This page in English

Forskargrupp

Health Economics Network at Örebro University and Region Örebro (HEN-ORURO)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Daniela Andrén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Hälsoekonomi är en akademisk disciplin och forskningsfält i gränsområdet mellan nationalekonomi och medicinsk vetenskap/hälsovetenskap. Hälsoekonomiska utvärderingar utgör underlag för beslut för fördelning och prioritering av samhällets begränsade resurser.

HEN – Örebro drivs gemensamt av Örebro Universitet och Region Örebro län och har som syfte att öka kunskapen och intresset för hälsoekonomi samt bidra till en mötesplats för dialog, samverkan och kunskapsutbyte. Nätverket syftar även till att stimulera intresset för utvärdering av hälso- och sjukvård samt preventiva insatser med hälsoekonomiska metoder. Vi önskar verka för att hälsoekonomi ingår som en del i beslutsunderlag på såväl övergripande nivå som verksamhetsnivå i vården och samhället i stort.

Genom att skapa en mötesplats för kunskapsutbyte för deltagare från olika discipliner med intresse av hälsoekonom önskar nätverket även bidra till att forskningssamarbeten uppstår.

Våra seminarier

Nätverket arrangerar seminarier några gånger per år med olika teman/frågeställningar. Platsen för seminarierna alternerar mellan Handelshögskolan på Örebro universitet och Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Seminarierna är öppna och kostnadsfria för alla som har ett intresse av hälsoekonomiska frågor. Antalet platser på seminarierna är begränsat och det krävs anmälan för att delta.

Kommande seminarier 

Tidigare seminarier

Övriga aktiviteter

 

Undervisning

Kurser i hälsoekonomi på grund- och avancerad nivå

Kurser i samhällsekonomiska analyser och hälsoekonomisk utvärdering

Konferenser, workshops, etc

Nätverket var värd för och organiserade i Örebro den årliga SHEA-konferensen  (Swedish Health Economics Association) i Mars 2019.