This page in English

Joel Rasmussen

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: am9lbC5yYXNtdXNzZW47b3J1LnNl

Telefon: 019 301402

Rum: F2109

Joel Rasmussen

Om Joel Rasmussen

Forskningsområden

Joels forskning handlar om organisationers kommunikation om risker och säkerhet, och implikationerna för organisations- och yrkesidentitet, ansvarsfrågor och lösningar. Forskningen spänner över ett brett område, från hur risker kommuniceras och förstås bland personal och chefer i kemiska industrimiljöer, till hur organisationer sträcks ut bortom gamla ramar och formas och omformas genom sin närvaro online. Särskilt fokus har givits den roll som sociala medier spelar för kommunikationsmönster och riskförståelse i offentliga organisationer, med fallstudier som rör terrorbekämpning och professionella kommunikatörer. Hans senaste (nu pågående) projekt fokuserar på myndigheters strategier vid hanteringen av dels pandemin, dels kärntekniska olyckor, samt medborgares förhållningssätt till hanteringen och dess roller.

Publicering och uppdrag

Joel är författare och medförfattare till ett trettiotal vetenskapliga artiklar, bokkapitel och rapporter. Han anlitades av Coronakommissionen för att bidra med analyser av myndighetskommunikation, och rapporten publicerades 2022 tillsammans med kommissionens slutbetänkande. Tillsammans med Gwen Bouvier slutförde han också nyligen monografin Qualitative Research Using Social Media (Routledge, 2022). En av hans senaste forskningsartiklar, i tidskriften Human Relations (2021), handlar om blåljus- och säkerhetsorganisationers alltmer informella, säljande, personliga, och flerstämmiga kommunikation i sociala medier, och vad den innebär för organisationers identitet och etos som byråkratier. Vidare har Joel gästtalat hos frivilligorganisationer såväl som offentliga och privata organisationer. Han har genomfört forskning på uppdrag av Kompetens-centrum för energetiska material (KCEM), Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Handisam/Hjärnkoll, Formas, och Norska forskningsrådet.

Undervisning

Joel undervisar om strategisk kommunikation, kommunikationsteori, organisationsteori, risk- och kriskommunikation, samt handleder uppsatser från grund- till masternivå. Han är programansvarig för Magisterprogrammet i strategisk kommunikation. Han har också haft ett övergripande ansvar för MKV-utbildningen i Örebro på grund- och avancerad nivå i rollerna som enhetschef och studierektor.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter