This page in English

Karuna Dahlberg

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303452

Rum: P2343a

Karuna Dahlberg

Om Karuna Dahlberg

Karuna Dahlberg är leg. sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom intensivvård. Karuna disputerade 2018 med avhandlingen e-Assessed follow-up of postoperative recovery: developement, evaluation and patient experiences. 

Sedan januari 2019 har Karuna anställning som biträdande lektor vid Institutionen för Hälsovetenskaper. 

Karuna undervisar på grundutbildning och specialistutbildning för sjuksköterskor. 

Karunas forskningsområde är återhämtning efter operation. Det innefattar forskning kring digital uppföljnining efter dagkirurgi samt hur hälsolitteracitet och egenförmåga kan påverka återhämtning efter kirurgi. Vidare är Karuna ansvarig för ett nationellt och internationellt forskningsprojekt med syfte att kartlägga och undersöka roll och kompetens hos sjuksköterskor som arbetar på en uppvakningsavdelning. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Övrigt