This page in English

Karin Hedström

Befattning: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301241

Rum: E3116

Karin Hedström

Om Karin Hedström

Karin Hedström är professor i informatik vid Örebro universitet och tillhör Center for Empirical Research on Information Systems (CERIS). Karin disputerade 2004 vid Linköpings universitet.

Forskning
I sin forskning intresserar sig Karin för hur digitalisering förändrar samhället. Hon är särskilt intresserad av värderingars roll i användning och utformning av IT-system.  IT-system utvecklas utifrån en prioritering av olika intressentgruppers behov, där vissa gruppers behov kan få stå tillbaka för andras. Utveckling av IT-system är alltså en fråga om kunskap och möjlighet till påverkan. Forskningen om värderingars roll i utveckling och användning av IT-system innebär att hon studerar vilka effekter prioriteringar i utvecklingsprocessen får för utvecklingen av IT-system och den verksamhet som berörs. Det handlar också om hur användarna uppfattar nyttan av ett IT-system. Hennes engagemang att utmana och förändra rådande synsätt är här en drivkraft. Hedströms forskning bedrivs främst inom områdena informationssäkerhet och digitalisering i offentliga verksamheter. Forskningen handlar om hur offentliga verksamheter använder IT för automatiska beslut som rör medborgare. Här studerar hon hur digitalisering förändrar relationen mellan det offentliga och medborgarna. Hon är även intresserad av medborgares inställning till automatiskt beslutsfattande. Ett annat forskningsintresse är informationssäkerhet. Här fokuserar hon informationssäkerhetskultur och hur organisationer kan jobba med organisatorisk informationssäkerhet. I sin forskning har Karin bl.a. studerat regelföljande (eller ”compliance”) med utgångspunkt i användarnas arbete. Det tredje och senaste forskningstemat är hur digitalisering förändrar skolans arbetsmiljö. Här har hon särskilt intresserat sig för användning av sociala medier i skolan och hur det påverkar gränsdragningen mellan yrkesliv och privatliv.

Undervisning
Karin är huvudhandledare för följande doktorander:

  • Gomathi Thangavel. vars forskning handlar om användning av digital teknik för att minska social isolering hos äldre. Gomathi är doktorand inom forskarskolan ”Successful ageing” (https://www.oru.se/strategiska-satsningar/successful-ageing/).

Samarbeten och uppdrag

  • Karin är ordförande för den internationella forskningsgruppen IFIP TC 11 Working Group 1 -  Information security & management (https://ifip11-1.cscan.org)
  • Karin är ledamot i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens insynsråd
  • Karin är dekan för Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap (ENT)

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Proceedings (redaktörskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Proceedings (redaktörskap)

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)