This page in English

Charlotta Pettersson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301386

Rum: F3230

Charlotta Pettersson

Om Charlotta Pettersson

Charlotta Pettersson är fil.dr. och verksam som lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik på Örebro universitet vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS). Hon är programansvarig för Specialpedagogiska programmet och därvid undervisande lärare.

Forskningsmässigt har hon ett praktiknära forskningsintresse som omfattar inkludering, professionell teamsamverkan, elevhälsofrågor och genus. Hon har ett särskilt intresse för skolmåltiden som en elevhälsofråga och ett hälsofrämjande specialpedagogiskt möjlighetsrum.

Hon är projektledare för ULF-projektet Samverkan för inkluderande elevhälsa där organisatoriska och innehållsliga aspekter av elevhälsofrågor studeras med riktning mot en samverkande och inkluderande skola. Följeforskar i projekten Skolmåltiden som pedagogiskt redskap och Väl godkänt för skolmaten och där hon har fokus på skolmåltiden som en specialpedagogisk och hälsofrämjande situation med särskilt intresse för dess elevhälso- och inkluderande möjligheter.

Inom ramen för programmet är hon projektledare för det pedagogiska utvecklingsprojekt Programöverskridande samverkan mellan lärar-, socionom- och specialpedagogiska programmet där studenterna möts över utbildnings- och professionsgränserna i workshop om gemensamma elevhälsocase, för att ges möjligheter att utveckla handlingskompetens i samverkan. https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2020/framtidens-larare-och-socionomer-ovar-tillsammans--for-att-kunna-hjalpa-fler-unga/

 
Hon ingår i styrgruppen för forskningsgruppen Specialpedagogik, utbildning och lärande.

Projekt tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten:
Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv
En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Frukostseminarium: Får flickor och pojkar likvärdigt stöd i skolan? (YouTube)

I Framtidens lärarutbildning ingår hon i projektgruppen för delprojektet Samverkan för att främja skolnärvaro
https://www.oru.se/strategiska-satsningar/framtidens-lararutbildning/delprojekt/samverkan-for-att-framja-skolnarvaro/

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag