Den digitala läskompisen – Josefine Karlsson

Josefine Karlsson.

Läsning erbjuder språkutveckling som är viktig för att förstå olika sociala kontexter, utbildning, yrkeslivet, och samhällsdebatter via nyheter. Utvecklingen av elevers läsförståelse är alltså en av de mest grundläggande förmågorna som bär vårt informationssamhälle.

Ett seminarium om Den digitala läskompisen

Med vem? Josefine Karlsson, adjunkt och doktorand i pedagogik.

För vem? IKT-pedagoger och IKT-strateger inom skolor, kommuner och förlag.

När? 11:20-12:00, 27 april.

Jag har som mål att bidra till varje enskild elevs läsutveckling genom att utveckla ett digitalt läsförståelseprogram kallat Den digitala läskompisen. Utvecklingen av elevers läsförståelse är en av de mest grundläggande förmågorna som bär vårt informationssamhälle. Läsning erbjuder språkutveckling som är viktig för att förstå olika sociala kontexter, utbildning, yrkesliv, och samhällsdebatter. I skolkontext kan dock lärarnas och elevernas arbete hindras av bland annat elevers olika förutsättningar, pressen på lärare att hinna med många kunskapsmål, och den sociala dynamiken i klassen. 

Den digitala läskompisens syfte är att hjälpa varje elevs utvecklande av djupläsning: att kunna använda lässtrategier under tiden man läser. Det blir ett multimodalt AI-verktyg där eleven genom dialog med den digitala läskompisen övar sig i bättre ordförståelse, och förståelse för hur olika textdelar och hur text och bild hör samman. Den kontinuerliga dialogen med läskompisen hjälper att ”låsa upp” betydelsen av andra delar av texten som fortskrider. Ett sådant intensivt lässtöd har potential att främja både elevers och lärares välbefinnande i skolan och hjälpa utsatta grupper med exempelvis läxläsning.  

Under våren 2021 startar vi det tekniska utvecklingsarbetet, vilket presenteras under webbinariet. Jag kommer demonstrera en prototyp och dess utveckling. Vi möter även elevernas röster kring programmet: Vad tycker testpanelen? Bidrar läskompisen med fördjupad förståelse för texten? Kändes den kul att jobba med?  

Under utvecklingen samarbetar vi med elever och lärare. För att skapa hållbara lösningar på undervisningshinder behövs ytterligare dialog mellan flera intressenter. Jag bjuder därför in IKT-pedagoger/IKT-strateger på kommuner och förlag och andra intressenter angående implementering av digitala verktyg. Tillsammans kan vi diskutera vad som bidrar till att digitala verktyg används i skolor och hur vi kan satsa på behovsstyrd teknik i skolor.

Välkommen!