This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Internationalisering

Internationaliseringen vid Institutionen för hälsovetenskaper grundar sig i utvecklingen av en övergripande strategi, som inkluderar rekrytering av internationella studenter, läroplansutveckling, kompetensutveckling inom fakulteten, utbytesprogram och forskningssamarbeten. Genom att fokusera på dessa områden syftar institutionen till att (1) förbättra sin globala konkurrenskraft, (2) främja tvärkulturella utbyten och samarbeten, och (3) ge studenter och lärare en verkligt internationell utbildning och arbetsmiljö.

De viktigaste delarna i institutionens internationaliseringsstrategi är:

  1. Läroplansutveckling: Internationaliseringsarbetet inom läroplansutveckling omfattar utformning och utvärdering av läroplaner med fokus på deras relevans och attraktionskraft för inhemska och internationella studenter. Programmen uppmuntras att se över sina planer för internationell kompetens: personlig utveckling, interkulturell kompetens, språkkunskaper, globalt engagemang, internationellt och tvärvetenskapligt lärande. Detta inkluderar också utvecklingen av ”Internationalisation@home” aktiviteter, vilka definieras som avsiktlig integration av internationella och interkulturella dimensioner i den formella och informella läroplanen för alla studenter i universitetets inlärningsmiljö. Många aktiviteter har utvecklats och fått stöd inom områdena idrottsvetenskap, omvårdnad, arbetsterapi, biomedicinsk laboratorieteknik, audiologi, talterapi mm.
  2. Utbytesprogram: Inom detta område jobbar institutionen med utveckling av utbytesprogram med andra lärosäten runt om i världen. Detta ger studenterna möjlighet att studera utomlands, få internationell erfarenhet och utveckla interkulturella färdigheter. Det ger också fakulteten möjlighet att undervisa internationellt på alla nivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) och att bygga starka undervisningssamarbeten och främja utbyte av idéer.
  3. Forskningssamarbeten: Detta inkluderar upprättande av forskningssamarbeten med internationella partners för att utveckla nya forskningsprojekt, gemensamma publikationer och utbyte av kunskap och expertis över gränserna. Forskningssamarbeten baseras på strategiska beslut och preferenser hos forskargrupper eller enskilda forskare. Bidrag kan sökas för att stödja strategiska internationella samarbeten och aktiviteter.
  4. Rekrytering av internationella studenter och lärare: Ett av huvudmålen med internationaliseringsarbetet är att locka fler internationella studenter och lärare till institutionen. Detta görs genom att bygga relationer med internationella lärosäten och universitet, utveckla rekryteringsstrategier för begåvade studenter och personal, delta i internationella utbildningskonferenser etc. Institutionen för hälsovetenskaper är en aktiv medlem i europeiska och internationella allianser för högre utbildning så som NEOLAIA Alliance, Erasmus och Erasmus +, ENM Network, Linnaeus Palme, MIRAI 2.0, etc. och använder dessa nätverk för rekrytering och strategiskt beslutsfattande.
  5. Fakultets- och personalutbildning: Internationalisering inkluderar utbildning och stöd för fakultet och personal för att förbereda dem för att arbeta med internationella studenter och samarbeta med kollegor från hela världen. Detta inkluderar att aktivt dela utbildningsmöjligheter om interkulturell kommunikation och professionella utvecklingsmöjligheter. Fakultetens utbildningsbehov diskuteras på de internationella nätverksmötena på universitetsnivå.

 

Viceprefekt för forskning och internationalisering

Dimitri Beeckman

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Dimitri Beeckman

E-post: ZGltaXRyaS5iZWVja21hbjtvcnUuc2U=

Telefon: 0739 436091

Rum: P2237

Dimitri Beeckman