Känsla för Demokrati

Porträtt av Agneta Blom
 • Docent i statsvetenskap. Disputerade vid Lunds universitet 1994 på en avhandling om ledarskap och demokrati.
 • Var sekreterare i den statliga utredningen
  • ”Hot och våld mot förtroendevalda” 2004-2006.
  • ”Förebyggande av våldsbejakande extremism” 2012-2013.
 • Arbetade med förebyggande av hot och våld hos SKL 2006-2007.
 • Arbetade som sakkunnig i regeringskansliet med samordning av arbetet mot idrottsrelaterad brottslighet 2013-2015.

”För de flesta är demokrati beteckningen för mänskliga rättigheter och möjligheten att vara med och bestämma. För mig är demokrati en passion. Därför har jag kommit att ägna stora delar av mitt liv till arbete med syfte att värna och stärka demokratin. Det har jag gjort som lärare, forskare och utredare”.

Samhällsutmaning
Misstron mot det demokratiska samhällssystemet växer. Inte bara i Sverige, utan också i många andra länder i Europa och resten av världen. Politikerförakt och hot mot förtroendevalda har blivit vardag. Politiska rörelser som ifrågasätter demokratiska värden och som istället vill ha samhällen styrda med tvång, hot och i värsta fall våld vinner mark på många håll. Forskning visar att en växande andel unga inte självklart tycker att demokrati är bra och det är oroande. Lyckligtvis visar forskningen också att det finns en potential för att stärka tilltron till demokratin hos människor.

Insats som utvecklas i Social Impact Lab
Samtal med övningar där demokratin lyfts fram ur olika vinklar. Att relatera till och förhålla sig till demokrati är utgångspunkten samt att förstå motsatsen och vad det kan innebära för oss nu och i framtiden. Genom att på ett öppet och prövande sätt diskutera demokrati både som idé och som grund för samhällets utformning finns det vägar till att på ett demokratiskt sätt att motverka misstron mot demokratin.

 Föreläsningar, seminarier och handledning inom tre fokusområden

 1. Stärkt tillit till det demokratiska samhällets fundament.

Tillsammans med Tegelbruket i Örebro, utvecklar Agneta ett utbildningskoncept för unga där lärandet och diskussionen om demokratin både som idé och som grund för samhällsinstitutionernas utformning, kan föras på ett öppet och prövande sätt. 

 1. Hur kan vi förebygga hot och våld mot förtroendevalda?

Samtal, föreläsningar och övningar som ger kunskap om att det sällan är farligt att engagera sig på förtroendeuppdrag och en inspirerande inblick i hur det med demokratiska medel går att motverka utvecklingen av hot.

 1. Samtalstonen i politiken.

Demokratin blir som starkast om vi inte bara använder dess system och beslutsregler, utan även stärker vårt sätt att tänka och handla utifrån demokratin som idé. Utgångspunkten för insatsen är ”Samtalstonen i politiken”, ett webbaserat utbildningsmaterial för förtroendevalda som Agneta var med och tog fram på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Materialet kan användas utan extern medverkan men för att öka motivationen att engagera sig i utbildningen erbjuder Agneta en inspirerande introduktion till utbildningsmaterialets idé. Därutöver finns möjlighet till fördjupande tankar och perspektiv i ämnet etik och demokratisk sinnelag inom politiken.

Hör av dig för att ta reda på hur jag kan hjälpa till att utveckla din organisation redan idag!

Inget resultat