This page in English

Forskargrupp

Strategisk kommunikation (SCOM)

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskningen om strategisk kommunikation handlar om politisk kommunikation, organisationskommunikation, public relations, varumärken, risk-, kris- och miljökommunikation samt mat- och hälsokommunikation. Vi studerar både företags, myndigheters och politikers strategiska kommunikation. All forskning kretsar kring hur det moderna medielandskapet påverkar utvecklingen av strategisk kommunikation och dess publiker/målgrupper.

Forskargruppen har expertis i både kvalitativa och kvantitativa samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsmetoder. Intervjuer, surveystudier samt text- och diskursanalyser är viktiga metoder i gruppens forskning.

Vi kombinerar uppdragsforskning till såväl privata som offentliga organisationer med grundforskning om den strategiska kommunikationens roll i det demokratiska samhället.

Gruppen har följande medlemmar och deras mer specifika forskningsintressen är:

Dr. Helen Andersson
Helen Anderssons forskning handlar om matkommunikation, framförallt i relation till varumärkeskommunikation och kriskommunikation. En central fråga är hur mat och matlagning kan kopplas till representationer av kollektiva identiteter och samhälleliga diskurser. I fokus är språkanvändning och meningsskapande i text och bild. Anderssons forskning är baserad på kvalitativa metoder.

Dr. Mattias Ekman
Mattias Ekman leder för närvarande ett forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet, om “interaktiv rasism” tillsammans med Michał Krzyżanowski. Projektet syftar till att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och distribueras i offentligheten. I sin tidigare forskning har Ekman undersökt högerextrema och högerpopulistiska strategier i digitala medier. Ekman forskar också om hur politiker använder sociala medier som strategiskt verktyg i vardaglig kommunikation, samt hur politikers nyttjande av sociala medier påverkar relationen mellan journalistik och politik.

Prof. Göran Eriksson
Göran Eriksson intresserar sig för hur mat, matlagning och matupplevelser kommuniceras i olika mediala sammanhang, men också hur myndigheter kommunicerar råd om mat och hälsa. Studierna är i huvudsak kvalitativa. De har ett fokus på multimodala representationer och hur dessa kan kopplas till kollektiva identiteter och samhälleliga diskurser.

Docent Mats Eriksson (Forskargruppledare)
Mats Eriksson forskar om public relations och strategisk kommunikation med speciellt focus på risk- och kriskommunikation. Under senaste åren har Mats framförallt studerat betydelsen av sociala medier och mobiltelefoner i kris- och nödkommunikation, både utifrån ett myndighets- och medborgarperspektiv. Mats arbetar med både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.

Prof. Michał Krzyżanowski
Michał Krzyżanowski forskar om webbaserad och sociala medier som strategiskt verktyg i partipolitiska kommunikation och i kommunikation av Europeiska nationella och internationella politiska institutioner. Hans arbeten har en tvärvetenskaplig karaktär med koppling till kritisk diskursanalys, medie- och kommunikationsvetenskap, politisk sociologi, kritiska organisationsstudier och europeisk integrationspolitik. Michał är bl.a. chefredaktör för Journal of Language and Politics.

Yuliya Lakew
Yuliya studerar kommunikationens roll för ungdomars miljöengagemang. Syftet med hennes studier är att skapa kunskap om betydelsen av olika kommunikativa flöden - från föräldrar, kamrater, skola och medier – när ungdomars miljöengagemang formas. Yuliya arbetar med surveystudier och kvantitativa dataanalyser.

Dr. Joel Rasmussen
Joel Rasmussen bedriver diskursanalytiska studier, främst med inriktning mot strategisk kommunikation, organisationskommunikation samt representationer av mental hälsa. Hans arbeten undersöker bl.a. säkerhet på arbetsplatser konstrueras och förändras genom diskurser om risker, hälsa och säkerhetshantering. Joel studerar även kriskommunikation och sociala medier.

Dr. Hogne L. Sataøen
Hogne L. Sataøens forskning handlar om strategisk kommunikation, framförallt inom offentliga organisationer. Ett viktigt tema i forskningen är hur nya organisations- och kommunikationskoncept (t.ex. reputation management, branding och corporate communication) professionaliseras och implementeras i organisationer. Sataøens forskning är främst baserad på institutionell organisationsteori och kvalitativa forskningsmetoder (t.ex. intervju, observationer och innehållsanalyser).

Dr. Johanna Stenersen
Johanna Stenersen intresserar sig särskilt för diskurser och ”utveckling” och social förändring, liksom för hur kulturella och politiska identiteter uppstår och kommer till uttryck. Johannas forskning omfattar även organisationsforskning med inriktning mot frågeställningar som rör nya trender i organisationskommunikation, ledarskap och socialt ansvarstagande.

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Vetenskapsrådet (VR)