This page in English

Forskargrupp

Health Economics Network at Örebro University and Region Örebro (HEN-ORURO)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Daniela Andrén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Hälsoekonomi är en akademisk disciplin och forskningsfält i gränsområdet mellan nationalekonomi och medicinsk vetenskap/hälsovetenskap. Hälsoekonomiska utvärderingar utgör underlag för beslut för fördelning och prioritering av samhällets begränsade resurser.

HEN – Örebro drivs gemensamt av Örebro Universitet och Region Örebro län och har som syfte att öka kunskapen och intresset för hälsoekonomi samt bidra till en mötesplats för dialog, samverkan och kunskapsutbyte. Nätverket syftar även till att stimulera intresset för utvärdering av hälso- och sjukvård samt preventiva insatser med hälsoekonomiska metoder. Vi önskar verka för att hälsoekonomi ingår som en del i beslutsunderlag på såväl övergripande nivå som verksamhetsnivå i vården och samhället i stort.

Genom att skapa en mötesplats för kunskapsutbyte för deltagare från olika discipliner med intresse av hälsoekonom önskar nätverket även bidra till att forskningssamarbeten uppstår.

Våra seminarier

Nätverket arrangerar seminarier några gånger per år med olika teman/frågeställningar. Platsen för seminarierna alternerar mellan Handelshögskolan på Örebro universitet och Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Seminarierna är öppna och kostnadsfria för alla som har ett intresse av hälsoekonomiska frågor. Antalet platser på seminarierna är begränsat och det krävs anmälan för att delta.

Kommande seminarier

The Economic Cost of Covid-19 Illness: The case of Iceland, Norway and Sweden

Tid: den 23 november, kl 15:15-16:30
Gäst: Lars Hultkrantz, seniorprofessor, Örebro universitet
Plats: hybrid, TO BE UPDATED!

Tidigare seminarier

Värdet av sociala investeringar: psykisk hälsa bland barn och unga

Camilla Nystrand hälsoekonom och forskare i forskargruppen Child Health and Parenting (CHAP) på Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap på Uppsala universitet.

Camillas forskningsfokus är ekonomiska utvärderingar av tidiga insatser för barn och unga, med fokus på psykisk ohälsa, men också insatser utifrån ett bredare folkhälsoperspektiv. Hon arbetar just nu med ett pilotprojekt för en spelapplikation för barn, med syfte att främja psykiskt välmående och livskvalitet. 

Tid: den 27 april kl.12:15-13:30.

Effekter av patientavgifter i primärvård

Naimi Johansson, hälsoekonom vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Region Örebro län och doktorand vid Göteborgs universitet presenterar Effekter av patientavgifter i primärvård.

Naimi har i sin kommande avhandling studerat hur antal besök i primärvård påverkas av en förändring i patientavgifter, dels bland unga och dels bland äldre i två svenska regioner. För att dra kausala slutsatser används kvasi-experimentell (ekonometrisk) metod och registerdata över vårdbesök. Resultaten visar att även låga patientavgifter har en effekt på sjukvårdsanvändning, men att effekterna skiljer sig i olika grupper bl.a. beroende på ålder och inkomstgrupp.

Tid: Torsdag den 21/1 2021

Seminariet anordnas av det hälsoekonomiska nätverket som drivs gemensamt av Region Örebro län och Örebro universitet.

Tröskelvärden och kostnadseffektivitet – innebörd och implikationer för ekonomiska utvärderingar och beslutsfattande

Jonatan Siverskog, Linköpings universitet

Tid: 16 september 2020 

Livskvalitetsmätning i hälsoekonomiska analyser. Om hur hälsovinster kan värderas

Tid: Onsdag den 3:e juni 2020

Övriga aktiviteter

Undervisning

Kurser i hälsoekonomi på grund- och avancerad nivå

Kurser i samhällsekonomiska analyser och hälsoekonomisk utvärdering

Konferenser, workshops, etc

Nätverket var värd för och organiserade i Örebro den årliga SHEA-konferensen  (Swedish Health Economics Association) i Mars 2019.