This page in English

Joel Rasmussen

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301402

Rum: F3111

Joel Rasmussen

Om Joel Rasmussen

Forskningsområden

Joels forskning handlar om organisationers kommunikation om risker och säkerhet, och implikationerna för identitet, ansvarsfrågor och lösningar. Forskningen spänner över ett brett område, från hur risker kommuniceras och förstås bland personal och chefer i kemiska industrimiljöer, till kulturens och mediernas inramning av uppmärksammade våldsdåd som "vansinnesdåd" och den psykiskt sjuke som allmänfarligt riskobjekt. Han har också forskat om den roll som sociala medier spelar för kommunikationsmönster och riskförståelse i offentliga organisationer, med fallstudier som rör terrorbekämpning och professionella kommunikatörer. Ett pågående projekt fokuserar på den svenska allmänhetens förhållningssätt till strålningsrisker.

Publicering och uppdrag

Joel har har gästtalat hos frivilligorganisationer såväl som offentliga och privata organisationer, och är författare till ett 20-tal vetenskapliga artiklar, bokkapitel och rapporter. Han har genomfört forskning på uppdrag av Kompetens-centrum för energetiska material (KCEM), Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Handisam/Hjärnkoll. Hans pågående forskning vid Universitetet i Oslo finansieras av Norska forskningsrådet.

Undervisning

Joel undervisar om strategisk kommunikation, kommunikationsteori, risk- och kriskommunikation, samt handleder uppsatser från grund- till masternivå. Han har också haft ett övergripande ansvar för MKV-utbildningen i Örebro på grund- och avancerad nivå i rollerna som enhetschef och studierektor.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Rasmussen, J. (2017). Recent research on the discursive construction of national identity  . Journal of Multicultural Discourses, 12 (2), 181-187.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Rasmussen, J. (2010). Safety in the making: studies on the discursive construction of risk and safety in the chemical industry. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Rasmussen, J. (2016). Governing safe operations at a distance: Enacting responsible risk communication at work. I: P. McIlvenny, J. Zhukova Klausen & L. Bang Lindegaard, Studies of Discourse and Governmentality: New Perspectives and Methods (ss. 179-207). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Rasmussen, J. (2015). The challenge of improving the public representation of mental illness: a case study of crime reporting and a call for radical change. I: Enric Ordeix, Valérie Carayol, Ralph Tench, Public relations, values and cultural identity (ss. 181-197). Bruxelles, Belgium: Peter Lang Publishing Group.
Rasmussen, J. (2014). Multimodal analys: att förstå det visuella varumärket. I: Åsa Thelander & Jörgen Eksell, Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation (ss. 165-181). Lund: Studentlitteratur AB.
Rasmussen, J. (2011). Discourses and identity positionings in chemical plant employees' accounts of incident reporting. I: Stig Arne Nohrstedt, Communicating risks: towards the threat society (ss. 197-222). Göteborg: Nordicom.
Rasmussen, J. (2007). Ideological horizons in the media: mental illness and violent crime. I: Birgitta Höijer, Ideological horizons in media and citizen discourses: theoretical and methodological approaches (ss. 95-117). Göteborg: Nordicom.

Konferensbidrag

Rasmussen, J. (2016). Doing “Being” Responsible Risk Communicators at Work. Konferensbidrag vid The 66th Annual Conference of the International Communication Association, Communicating with Power, Fukuoka, Japan, June 9-13, 2016.
Rasmussen, J. (2016). “Welcome to Twitter, @CIA. Better Late Than Never”: Communication Professionals’ Views of Social Media Humor and Implications for Organizational Identity. Konferensbidrag vid The 66th Annual Conference of the International Communication Association, Communicating with Power, Fukuoka, Japan, June 9-13, 2016.
Rasmussen, J. & Ihlen, Ø. (2015). Risk, Crisis and Social Media: A Meta-Study of Six Years' Research. Konferensbidrag vid The 65th Annual Conference of the International Communication Association, Communication Across the Life Span, San Juan, Puerto Rico, May 21-25, 2015.
Rasmussen, J. (2013). Attitudes in risk discourse. I: Rhetoric in Society 4 Book of abstracts Copenhagen January 15-18, 2013. Konferensbidrag vid Rhetoric in Society 4, Contemporary Rhetorical Citizenship: Purposes, Practices, and Perspectives. Department of Media, Cognition, and Communication Section of Rhetoric University of Copenhagen, January 15-18, 201320).
Rasmussen, J. (2013). The challenge of improving the public representation of mental illness: A case study of crime reporting and a call for radical change. I: Strategic Public Relations. Public Values and Cultural Identity October 3-5, Blanquerna School of Communication and International Relations, Ramon Llull University, Barcelona, Spain. Konferensbidrag vid EUPRERA, October 3-5, Blanquerna School of Communication and International Relations, Ramon Llull University, Barcelona, Spain.
Rasmussen, J. (2011). Deliberative communications ethics, its criticism, and proposal for research on attitudes as expressive acts in risk discourse. I: Risk, Uncertainty and Policy, European Sociological Association, 2011. Konferensbidrag vid Risk, Uncertainty and Policy, European Sociological Association, Östersund, 23-25 March, 2011.
Rasmussen, J. (2009). Incident reporting and employee identity: three cases of chemical manufacturers. I: 19th Nordic Conference on Media and Communication Research. Konferensbidrag vid 19th Nordic Conference on Media and Communication Research, Karlstad, Sweden, August 13-15, 2009. Nordicom.
Rasmussen, J. (2008). Communicating safety programs: the power in shaping occupational identities and risks. I: The IAMCR Congress of Media Research. Konferensbidrag vid The IAMCR Congress of Media Research, Stockholm, Sweden, July 20-25, 2008.
Rasmussen, J. (2007). Conflicting interpretations of workplace accidents: A critical communication perspective. Konferensbidrag vid The 12th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries, May 22-24, 2007, Edinburgh, Scotland..
Rasmussen, J. (2007). Fact and fabrication in interviews: a response to radical constructionist critique. I: The 18th Nordic Conference for Media and Communication Research (NordMedia 2007). Konferensbidrag vid The 18th Nordic Conference for Media and Communication Research (NordMedia 2007), Helsinki, Finland, August 16-19, 2007.

Manuskript

Rapporter

Rasmussen, J. & Ihlen, Ø. (2015). Lessons from Norwegian emergency authorities’ use of social media. Oslo: PRIO (PRIO Policy Brief 14).
Rasmussen, J. (2007). Kommunikations- och tolkningsperspektiv på olyckor och tillbud i kemiska industrimiljöer. Karlstad: Räddningsverket (NCO-rapporter 2007: 2).
Rasmussen, J. & Höijer, B. (2005). Medborgare om våldsdåd: reaktioner efter mordet på Anna Lindh och andra dåd. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten (KBM) (KBM:s temaserie 2005:10).