This page in English

Forskargrupp

Strategisk kommunikation (SCOM)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vid Örebro universitet handlar forskningen om strategisk kommunikation om olika former av målinriktad kommunikation inom och mellan organisationer, men också med organisationernas intressenter. Forskningen integrerar discipliner som public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation.

Forskargruppen har expertis i både kvalitativa och kvantitativa samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsmetoder. Kritiska text- och diskursanalyser är en tradition i vår forskning, men även intervjuer och surveystudier är viktiga metoder.

Vi kombinerar uppdragsforskning med kritisk grundforskning om den strategiska kommunikationens roll och villkor i ett demokratiskt samhälle. Ambitionen är att det bidrar till en ansvarsfull användning av strategisk kommunikation som verktyg i verksamheter som opinionsbildning, reklam och imageskapande.

Gruppen har följande medlemmar och deras mer specifika forskningsintressen är:

Dr. Helen Andersson
Helen Anderssons forskning handlar om matkommunikation, framförallt i relation till varumärkeskommunikation och kriskommunikation. En central fråga är hur mat och matlagning kan kopplas till representationer av kollektiva identiteter och samhälleliga diskurser. I fokus är språkanvändning och meningsskapande i text och bild. Anderssons forskning är baserad på kvalitativa metoder.

Prof. Göran Eriksson
Göran Eriksson intresserar sig för hur mat, matlagning och matupplevelser kommuniceras i olika mediala sammanhang, men också hur myndigheter kommunicerar råd om mat och hälsa. Studierna är i huvudsak kvalitativa. De har ett fokus på multimodala representationer och hur dessa kan kopplas till kollektiva identiteter och samhälleliga diskurser.

Docent Mats Eriksson (Forskargruppledare)
Mats Eriksson forskar om public relations och strategisk kommunikation med speciellt focus på risk- och kriskommunikation. Under senaste åren har Mats framförallt studerat betydelsen av sociala medier och mobiltelefoner i kris- och nödkommunikation, både utifrån ett myndighets- och medborgarperspektiv. Mats arbetar med både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.

Doktorand Hanna Hallin
Hanna Hallin kritiska studier utgår ifrån ett hållbarhetsperspektiv och handlar om hur vissa diskurser sprids av företags strategiska kommunikation på bekostnad av andra möjliga diskurser. Hanna har tidigare forskat om narrativ i nyhetsrapportering om ekonomisk tillväxt och hon intresserar sig för skärningspunkten mellan ekonomi, politik och kommunikation.

Dr. Joel Rasmussen
Joel Rasmussen bedriver diskursanalytiska studier, främst med inriktning mot strategisk kommunikation, organisationskommunikation samt representationer av mental hälsa. Hans arbeten undersöker bl.a. säkerhet på arbetsplatser konstrueras och förändras genom diskurser om risker, hälsa och säkerhetshantering. Joel studerar även kriskommunikation och sociala medier.

Dr. Hogne L. Sataøen
Hogne L. Sataøens forskning handlar om strategisk kommunikation, framförallt inom offentliga organisationer. Ett viktigt tema i forskningen är hur nya organisations- och kommunikationskoncept (t.ex. reputation management, branding och corporate communication) professionaliseras och implementeras i organisationer. Sataøens forskning är främst baserad på institutionell organisationsteori och kvalitativa forskningsmetoder (t.ex. intervju, observationer och innehållsanalyser).

Dr. Johanna Stenersen
Johanna Stenersen intresserar sig särskilt för diskurser och ”utveckling” och social förändring, liksom för hur kulturella och politiska identiteter uppstår och kommer till uttryck. Johannas forskning omfattar även organisationsforskning med inriktning mot frågeställningar som rör nya trender i organisationskommunikation, ledarskap och socialt ansvarstagande.

Doktorand Malin Ågren
Malin Ågren studerar beredskapskommunikation. Syftet med hennes forskning är att analysera hur offentliga myndigheter såsom Försvarsmakten kommunicerar känslan av nationellt hot samt att analysera hur sådan kommunikation tas emot av allmänheten.

Finansiärer

  • Formas
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Norges Forskningsråd
  • Vetenskapsrådet (VR)