This page in English

Forskningsprojekt

Samtidig social ångest och kronisk smärta - En studie av gemensamma faktorer och en randomiserad prövning av nya behandlingsstrategier

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2013

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

SÅS (Social Ångest Smärta)

Bakgrund och syfte

Hög grad av samsjuklighet har observerats mellan kronisk smärta och social ångest. Dock är kunskapen om etiologin bakom samsjukligheten bristfällig. För en person som har varit långvarigt sjukskriven för smärta innebär återgång till arbete bl a att kunna kommunicera vad detta innebär till arbetsgivare och arbetskamrater. Vad händer om dessa sociala situationer undviks samt att man i behandlingen för personer med kronisk smärta inte uppmärksammar detta?

Det övergripande syftet är dels att öka på kunskapen om uppkomsten och vidmakthållandet av samsjukligheten mellan kronisk smärta och social ångest och dels att utveckla och förbättra behandlingen för denna grupp av personer.

Metod

Det föreliggande projektet utgörs dels av en longitudinell studie i en klinisk smärtpopulation och dels av en kontrollerad prövning. Personer med långvarig smärta ska efter genomgången rehabilitering screenas för social ångest och därefter erbjudas att delta i en internetbaserad självhjälpsbehandling utifrån KBT-principer med fokus på sociala situationer.

Klinisk relevans

Kronisk smärta och social ångest är båda var för sig kostsamma problem för samhället. Ett centralt tema idag är återgång till arbete efter sjukskrivning. Detta projekt borde ha en god chans att kunna öka på frekvensen av återgång till arbete hos personer med långvarig smärta och samtidig social ångest genom utveckling av ny behandling för denna grupp.

Forskare

Samarbetspartners