This page in English

Forskargrupp

Experimentell neuropsykiatri

Om gruppen

Presentation

Experimentell neuropsykiatri grundades 2004, syftet var att studera mekanismerna bakom cellulär membrantransport av aminosyrorna tyrosin och tryptofan vid schizofreni och närbesläktade neuropsykiska sjukdomar som bipolär sjukdom, autism och ADHD. Tyrosin och tryptofan är byggstenar (s.k. prekursorer) för dopamin och serotonin, några av hjärnans viktigaste signalsubstanser, som är nödvändiga för det centrala nervsystemet.

Tidigare forskning

I en rad av studier med fibroblastmodellen, har vår forskargrupp funnit en avvikande aminosyratransport vid schizofreni, bipolär sjukdom, autism och ADHD (se publikationer). Dessa avvikelser kan vara tecken på att det finns en begränsning av tillgången eller en obalans av de viktiga aminosyrorna tyrosin och tryptofan i hjärnan, vilket kan leda till störningar i centrala signaleringssystem. Dopamin och serotonin, är kraftfulla regulatorer vid olika aspekter för de kognitiva funktionerna och förändringar i de dopaminerga och serotonerga bansystemen kan leda till försämring av bl.a. kognition och beteende.

Nuvarande arbetsplan och strategier

Under de senaste decennierna har flera forskningsstudier poängterat vikten av förhöjda proinflammatoriska cytokiner och den oxidativa stressens inverkan med avseende på patogenesen av neuropsykiatriska störningar, särskild depression. Det har även visats att livsstilsfaktorer och probiotika (kortkedjiga fettsyror som butyrat), kan influera sinnesstämningen, och det kognitiva beteendemönstret hos människor. Det finns dock ännu inga studier gjorda på hur ovanstående faktorer påverkar intransporten av de viktiga precursorerna tyrosin och tryptofan in i hjärnan.

Aktuellt forskningsfokus

  • Utforska rollen och regleringsmekanismer för proinflammatoriska cytokiner, oxidativ stress och livsstilsfaktorer vid neuropsykiatriska störningar: identifiera biomarkörer och behandlingsstrategier.

  • Undersöka Litiums och Klozapins (Clozapine) verkningsmekanismer (inte helt klarlagt ännu) vid bipolär sjukdom för att förebygga periodiska manier och depressioner samt försöka utveckla behandlingsstrategier med hjälp av patient fibroblaster som cellulärmodell. 

Interna & externa samarbeten

Gruppen är nära ansluten till Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI) vid Örebro universitet och Universitetssjukhus Örebro, Region Örebro Län. Gruppen har även betydande nationella och internationella samarbeten med bl.a. Karolinska Institutet, University Medical Center Groningen (Netherlands) och National Hellenic Research Foundation, Athens (Greece).

Finansiärer

  • Magnus Bergvalls Stiftelse
  • National Institute of Health (NIH)
  • Vetenskapsrådet (VR)