Universitetslektor eller universitetsadjunkt i svenska språket

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-002215/2024

Vi söker en universitetslektor eller universitetsadjunkt i svenska för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Lärare och forskare

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är svenska språket.

Bakgrund

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Svenska språket vid Örebro universitet är ett brett ämne som tematiserar många olika aspekter av det svenska språksamhället. Ämnet ingår i en flerdisciplinär miljö med de närliggande ämnena engelska, retorik, litteraturvetenskap och historia. Tillsammans utgör vi Enheten för humaniora vid HumUS. Forskningen som bedrivs inom ämnet är särskilt stark inom text- och diskursanalys, multimodalitet och inom literacy- och skrivforskning, inte minst ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Ämnet är en del av den tvärvetenskapliga forskningsmiljön CHF - Centrum för humanistisk forskning. Svenska språkets undervisningsuppdrag ligger huvudsakligen inom det enhetsgemensamma kandidatprogrammet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap och inom lärarutbildningarna. Vi söker nu en lektor/adjunkt i svenska språket som vill driva ämnet framåt både vad gäller utbildning och forskning och som kan delta i arbetet med kurs- och programutveckling.

De utbildningar som svenska språket erbjuder omfattar grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Svenska språket är en av inriktningarna inom det övergripande forskarutbildningsämnet humanistiska studier.

Denna anställning är utlyst som universitetslektor eller universitetsadjunkt. Det innebär att om det inte finns någon sökande som uppfyller kraven för behörighet som lektor är vi öppna för att anställa en kvalificerad person som uppfyller behörighet och bedömningsgrunder för adjunkt.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Som universitetsadjunkt ägnar du huvudsakligen din arbetstid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt ska även bidra till universitetets utveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig/konstnärlig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet (gäller för anställning som universitetslektor)

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig produktion, genomförda projekt och dess vetenskapliga och samhälleliga betydelse, samt den sökandes roll i desamma. Erhållande av externa forskningsmedel i konkurrens är särskilt meriterande.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten för en universitetslektor ska visas genom olika undervisnings- och handledningserfarenheter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Därutöver inbegrips förmågan att anknyta undervisning till forskning, samt förmågan att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet. Den sökande ska ha en förmåga att självständigt ansvara för att planera, genomföra, examinera och utvärdera utbildning samt förmåga att bidra till och leda pedagogiskt utvecklingsarbete av undervisning. Förmågan att samverka med övriga delar av samhället bedöms utifrån förmåga att utveckla och genomföra utbildningsuppdrag för annan verksamhet än lärosäten, informera om utbildningar och ta fram undervisningsmaterial för extern användning.

Särskilt meriterande är

 • dokumenterad erfarenhet av undervisning i svenska språket inom lärarutbildningarna,
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning i svenska språket inom arbetslivsorienterade språkvetenskapliga utbildningsprogram (t.ex. språkkonsultprogram eller kommunikatörsprogram).

Den pedagogiska skickligheten för en universitetsadjunkt ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Särskilt meriterande är

 • dokumenterad erfarenhet av undervisning i svenska språket inom lärarutbildningarna,
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning i svenska språket inom arbetslivsorienterade språkvetenskapliga utbildningsprogram (t.ex. språkkonsultprogram eller kommunikatörsprogram).

Övriga bedömningsgrunder

Meriterande är också dokumenterad förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning. Provanställning kan tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Anders Björkvall, professor i svenska, 019-30 39 24, e-post: This is an email address, eller Karl Ågerup, enhetschef Humaniora, 019-303804, e-post: This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig portfölj (för universitetslektor)
 • Publikationslista (för universitetslektor)
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (för universitetslektor, högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-04-30. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.