This page in English

Forskningsprojekt

eHälsolitteracitet och postoperativ återhämtning bland svensktalande och icke svensktalande personer som genomgår kirurgi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Dagkirurgi är en väletablerad praxis i många europeiska länder och i Sverige utförs cirka 2 miljoner dagkirurgiska ingrepp/år. Vanliga symtom i den postoperativa perioden är smärta, illamående och kräkningar, huvudvärk, ont i halsen, heshet, urinretention och koncentrationssvårigheter. Trots att patienter upplever dessa besvär saknas en systematisk uppföljning. Vi har utvecklat och testat ett digitalt uppföljningssystem, Recovery Assessment by Phone Points (RAPP). RAPP innehåller frågeformuläret Swedish web version of Quality of Recovery (SwQoR)  vilket möjliggör för patienten att från hemmet rapportera in hur han/hon mår, data som sedan kan analyseras av vårdgivaren. RAPP har testats i en multicenter randomiserad kontrollerad studie med svensktalande patienter som genomgått dagkirurgi. Resultaten visar att RAPP är kostnadseffektiv och att patienterna känner sig tryggare och lider av mindre symtom i sin postoperativa återhämning jämfört med patienterna som får rutinvård, dvs ingen uppföljning.

Vi har nu identifierat följande utvecklingsområden för att fortsätta arbeta för vår vision om att öka kvalitén på patients postoperativa återhämning och att utveckla en personcentrerad digitalt monitorering och uppföljnings verktyg: 1) psykometriskt utvärdera den svenska, arabiska och somaliska versionen av ett frågeformulär som mäter e-hälsolitteracitet; 2) psykometriskt utvärdera den arabiska och somaliska versionen av SwQoR;  3) jämföra postoperativ återhämtning och oplanerade vårdkontakter mellan icke-svenska talande arabiska och somaliska patienter jämfört med svensktalande patienter vid användandet av RAPP samt att studera om det finns samband mellan e-hälsolitteracitet och postoperativ återhämtning och om det i så fall skiljer sig mellan de två grupperna.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Josefin Wångdahl, Karolinska Institutet
  • Ulrica Nilsson, Karolinska Institutet