This page in English

Ann-Sofie Sundqvist

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: YW5uLXNvZmllLnN1bmRxdmlzdDtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Ann-Sofie Sundqvist
Forskningsämne

Om Ann-Sofie Sundqvist

Ann-Sofie Sundqvist är leg sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Ann-Sofie disputerade vid Örebro universitet år 2017 med avhandlingen Perioperative patient advocacy - having the patient's best interests at heart.

Ann-Sofie är anställd inom Region Örebro län. Hon har en delad tjänstgöring där hon arbetar 20% som forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) och 80% som forskningsfinansieringsrådgivare vid Grants Office.

Forskningsinriktning

Ann-Sofie bedriver forskning inom tre huvudsakliga områden: patienter och närståendes upplevelse av vård och behandling, klinisk utveckling och kompetens, samt dövblindhet.

Område Patienter och närståendes upplevelse av vård och behandling
Inom detta område är Ann-Sofie bihandledare till tre doktorander vilka på olika sätt undersöker hur patienter och närstående upplever vård och behandling. Bland annat så undersöks hur personer med trattbröst upplever sin livssituation, hur barn och ungdomar ges möjlighet att göra sin röst hörd gällande sin vård och behandling samt hur patienter, närstående och vårdpersonal upplever närståendes delaktighet i vården.

Område Klinisk utveckling och evidens
Inom området klinisk utveckling och evidens är forskningens fokus inom de två huvudsakliga områdena kompetensbeskrivning och bakterieväxt i operationsmiljö. Fenomenet patientföreträdaskap är ett teoretiskt angreppssätt av att tydliggöra anestesisjuksköterskans yrkesroll där målet med forskningen var att ytterligare klargöra anestesisjuksköterskans kompetensområde. Ann-Sofie har även bedrivit forskning gällande kompetens hos sjuksköterskor som arbetar inom postoperativ kontext. Vad som händer med bakterieväxt på operationsmaterial som dukats upp i förväg och om det sker någon förändring över tid upp till 24 timmar är några av de frågeställningar som bland annat undersöks inom detta område.

Område Dövblindhet
Ann-Sofie har på uppdrag av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor författat två systematiska kunskapssammanställningar avseende habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för vuxna och barn/ungdomar med dövblindhet. Hon har för samma uppdragsgivare även sammanställt en rapport över erfarenhetsbaserad litteratur gällande habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för vuxna med dövblindhet. I nuvarande projekt inom området ska Livsomställningsmodellen, en psykoedukativ gruppintervention som ges till personer med dövblindhet i rehabiliteringssyfte, utvärderas. 

Handledning

Ann-Sofie är bihandledare till tre forskarstuderande antagna vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Undervisning

Ann-Sofie undervisar i kvalitativ metod på forskarutbildningskursen Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap (15 hp) vid Örebro universitet. Hon är utöver det kursansvarig för kursen Vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare som ges i regi av Region Örebro län.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Rapporter