Social Impact Lab 2023: Vill få fler utrikesfödda att engagera sig i föreningsaktiviteter

Porträtt av Darun Jaf.

Darun Jaf, postdoktor i psykologi, har själv erfarenhet av vilken viktig roll föreningslivet spelar för integrationsprocessen. Genom att öka inkluderingen och jämställdheten inom föreningslivet, hoppas han kunna ge fler samma upplevelse.

För tillfället kombinerar Darun Jaf en postdoktorstjänst med undervisning i psykologi. Han är även involverad i ett stort pågående longitudinellt forskningsprogram, IDA-programmet (Individual Development and Adaptation). Hans Social Impact Lab-projekt handlar om att främja utrikesfödda och nordiskfödda föräldrars- och barns engagemang i föreningsaktiviteter.

Social Impact Lab

Darun Jaf är knuten till forskargruppen LEADER (Center For Lifespan Developmental Research). Hans forskning handlar om föräldrars roll i ungdomars intresse för, och engagemang i, föreningsidrott. Dessutom forskar han kring sambandet mellan deltagande i föreningsaktiviteter (till exempel idrott, teater, musikskola) och ungas psykosociala välmående.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Forskning på nationell och internationell nivå visar att deltagande i föreningsidrott bland annat kan främja ungdomars psykiska hälsa, anpassning i samhället och i skolan. En närmare granskning inom samma forskningsområde visar att det finns en markant skillnad mellan utrikesfödda och nordiskfödda föräldrar och deras barns deltagande i föreningsidrott. Vidare visar forskningen att tjejer, i synnerhet utrikesfödda, är särskilt utsatta eftersom de deltar i föreningsidrott i mindre utsträckning än killar. På så sätt har utrikesfödda föräldrar och deras barn inte samma möjligheter till att ta del av det positiva fördelar som ofta kopplas till föreningsidrott. Därav är utrikesfödda familjers låga deltagande i föreningsidrotten en samhällsutmaning. Det är även en utmaning som är i linje med aspekter av jämlikhet och jämställdhetsfrågor, vilka faller under FN:s globala mål; nummer tio (minskad ojämlikhet) respektive fem (jämställdhet).

Berätta om din idé!
– Jag vill, i samarbete med diverse aktörer som jobbar med inkludering och jämställdhetsfrågor, komma i kontakt med föräldrar, och via workshoppar och föräldrautbildningar sprida kunskap om hur föräldrar kan främja barns, oavsett kön, deltagande i föreningsidrott. På så sätt är målet att öka familjers engagemang i föreningsidrott, eventuellt med fokus på utrikesfödda familjer eftersom det är en målgrupp som har lågt deltagande i föreningsaktiviteter.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– I linje med den nationella och internationella forskningen ser jag flera hälsomässiga och ekonomiska fördelar med att öka föräldrars och barns engagemang i föreningsidrott. Deltagande i föreningsidrott kan på sikt främja barns och vuxnas fysiska och mentala hälsa och därav bidra till samhällsnytta genom minskade samhällskostnader. Vidare ser jag stora möjligheter till att använda föreningsidrotten som en arena med fokus på etnisk mångfald och inkludering där föräldrar och deras barn, oavsett födelseland, ålder eller kön, kan komma i kontakt med varandra. Föreningsidrotten kan dessutom med rätt förutsättningar och med nödvändiga resurser även bidra till unga och vuxnas integration i samhället.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Genom Social Impact Lab finns det möjligheter till att effektivisera nyttiggörandet av den forskning jag bedriver med kollegor vid Örebro universitet och även vid andra lärosäten. Jag drivs dessutom av mina personliga erfarenheter som utrikesfödd och den hjälp jag fick i integrationsprocessen genom engagemang i föreningsaktiviteter. Jag tror starkt på att det kan ha ett likande bidrag till andra. Det är något som till en viss del stöds av forskning.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Jag ser stora möjligheter till att vidareutveckla min idé genom att vara i en miljö där jag kan diskutera och utbyta idéer och tankar med andra som delar liknande ambitioner med att nyttiggöra forskning och bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Läs mer om Social Impact Lab här.

Darun Jaf

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Darun Jaf

E-post: ZGFydW4uamFmO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303118

Rum: G2136

Darun Jaf