This page in English

Kemikalier och miljö

Barn som leker i en sandlåda med hinkar och spadar.

Naturliga kemiska ämnen och samverkan mellan en lång rad av dessa är basen för allt liv. Bland de biogena kemikalierna finns en variation av allt från harmlösa till mycket giftiga ämnen. Utöver dessa naturliga kemikalier finns en stor mängd av antropogena kemikalier, inklusive polymerer, som skapas och framställs av människan eller som raffineras fram från naturliga källor (till exempel kol, olja, berggrunden samt växter och djur).

Med kemiska miljöföroreningar åsyftas antropogena kemikalier, ämnen som framställs genom mänskliga aktiviteter, för användning i samhället (som metaller och deras olika föreningar, legeringar, bekämpningsmedel, i tekniska processer, som bas för framställning av olika material (bl.a. plaster), som additiv (pigment, mjukgörare, flamskydd, konservering etc.) Listan kan göras mycket lång. Det är produktionen av antropogena ämnen och användningen av dessa som leder till spridning i miljön och därmed till förekomst i luft och vatten (abiotiska miljöer). Växter, djur och människor utsätts avsiktligt eller oavsiktligt för dem. Det är nu vi kan benämna dem kemiska miljöföroreningar, eller bara som “kemikalier” då vi underförstår att det handlar om miljöfarliga kemiska ämnen.

Forskningen om kemiska miljöföroreningar handlar om att påvisa, identifiera och karaktärisera miljöföroreningar i såväl abiotiska som i biogena miljöer. Vidare genom att studera och förstå omgivningens exponering för och toxicitet (akut och kronisk giftighet) för människor och allt levande. Forskningen är avgörande för samhällets beslut om hanteringen av kemikalier. Forskningen bedrivs med avancerade kemiska metoder för exponering och genom en rad olika toxikologiska och ekotoxikologiska metoder för att bedöma kemikaliernas fara och den risk för miljö och hälsa dessa ämnen utgör.

Vid Örebro universitet bedrivs forskning inom området “Kemikalier och Miljö” (för enskilda projekt se respektive hemsida):

Människa-Teknik-Miljö, MTM, forskar om miljögifter och deras effekter på människa och miljö.

Arbets- och miljömedicin bedriver tillämpad forskning om olika miljöfaktorers betydelse för människors hälsa.

Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre, iRiSC har fokus på sjukdomsmekanismer och signalsystem i vårt immunförsvar.

Centrum för livsvetenskaper forskar inom biokemi, immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi och toxikologi.