Institutionen för hälsovetenskaper

Magisterprogram i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi - Hörselvetenskap, 60 hp

Programmet erbjuder dig som är audionom, hörselpedagog eller hörseltekniker en möjlighet till fördjupning av dina yrkeskunskaper. Efter avslutade studier är du väl rustad att aktivt delta i verksamhetsutveckling eller förbättringsarbete inom ditt yrkesområde. Du har också möjlighet att söka till dig vidare till en forskarutbildning. Antagning till programmet görs till hösttermin vartannat läsår.

Programmet ger dig bred allmänbildning inom vetenskapsteori, forskningsetik och vetenskapliga metoder, såväl kvantitativa som kvalitativa. Du får också fördjupa dig inom ditt yrkesområde genom specialkurser inom hörselvetenskap/audiologi. Du som är audionom, alternativt arbetar inom hörselvården som pedagog eller tekniker, läser hörselskadeprevention. Därefter finns valfria kurser inom personcentrerad rehabilitering, barn med hörselskador, digital signalbehandling och auditiv modellering samt störningar i den centrala auditiva processen. I ditt examensarbete utforskar du självständigt frågeställningar inom ett område som särskilt intresserar dig. Du får då möjlighet till ytterligare specialisering och fördjupning.

Programmet inleds med kurserna Hörselvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori, 2,5 hp, Hörselvetenskap, avancerad nivå, Hörselskadeprevention, 7,5 hp samt Hörselvetenskap, avancerad nivå, Kvantitativ metod och statistik, 5 hp.

Termin två inleds med kursen Hörselvetenskap, avancerad nivå, Forskningsetik, 2,5 hp, varefter studenten väljer en valfri kurs inom huvudområdet om 7,5 hp. Terminen avslutas med kursen Hörselvetenskap, avancerad nivå, Kvalitativ metod och analys, 5 hp.

Termin tre inleds med kursen Hörselvetenskap, avancerad nivå, Kunskapssammanställning, 7,5 hp och följs av en valfri kurs om 7,5 hp inom huvudområdet. Hela termin fyra består av kursen Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister, 15 hp.

Programmet leder till magisterexamen i hörselvetenskap.

Utbildningen bedrivs på distans men fysiska träffar på utbildningsorten kan förekomma om 1–2 träffar per termin. För att läsa på distans krävs tillgång till en internetansluten dator.

Utbildningsplan