This page in English

Forskargrupp

Förvärvad immunitet vid mikroskopisk kolit och koloncancer

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Elisabeth Hultgren-Hörnquist

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Kronisk inflammation är en vanlig orsak till cancer, men aktivering av immunsystemet har också visats eliminera dysplastiska celler och hämma tumörutveckling. Där patienter med ulcerös kolit (UC) löper en ökad risk för inflammations-associerad koloncancer har patienter med mikroskopisk kolit (MC), en mycket vanlig orsak till kronisk diarre i västvärlden med hittills oklar etiologi, istället en minskad risk att utveckla koloncancer jämfört med UC-patienter men även jämfört med hela befolkningen. Kronisk aktivering av tarmslemhinnans immunförsvar skyddar med andra ord under vissa omständigheter mot dysplasi och koloncancer. Till skillnad från UC, där immunaktiveringen domineras av CD4 + T-celler, ses vid MC även en ökning av mängden CD8 + T-celler, en celltyp starkt associerad med så kallad immunövervakning och immunsvar mot tumörceller. Deras roll och effekterna av den ökade mängden CD8+ T-celler vid kronisk tarminflammation är ännu inte studerad. Målsättningen är att öka kunskapen om CD8+ T-cellers roll i skydd mot koloncancer hos MC-patienter, samt deras roll i patofysiologin vid MC, genom noggrann karakterisering av dem. Som jämförelse undersöks UC-patienter och icke-inflammerade kontroller. Vår hypotes är att CD8+ T-celler, förutom att mediera inflammation i kolon vid MC, även bidrar till immunövervakning mot tumörer, som skulle kunna förklara den minskade risken för koloncancer hos MC-patienter. Ökad kunskap om CD8+ T-cellers funktion vid MC bidrar till förståelse varför MC-patienter har lägre risk att utveckla koloncancer, samt de CD8+ T-cellernas roll i immunövervakning i kolonslemhinnan. Detta kan bidra till nya terapeutiska strategier för MC och andra inflammatoriska tillstånd med ökad risk för cancerutveckling, t.ex. inhibering alternativt stimulering av specifika molekyler i immunsvaret.

Till skillnad från UC, där immunaktiveringen domineras av CD4 + T-celler, ses vid MC även en ökning av mängden CD8 + T-celler, en celltyp starkt associerad med så kallad immunövervakning och immunsvar mot tumörceller. Deras roll och effekterna av den ökade mängden CD8 + T-celler vid kronisk tarminflammation är ännu inte studerad. Målsättningen är att öka kunskapen om CD8 + T-cellers roll i skydd mot koloncancer hos MC-patienter, samt deras roll i patofysiologin vid MC, genom noggrann karakterisering av dem. Som jämförelse undersöks UC-patienter och icke-inflammerade kontroller.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet (MH-fakulteten)
  • Nyckelfonden