This page in English

Forskningsprojekt

Matchade interventioner utifrån riskfaktorer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2008 - 2013

Kontaktperson

Steven J. Linton

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Sjukfrånvaro, lidande och funktionsnedsättning beroende på muskuloskeletal smärta  utgör fortfarande ett stort problem. Forskare har identifierat flera olika riskfaktorer och det är nu möjligt att på ett tidigt stadium identifiera de patienter som befinner sig i riskzonen. Vetenskapliga studier visar också att tidigt insatta åtgärder, t ex aktivitetsträning och olika former av kognitiv beteendeterapi minskar riskerna och bidrar till att förebygga långvariga problem. Hittills har det emellertid inte funnits något system för en anpassning av insatserna till de riskfaktorer man har identifierat, särskilt när det handlar om psykosociala sådana.

Denna ansökan presenterar en ny strategi för att upptäcka problemen tidigt och att tydligt anpassa insatserna till specifika riskprofiler och på så sätt  erbjuda en effektivare behandling som förebygger kronicitet. Den grundar sig på befintliga analysmetoder som på senare tid har tagits fram för att hänföra patienten till en specifik riskprofil. Denna profil ger i sin tur underlag för att kunna anpassa insatsen till patienten. Vår hypotes är att interventioner anpassad till riskprofilen bör ge bättre resultat. 

Målen för den aktuella studien är att:
•       utveckla metoden för bedömning av riskprofiler
•       utvärdera den relativ effekten av tre interventioner
•       utvärdera effekterna av att anpassa behandlingen efter riskerna

 För att nå dessa mål vill vi:
• samarbeta med vården och arbetsplatser för att rekrytera deltagare
• testa profilanalysen för validitet
• genomföra en randomiserad kontrollerad prövning för att jämföra effektiviteten

Sammantaget kommer denna studie att ge:
• kunskaper om effektiviteten i och möjligheten till tidig upptäckt och profilering
• kunskaper om den relativ effektiviteten av insatserna
• kunskaper om effekter av att anpassa insatserna till riskfaktorerna
• en ny metod för tidiga insatser som kan förbättra implementeringen
• insatser för mer än 150 personer som riskerar kronisk funktionsnedsättning

Finansiärer

  • Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)