This page in English

Forskargrupp

Informationssäkerhet

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Fredrik Karlsson

Forskningsämne

Informationssäkerhet kan grovt delas in i teknisk säkerhet, formell säkerhet och informell säkerhet. Inom forskningsmiljön fokuserar vi på de två senare. Formell säkerhet handlar om styrning av informationssäkerhet på en organisatorisk nivå, medan informell säkerhet handlar om människors värderingar, attityder och uppfattningar som påverkar hur de handlar i informationssäkerhetsfrågor. Vi utvecklar främst kunskap kring formell och informell säkerhet. Dessa kunskaper hjälper oss att förstå hur styrnings- och ledningssystem för informationssäkerhet kan utvecklas, implementeras och utvärderas, men även för hur olika tekniska lösningar i samhället bör designas med avseende människors preferenser kring informationssäkerhetsfrågor.

Exempel på den första delen av vår forskning är utvecklingen av teorier, metoder och verktyg för att analysera anledningar till regelföljande/regelbrott gentemot informationssäkerhetspolicys. Forskningen syftar till att förstå värderingars och kulturers roll i styrningsarbete med informationssäkerhet utifrån olika aktörsgrupper (t.ex. ledning och användare). Med ökad förståelse kring hur dessa styr informationssäkerhetshandlade finns förutsättningar för att förbättra informationssäkerhetsrutiner och -policys, men även tekniska lösningar, så att de blir mer integrerade och anpassade till en organisations kärnverksamhet. Den här forskningen bedrivs bland annat inom det nationella forskningsprogrammet SECURIT som finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. I forskningsprogrammet ingår FOI, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Chalmers, och KTH.

Exempel på vår forskning om människors attityder till tekniska lösningar i samhället rör personlig integritet i intelligenta hem. Sensorer och robotteknik används i hemmen till exempel för att äldre ska kunna bo hemma längre. Sådan teknik innebär att stora mängder information kan samlas in om de boende. Forskningen syftar till att ta reda på hur människor ställer sig till användningen av sådan teknik i olika sammanhang. Forskningen bedriver vi tillsammans med Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS).