This page in English

Anna Philipson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Anna Philipson

Om Anna Philipson

Anna Philipson är folkhälsovetare och arbetar som Hälsoekonom vid Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro län.

Anna disputerade i febrari 2022 och hennes avhandling handlar om hälsoekonomiska aspekter på barn och ungas psykiska hälsa. I övrigt ger hon hälsoekonomiskt stöd inom flera olika ämnesområden.

Avhandlingen består av fyra artiklar; en samhällsekonomisk uppföljning av förvärvsinkomst i vuxenlivet hos individer som varit deprimerade i tonåren, en kostnadsnyttoanalys av Dansprojektet som riktades till flickor i tonåren med psykosomatiska besvär, artikel tre och fyra utgår från projeket Just in TIME där dans och yoga prövats som insats för flickor 9-13 år med återkommande magsmärta, såväl effekter på smärta som hälsoekonomiska effekter presenteras.

Läs mer om UFC:s arbete kring häsloekonomi här: https://www.regionorebrolan.se/sv/forskning/infrastruktur-och-resurser-for-forskning/lista-over-resurser/?E-23-30106=30106#accordion-block-23-30106

Kontakta mig gärna på: anna.philipson@regionorebrolan.se

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript