Pedagogisk grundsyn

Pedagogisk grundsyn

På Örebro universitet är vi övertygade om att studenter kan och vill ta ansvar för sitt lärande. Vi satsar på fysiska och digitala utbildningsmiljöer som stimulerar till aktivt lärande, både för våra studenter och medarbetare. Undervisningen grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet samtidigt som forskningsanknytningen är stark och våra forskare engagerar sig aktivt i undervisning och utformning av utbildning. Vi strävar efter en utbildning där dialog, öppenhet och reflektion främjas. Den pedagogiska verksamheten utvecklas genom en regelbunden kollegial samverkan vilken utgör en integrerad del av institutionernas kvalitetsarbete.

Örebro universitets pedagogiska grundsyn

Örebro universitets pedagogiska grundsyn utgår från universitetets vision att vara "ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla". Den vilar på övertygelsen att studenterna kan och vill och att universitetet ger de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande genom att skapa utmanande lärmiljöer på alla nivåer från grund- till forskarutbildning.

Skapa förutsättningar för lärande

  • Lärandet grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion.
  • Undervisningen ger studenterna förutsättningar att ta ansvar för sitt lärande.
  • Utbildningsmiljöerna stimulerar till aktivt lärande.
  • Utbildningen främjar öppenhet och dialog mellan olika perspektiv och stimulerar till kreativitet, kritisk reflektion och bildning.

Skapa förutsättningar för utveckling

  • Forskningsanknytningen av utbildningarna är stark och aktiva forskare engagerar sig i undervisning och utformning av utbildning.
  • Former för regelbunden kollegial samverkan och utbyte av idéer kring den pedagogiska verksamheten är en naturlig del i institutionernas kvalitetsarbete.
  • Studenter och lärare tar en aktiv roll i utvecklingen av utbildning.