsa mer om de lagar och regler som styr Örebro universitets antagning till utbildning.

Antagningsordning