Social Impact Lab 2020: Nya verktyg och mått ska hjälpa familjecentraler

Porträtt av Marie Cesares Olsson.

Eftersom det saknas bra metoder blir familjecentralernas arbete sällan utvärderat och uppföljt, menar Marie Cesares Olsson.

Marie Cesares Olsson är folkhälsovetare och utvecklingsledare inom Regional utveckling, Region Örebro län. Maries projekt handlar om att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom familjecentral. Detta genom att använda programteori för att förtydliga och systematisera det arbete som sker för barn och familjers välbefinnande och hälsa. Syftet är också att ta fram indikatorer för att följa upp och utvärdera familjecentralens förebyggande och främjande arbete.

Social Impact Lab

Marie Cesares Olsson är folkhälsovetare och utvecklingsledare inom Regional utveckling, Region Örebro län. Hennes arbete handlar bland annat om att stödja Örebro läns familjecentralers utveckling. En del i det arbetet handlar om att följa och utvärdera familjecentralsarbetet. Det hittills genomförda arbetet med programteori har genererat ett intresse från landets familjecentraler och nationella myndigheter.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Det finns väldigt lite uppföljning och utvärdering av familjecentralsarbetet vilket efterfrågas i hög grad. Detta efterfrågas då det ofta sker indragning av främjande och förebyggande arbete i besparingstider. Det finns därför behov att få fram verktyg och mått för att ta redo på om och hur familjecentralen stärker barn och föräldrars välbefinnande och hälsa.

Berätta om din idé!
– Min idé handlar om att ta fram ”mått” för att kunna mäta det främjande och förebyggande arbetet som sker inom familjecentralen. Det handlar också om att ta fram ett underlag för familjecentralen som samverkansmodell.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Att arbeta med rätt aktiviteter/insatser i rätt tid på rätt nivå är viktigt för att kunna klara av de utmaningar som finns inom välfärden. Att utveckla arbetet med programteori hoppas jag ska kunna vara en del för att få reda på om vi nyttjar de resurser som finns på ett effektivt sätt.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag tror att det finns möjlighet att kunna fokusera på frågan, strukturera behov kring uppföljning och hitta andra samverkansparter för att komma framåt i arbetet.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Social Impact Lab kan ge ytterligare fart i detta arbete som startat på Regional utveckling, Region Örebro län.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Marie Cesares Olsson

Tjänstetitel: Utvecklingsledare
Organisation: Regional utveckling vid Region Örebro län
E-post: marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se
Telefon: 019-602 63 22