Kulturgarantin Region Örebro län

Anette Granberg arbetar som utvecklingsledare kultur på Regional utveckling inom Region Örebro län. Att handlägga regionala utvecklingsmedel för kultur, medverka i regionala nätverk och samordna utvecklingsarbete för länets kulturkonsulenter/utvecklingsledare är några av arbetsuppgifterna. Anette har även en samordnande funktion för utvecklingsarbete vad gäller perspektiven barn och unga samt kultur och hälsa.

Samhällsutmaning
Barns och ungas tillgång till kultur är i dagsläget ojämlik. Möjligheten att kunna ta del av och ta till sig professionell kultur för barn och unga i skolan behöver öka – oavsett vilken ålder det rör sig om. Kultur skapar positiva effekter och är en mänsklig rättighet något som också lyfts fram i skolans läroplan. Många kommuner är idag beroende av en centralort för att nå professionella aktörer.  

Insats som utvecklas i Social Impact Lab
Genom Kulturgarantin kan Region Örebro län erbjuda tryggare tillgång till kulturen. Kommunerna i länet erbjuds olika alternativ och har sedan i sin tur möjlighet att erbjuda dem till barnen via förskola och skola. Modellen är en turnerande verksamhet med professionella aktörer.

Genom att bidra till aktiviteter på plats utjämnar vi skillnader i kulturutbudet mellan kommunerna som idag mer beroende av en centralort för att nå professionella aktörer. Modellen ser till att roller och ansvarsfördelning blir tydlig samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna skapas. Kulturgarantin har ett stort utbud av olika slags kulturupplevelser där barn och unga är medskapare av innehållet.

Just nu granskas Kulturgarantin av samtliga kommuner, kulturinstitutioner, professionella aktörer samt kulturkonsulenter/utvecklingsledare på regional nivå. Samtliga organisationer/aktörer har fått en inbjudan att lämna synpunkter på innehållet. Synpunkterna kommer att utgöra grunden för en ny version av kulturgarantin. En möjlig start av kulturgarantin kan tidigast ske 2018. 

Kontakt

Anette Granberg

Mail: Anette.granberg@regionorebrolan.se
Telefon: 070-344 73 01