Social Impact Lab 2023: Utbildning för ökad kunskap och bättre vård efter elolyckor

Porträtt av Lisa Rådman.

El-olyckor är vanliga, både som ett arbetsmiljöproblem inom elbranschen och hos lekmän på fritiden. Däremot är kunskapen om symptom, skador och behandling låg, både inom hälso- och sjukvården och elbranschen. Lisa Rådman, legitimerad fysioterapeut, ska utveckla utbildningspaket för att lyfta kunskapen om elolyckor och strömgenomgång.

Lisa Rådman är legitimerad fysioterapeut och arbetar vid Universitetssjukhuset i Örebro. Hennes projekt handlar om att implementera och sprida kunskap om konsekvenser efter en strömgenomgång och de nervskador på perifera nervsystemet som kan uppstå efter en el-olycka/strömgenomgång.

Social Impact Lab

Lisa Rådman är legitimerad fysioterapeut med specialistkompetens inom neurologi och arbetar vid Universitetssjukhuset vid Region Örebro län och verksamhetsområde Fysioterapi.

Hennes forskning spänner över flera områden och handlar om både arbetsmiljö, säkerhetskultur samt konsekvenser efter en strömgenomgång och de neurologiska symtom som kan kvarstå efter en elolycka. Lisa och hennes kollegor har forskat inom ett väldigt smalt område som spänner över både det arbets- och miljömedicinska området samt det neurofysiologiska området och har de senaste åren bidragit med ny kunskap om symtom och skador som kan uppstå på det perifera nervsystemet efter en strömgenomgång samt hur dessa symtom kan diagnostiseras i klinik.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Nervskador efter en strömgenomgång/elolycka är ett relativt vanligt arbetsmiljöproblem och en olycka som är vanligast förekommande som en arbetsolycka inom elbranschen men som även förekommer inom övriga yrken såväl som för lekmän till exempel på fritiden. Trots det, och trots att man kan ha neurologiska symtom som smärta och nedsatt känsel flera år efter olyckan, är kunskapen låg. Kunskapen om vilka skador som kan uppstå efter en el-olycka är låg, både inom hälso- och sjukvården såväl som inom el-branschen.

– Det finns alltså två stora utmaningar. Dels att personer med symtom och skador, som ibland kvarstår åratal efter olyckan, inte får rätt bedömning och omhändertagande inom hälso- och sjukvården, och den andra är att det även saknas kunskap om dessa hälsoeffekter inom elbranschen, vilket gör att problemet inte tas på allvar när en olycka väl sker, eller i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

– Det finns en kultur i elbranschen att inte anmäla sina olyckor och även att inte söka sjukvård efter sin olycka, vilket jag delvis tror beror på att det saknas kunskap om hälsoeffekter efter en strömgenomgång. För individen som drabbas betyder det att att symtomen inte tas på allvar, varken på arbetsplatsen eller då personen söker vård, och för arbetsplatsen att man inte tar med sig erfarenheterna om vad som gick fel vid olyckan i förebyggande arbetsmiljöarbete.

Berätta om din idé och hur den kan komma till nytta i samhället!
– Jag har en tanke om att konstruera utbildningspaket som är riktade till de två ovan beskrivna grupperna för att både sprida kunskap om hälsoeffekter efter en strömgenomgång, men också kring hur hälso- och sjukvården kan ta hand om dessa personer som söker uppföljning för sina symtom.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Här ser jag min chans att göra något praktiskt med min forskning, som är inom ett smalt område och där hälso- och sjukvården inte alltid visar så stort intresse eftersom den inte har kunskap om hur stor den här patientgruppen egentligen är. Det här blir mitt sätt att ge tillbaka till forskningen.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Att få delta i Social Impact Lab är en fantastisk möjlighet att få utveckla en idé tillsammans med ett mycket kompetent lärarteam och en bred och spännande kompetens i gruppen. Det blir en chans att sprida min forskning på ett sätt som gör det möjligt att nå ut till fler grupper och utanför forskarsamhället. Jag ser fram emot att få ta del av de övriga i gruppen och deras erfarenheter och unika kompetens samt att få möjlighet att få stöd i att utveckla en idé som kan gynna flera olika aktörer i samhället.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Lisa Rådman

Tjänstetitel: Legitimerad fysioterapeut
Organisation: Universitetssjukhuset Örebro
E-post: lisa.radman@regionorebrolan.se