This page in English

Forskningsprojekt

Just-In-TIME - Intervention med dans och yoga för flickor med återkommande psykosomatisk buksmärta

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Anna Duberg

Forskningsämne

Fyra flickor som dansar

Foto: delafoi.cc 

Forskningsprojektet Just in TIME (JiT) undersöker effekter och upplevelser av en intervention med regelbunden kravlös dans och yoga i grupp, två gånger i veckan under 8 månader, för flickor 9-13 år med så kallad funktionell buksmärta (Functional Abdominal Pain Disorders  - FAPDs). Huvudsymtomet vid FAPDs är magsmärta som ofta är associerat med depressiva symtom, sänkt livskvalité och skolfrånvaro. Globalt är förekomsten av FAPDs bland barn i skolåldern 13,5 % och högre hos flickor än bland pojkar. Enligt den svenska rapporten ”Skolbarns hälsovanor 2017/2018” angav var femte 11-årig flicka besvär med magsmärta varje vecka. Magsmärta under uppväxten har visat sig vara en prediktor för allvarlig psykisk ohälsa i vuxen ålder, vilket gör det viktigt att tidigt identifiera och erbjuda effektiva behandlingsmetoder för målgruppen.

Studien är en randomiserad kontrollerad studie med totalt 121 deltagare. Deltagarna rekryterades huvudsakligen via barn och ungdomsklinikerna och öppenvården i Region Örebro län och Region Västmanland. Interventionen genomfördes i fem omgångar mellan 2016 och 2019 i Örebro och Västerås. Varje interventionstillfälle innehöll dans och yoga, inklusive avslappning. Fokus vid alla tillfällen var att stimulera kravlös rörelseglädje, upplevelse av kroppen i rörelse och positiv gemenskap tillsammans som grupp (1). Interventionen visade sig vara genomförbar och uppskattad. Mer än hälften av deltagarna närvarade vid 50-100 % av dans- och yogasessionerna. Vetenskaplig uppföljning av kvantitativa mått genomfördes för studiedeltagarna vid baslinjen, efter 4, 8, 12 och 24 månader, samt kommer även att mätas efter 5 år. Den sista 5-årsuppföljningen planeras till september 2023. Kontrollgruppen uppmanades att leva som vanligt och erbjöds deltagande i dans och yoga efter 24-månadersuppföljningen.

Resultaten visade att interventionsgruppen hade god effekt avseende minskning av genomsnittlig maximal magsmärta, mätt med Faces Pain Scale Revised i smärtdagbok, både vid 4- och 8-månadersuppföljning, jämfört med kontrollgruppen (2). Den hälsoekonomiska analysen tyder på att  dans och yoga kan vara en kostnadseffektiv intervention för flickor med återkommande magsmärta, på såväl kort (12 mån) som lång sikt (10 år). Detta i jämförelse med sedvanlig hälso- och sjukvård  och baserat på en liten ökning i livskvalitet samt lägre samhällskostnader för interventionsgruppen (3). Analys av kortisolnivåer visade en signifikant förbättring vid 4-månadersuppföljning men inte vid 8-månadersuppföljningen (4). Den kvalitativa analysen visade att deltagarna upplevde Just-in-TIME-interventionen som ”en källa till egenmakt och välmående som främjade personlig utveckling och nya sätt att ta för sig av livet” (5). Analysarbete av flera sekundära utfallsmått, såsom smärtfrekvens, somatiska symtom, depressiva symtom samt faeces (avföring) pågår.

  1. Philipson A, Särnblad S, Ekstav L, Eriksson M, Fagerberg UL, Möller M, Mörelius E, Duberg A. An Intervention With Dance and Yoga for Girls With Functional Abdominal Pain Disorders (Just in TIME): Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Res Protoc. 2020 Dec 15;9(12):e19748.
  2. Högström, S., Philipson, A., Ekstav, L., Eriksson, M., Fagerberg, U. L., Falk, E., Möller, M., Sandberg, E., Särnblad S, Duberg A (2022). Dance and Yoga Reduced Functional Abdominal Pain in Young Girls: A Randomized Controlled Trial. European Journal of Pain, 26 (2), 336-348.
  3. Philipson, A., Duberg, A., Hagberg, L., Högström, S., Lindholm, L., Möller, M., Ryen, L. (2023) The cost-effectiveness of a dance and yoga intervention for girls with functional abdominal pain disorders. PharmacoEconomics Open. 2023;7:321-335.
  4. Areskoug Sandberg, E., Duberg, A., Lorenzon Fagerberg, U., Mörelius, E., Särnblad, S. Saliva Cortisol in Girls With Functional Abdominal Pain Disorders: A Randomized Controlled Dance and Yoga Intervention. Front Pediatr. 2022;10:836406.
  5. Högström, S., Eriksson, M., Mörelius, E., Duberg, A. “A source of empowerment and well-being”: Experiences of a dance and yoga intervention for young girls with functional abdominal pain disorders. Frontiers in Pediatrics, section Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition.Submitted, Accepted for publication March 2023.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Nyckelfonden

Samarbetspartners